"parti" English translation

SV

"parti" in English

SV parti
volume_up
{neuter}

1. general

parti (also: avdelning, sats, hög, hop)
volume_up
batch {noun}
Också i andra länder måste man vara medveten om eventuella säkerhetsrisker innan man kan besluta att acceptera ett parti GMO.
In other countries too, people have to be aware of any safety risks before they can decide to accept a batch of GMOs.
Ett parti leksaker som importerats från Kina visar sig vara farliga.
(NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a batch of toys imported from China turns out to be unsafe.
Bestämmelserna om att testa varje parti av ekologiska produkter som säljs blir också mindre restriktiva än vad de är i dagsläget.
We are also making the rules on the tests on each and every batch of organic products sold less restrictive than at present.
volume_up
connection {noun} [Amer.]
Dessutom har ett politiskt parti utan våldsamma anknytningar förbjudits i Belgien.
Moreover, a political party without any violent connections has been banned in Belgium.
Ett parti skulle till och med kunna företräda 80 procent i sitt område men ändå uteslutas, om det inte har en europeisk anslutning.
A party could even represent 80 % in its own country, but if it does not have European connections it will be excluded.
Ett parti skulle till och med kunna företräda 80 procent i sitt område men ändå uteslutas, om det inte har en europeisk anslutning.
A party could even represent 80% in its own country, but if it does not have European connections it will be excluded.
parti (also: avsnitt, stycke, del, avdelning)
volume_up
part {noun}
Ok, nu kommer ett parti - Jag vill visa design i synvillor.
Okay, now getting to a part -- I want to show design in illusions.
Vi tolkar, tyvärr, dessa intriger som en del av valkampanjen från det parti som sitter vid makten.
Regrettably, we interpret these disturbances as forming part of the governing party's election campaign.
Vi tolkar, tyvärr, dessa intriger som en del av valkampanjen från det parti som sitter vid makten.
Regrettably, we interpret these disturbances as forming part of the governing party' s election campaign.
parti (also: tur, kretslopp, klot, rad)
volume_up
round {noun}
Vi tar parti för alla dem i Ukraina som står upp för sina demokratiska rättigheter.
It follows that we reject the result of the second round of the presidential elections.

2. "i kortspel"

parti
volume_up
hand {noun} (in card game)
Vi å andra sidan älskar Ungern, har höga tankar om Ungerns regering och stöder oblygt ditt parti.
We, on the other hand, love Hungary, think highly of the Hungarian Government and, what is more, are shamelessly cheering your party on.
De elektroniska medierna är också i händerna på premiärminister Hun Sens parti.
The electronic media are also in the hands of Prime Minister Hun Sen's party.
Å ena sidan kan vem som helst av oss samla ihop ett antal upproriska meningar från det österrikiska liberala partiet.
On the one hand, any of us could pick up on a whole cluster of inflammatory remarks by the leader of the Freedom Party.

3. politics

parti
volume_up
party {noun}
Ett EU som stöder ett enskilt parti skulle vara dödsstöten för detta parti inom Iran.
EU backing for a single political party would be death to that party inside Iran.
Mitt parti är ett parti som står för Nederländernas intressen.
My party is a party that stands for the interests of the Netherlands.
Ett europeiskt politiskt parti är först och främst ett politiskt parti.
A European political party is, first of all, a political party.

4. business

parti
volume_up
batch {noun}
Också i andra länder måste man vara medveten om eventuella säkerhetsrisker innan man kan besluta att acceptera ett parti GMO.
In other countries too, people have to be aware of any safety risks before they can decide to accept a batch of GMOs.
Ett parti leksaker som importerats från Kina visar sig vara farliga.
(NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a batch of toys imported from China turns out to be unsafe.
Bestämmelserna om att testa varje parti av ekologiska produkter som säljs blir också mindre restriktiva än vad de är i dagsläget.
We are also making the rules on the tests on each and every batch of organic products sold less restrictive than at present.

