"påtvinga" English translation

SV

"påtvinga" in English

SV påtvinga
volume_up
{verb}

1. general

påtvinga (also: bryta upp, tvinga, framkalla, forcera)
Å andra sidan anser jag inte att det finns skäl att påtvinga alla medlemsstater detta.
On the other hand, I see no reason to force this on all Member States.
De som vill påtvinga Europas folk den här konstitutionen bör stanna upp och tänka till.
Those who wish to force this Constitution upon the peoples of Europe should pause for thought.
Vi kan uppmuntra dem och utöva påtryckningar på dem, men vi kan inte påtvinga dem vår vilja.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.
påtvinga
Å andra sidan anser jag inte att det finns skäl att påtvinga alla medlemsstater detta.
On the other hand, I see no reason to force this on all Member States.
Dessa har inte någon rättsverkan, så vi kan inte påtvinga medlemsstaterna dem.
These do not have legal force, so we cannot enforce them on Member States.
De som vill påtvinga Europas folk den här konstitutionen bör stanna upp och tänka till.
Those who wish to force this Constitution upon the peoples of Europe should pause for thought.
påtvinga (also: tillfoga, beblanda sig)
Enligt min åsikt är sådana tjänster ett uttryck för nederländsk kultur, och tack vare tjänstedirektivet kommer vi att kunna påtvinga alla människor dem.
To my mind, services of that kind are expressions of Dutch culture and thanks to the services directive, we will be able to inflict them on everyone.
Sedan har vi den puritanska strömningen; det nordtyska Europa, det lutheranska och calvinistiska Europa, Kväkareuropa, som vill påtvinga oss sin moraliska ordning.
Next we have the Puritan shift: the Teutonic Europe of the North, the Europe of the Lutherans, Calvinists and Quakers, wishes to inflict its moral order on us.

2. business

påtvinga (also: tvinga)
Å andra sidan anser jag inte att det finns skäl att påtvinga alla medlemsstater detta.
On the other hand, I see no reason to force this on all Member States.
De som vill påtvinga Europas folk den här konstitutionen bör stanna upp och tänka till.
Those who wish to force this Constitution upon the peoples of Europe should pause for thought.
Vi kan uppmuntra dem och utöva påtryckningar på dem, men vi kan inte påtvinga dem vår vilja.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.
påtvinga
Men det är inte i den ställningen att den kan påtvinga någon dessa kriterier.
But it is not in a position to impose any of these criteria on anyone.
Sanningen är att de vill påtvinga oss alla sin hälsovårdsvilja.
The truth is that they want to impose their hygienic will on all of us.
Om vi försöker påtvinga andra länder våra regler, drabbas.
If we try to impose our rules on other countries, they, for their part, are then hit.
påtvinga (also: tvinga)
När det gäller implantat för rent kosmetiska skäl behöver vi granska vad reklamindustrin gör i fråga om att påtvinga människor något som de kan komma att ångra senare i livet.
In terms of implants for purely cosmetic reasons, we need to look at what the advertising industry is doing in relation to coercing people into something that they may regret in later years.
påtvinga (also: tvinga)

Synonyms (Swedish) for "påtvinga":

påtvinga

Context sentences for "påtvinga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är möjligt att välja detta utan att påtvinga någon annan att acceptera samma tro.
It is possible to mention this without forcing anyone to accept the same faith.
SwedishNär det gäller föreskrifterna är det inte Europas sak att påtvinga sina spelregler.
As far as regulation is concerned, it is not up to Europe to make the rules.
SwedishI detta sammanhang bör man inte försöka påtvinga nya villkor.
In this context, there should be no attempts to introduce new conditions.
SwedishJag säger därför nej till denna resa rakt ut i intet, som man vill påtvinga våra jordbrukare.
We must not allow our small farmers to be plunged into this abyss.
SwedishFörslaget till direktiv öppnar dörren för att påtvinga medlemsstaterna enhetlig EU-straffrätt.
The proposed directive opens the way to imposing unified EU criminal law on the Member States.
SwedishVi kan inte påtvinga någon denna politik, men vi är beredda att övertyga våra grannar om fördelarna med ENP.
Many of those who have expressed themselves in public have been arrested or fined.
SwedishI verkligheten gäller det för Förenta staternas regering att påtvinga Europa sitt protektorat.
The US Government is really imposing its protectorate on Europe.
SwedishEnligt min åsikt spelar Island ett farligt spel genom att påtvinga oss dessa oacceptabla villkor.
In my view, Iceland is playing a dangerous game by imposing these unacceptable conditions on us.
SwedishDenna lösning skulle bevara framtiden utan att påtvinga våra landsmän några onödiga risker.
Such a solution would safeguard our future without forcing our fellow citizens to take pointless risks.
SwedishVi kan inte heller planera att påtvinga dem denna vetenskap eller denna teknik som ett medel för utveckling.
Therefore we cannot consider imposing science and technology as a means of development.
SwedishDet blir mycket billigare än att påtvinga vår industri allt mer drastiska utsläppsminskningar.
It will be a lot cheaper than imposing on industry ever more increasingly drastic emission reductions.
SwedishSanningen är att de vill påtvinga oss alla sin hälsovårdsvilja.
The truth is that the prohibitionists do not want freedom.
SwedishAtt påtvinga ett fritt land skadliga lösningar liknar totalitarism, som inte för oss någonstans.
Imposing damaging solutions on a free country is akin to totalitarianism, which does not take us anywhere.
SwedishDet är inte vår sak att påtvinga en viss affärsmodell.
It is not up to us to enforce a particular business model.
Swedishdirekt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps - eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
SwedishMan kan inte påtvinga ett land demokrati, man kan bara stödja den, och det är vårt ansvar gentemot Moldavien i dag.
Democracy cannot be imposed, it can only be supported, and this is our responsibility to Moldova today.
SwedishFör det första måste vi lära oss att det är fel att förlita sig på auktoritära ledare och påtvinga andra vår levnadsmodell.
Firstly, we must learn that relying on authoritarian leaders or imposing our model of life is wrong.
SwedishGenom att påtvinga landet ett ekonomiskt beroende hade bojkotten i själva verket motsatt effekt vad demokratin beträffar.
By forcing economic dependency on that country it was actually counterproductive in terms of democracy.
SwedishDessutom, att insistera på att påtvinga länder utanför Europa våra standarder är ett exempel på postkolonial imperialism.
Additionally, insisting on imposing our standards outside Europe is an example of post-colonial imperialism.
SwedishDen brådska man försöker påtvinga oss riskerar att rasera jordbruket i såväl medlemsstater som kandidatländer.
By acting hastily, as is being proposed, we could ruin agriculture in both the Member States and the candidate countries.