5. commerce

parti
volume_up
lot {noun}
I förra valet hade mitt eget parti följande slogan: ”Mycket gjort, mer att göra”.
In the last election my own party had a slogan which stated: 'A lot done, more to do'.
Detta förslag inbegriper nya villkor och krav angående den oavsiktliga förekomsten av genetiskt modifierat utsäde i partier med icke genetiskt modifierat utsäde.
This proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Tillåt mig hänvisa till att just det Frihetliga partiet i Österrike i särskild utsträckning engagerar sig för de djur som plågas genom transporterna av levande boskap.
Let me point out that in Austria at the moment the Independent Party is doing lot on behalf of animals who suffer as a result of live transport.
parti

Synonyms (Swedish) for "parti":

parti

Context sentences for "parti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi tar parti för alla dem i Ukraina som står upp för sina demokratiska rättigheter.
We side with everyone in the Ukraine who stands up for their democratic rights.
SwedishVi stöder demokratin, inte en särskild kandidat eller ett särskilt parti.
We all stand together in our condemnation of manipulation and electoral fraud.
SwedishVarje dag förpassas politiker, inte enbart från mitt parti, från vissa områden.
Every day, politicians are expelled from certain quarters, and not just from my movement.
SwedishDet kan inte råda stora tvivel om att detta parti strider mot den europeiska andan.
There can be little doubt that they run contrary to the European spirit.
SwedishDet påstods att jag i en BBC-intervju hade tagit parti för Marta Andreasen.
It was alleged that, in a BBC interview, I had sided with Mrs Andreasen.
SwedishDet är ett stridbart ”ja” som jag kommer att ta parti för i omröstningen om Corbettbetänkandet.
It is a militant ‘yes’ that I shall stand up for in voting on the Corbett report.
SwedishI mitt land valde vi att göra så; vi ville ta parti för de svagaste.
In my country we choose to act in this way; we take the side of the weakest.
SwedishVi vill att man skall ta parti för det kubanska folket, för alla kubaner.
We want people to take sides with the Cuban people, with all Cubans.
SwedishEtt europeiskt parti måste vara aktivt i mer än en stat, annars är det bara ett nationellt parti.
The criticisms that I hear uttered are not new, but I still do not understand them.
SwedishAv dessa skäl har parlamentsledamöterna från Greklands kommunistiska parti avstått från att rösta.
Any refusal would, of course, mean they would not be allowed to enter the USA.
SwedishMan bör inte försvara regimer som gör saker som inte är värdiga ens parti.
I thought Mr Basescu was actually a member of the Socialist International, but I may be wrong.
SwedishMed rätta eller inte anser arabvärlden att amerikanerna har tagit Israels parti.
This applies to both the multilateral and bilateral agendas.
SwedishHögerextremisterna utgörs av ett fåtal kriminella som inte är organiserade i något parti.
The Right-wing extremists are a handful of criminals, not organized into political parties.
SwedishEtt EU som stöder ett enskilt parti skulle vara dödsstöten för detta parti inom Iran.
If you treat people as evil, they will act as if they are evil.
SwedishVi får inte ta parti för någon part, utan istället skicka ett budskap till hela Kroatien.
We must not take the side of any one camp, but instead send a message to the whole of Croatia.
SwedishVi vill inte att något politiskt parti skall försöka vinna valfördelar eller försöka politisera frågan.
With regard to the Olympic truce, we are not talking about anything new.
SwedishDet fanns en tid då ni själv, herr Chirac, protesterade mot utlänningens parti.
Mr President, there was a time, when you yourself, Mr Chirac, took sides against the foreigner.
SwedishEuropaparlamentet borde ta parti för Europa och fördöma detta agerande för vad det egentligen är.
The European Parliament should stand up for Europe and denounce this act for what it really is.
SwedishHur kan vi motbevisa anklagelsen att vi tar Kabilas parti?
How can we refute the accusation that we are taking Kabila's side?
SwedishDen oroar verkligen mig och den oroar mitt parti.
The British Government has an obligation to spend taxpayers ’ money wisely.