SV

passage {common gender}

volume_up
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
En passage i intervjun förbryllade mig dock.
I found one passage in this interview puzzling, however.
passage (also: trång passage, pass)
passage (also: hall, förhall, lobby)
Nu ser det ut som passagen Canfranc kommer att öppnas, men för närvarande finns det ingenting mer än dessa två passager.
It now seems that there is going to be a pass at Canfranc but, for the moment, there are just those two passes.
Det finns trånga passager som är mycket utsatta för miljöutsläpp.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Kommissionen beräknar att vi från och med nu till år 2010 måste underlätta passage av ytterligare 100 miljoner tonnage mellan Iberiska halvön och övriga Europa.
The Commission believes that, between now and 2010, we must provide a pass for a further 100 million tonnes between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent.
EN

passage {noun}

volume_up
1. general
I am glad that this passage, which was present in the first draft, has now disappeared.
Jag är glad över att detta avsnitt, som fanns i det första utkastet, nu har strukits.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
It contains some constructive passages, but has nothing to say about this particular issue.
Det innehåller en del konstruktiva avsnitt, men det sägs inget om just denna fråga.
passage (also: lobby, negotiation, pass, defile)
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I found one passage in this interview puzzling, however.
En passage i intervjun förbryllade mig dock.
passage (also: distance, path, road, run)
volume_up
väg {comm. gen.}
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Nordvästpassagen är en idealisk väg för att spara tid, pengar och bränsle och gynnar även miljön.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
Genomfartstrafiken för godstransporter på vägarna i Alperna har varit en ständigt återkommande stridsfråga både i och utanför parlamentets debatter.
We have done so, even though the comments contain a passage stating that the EU should move towards a low carbon economy.
Vi har röstat ja trots att det i kommentarerna finns ett ställe där det sägs att EU bör gå mot en koldioxidsnål ekonomi.
In a text document, you can use the bookmarks, for example, to jump from one passage in the document to another.
I ett textdokument kan du med hjälp av infogade bokmärken t.ex. snabbt hoppa från ett ställe i dokumentet till ett annat.
The question this raises for me, and which is no doubt interesting for many Austrians, concerns the passage of nuclear waste.
Frågan som jag ställer mig, och som säkert också är intressant för många österrikare, gäller transit av kärnavfall.
passage (also: expedition, journey, run, travel)
volume_up
resa {comm. gen.}
The various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
When all is said and done, this piece of legislation has had a very difficult passage through Parliament.
När allt kommer omkring har denna lagstiftning haft en mycket svår resa genom parlamentet.
We should punish Turkey, of course, for providing illegal immigrants with a passage to Greece.
Vi bör naturligtvis straffa Turkiet för att man ger olagliga invandrare en möjlighet att resa in i Grekland.
passage (also: briefing, exposition, pass, review)
Their continued closure impedes the effective passage of humanitarian personnel and goods and it is to be hoped that this will not have devastating consequences for the economy of the Strip.
Att de fortsätter att vara stängda hindrar en effektiv genomgång för biståndspersonalen och varor, och man får hoppas att detta inte får förödande konsekvenser för ekonomin i remsan.
passage (also: aperture, break, gap, intake)
passage (also: episode)
passage (also: transfer)
passage
volume_up
överfart {comm. gen.} [form.]
We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance.
Vi måste se till att dess utformning blir strömlinjeformad, enkel och robust, för att säkerställa en smidig överfart och minsta möjliga underhåll.
passage
2. "in text"
passage
volume_up
passus {comm. gen.} (i text)
There is a special passage about it in the Rocard report.
Vi har i Rocards betänkande en speciell passus om detta.
I must honestly say that I am slightly surprised that some colleagues have overlooked that passage in the van Velzen report.
Jag måste ärligt talat säga att det har förvånat mig lite att vissa kollegor har upprepat denna passus från Van Velzens betänkande.
Despite these and other important positions I subscribe to, I hesitated to vote in favour because of the following passage: " 6.
Trots detta och andra viktiga ståndpunkter som jag stöder tvekade jag på om jag skulle rösta för, på grund av följande passus:?

Synonyms (Swedish) for "passage":

passage

Synonyms (English) for "passage":

passage

Context sentences for "passage" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch det blev som en passage till samhället, folk kom in och sade, "Vad f-?
And it became a gateway to the community. ~~~ People would come in and say, "What the --?
SwedishProtokoll om medlemsstaternas yttre förbindelser i fråga om passage av yttre gränser
Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
Swedishsäkerställa kontroll av personer och en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna,
carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;
SwedishI artikel 159 finns det en passage om betänkanden som rör lagstiftning.
Rule 159 refers at one point to legislative reports.
SwedishPassage av de yttre gränserna och Schengensamarbetets utveckling
SwedishFörteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas (
List of travel documents entitling the holder to cross the external borders and which may be endorsed with a visa (
SwedishFör ett år sedan var jag föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling för betänkandet om passage av yttre gränser.
A year ago I was draftsman for the Committee on Development on the report about the crossing of external borders.
SwedishTill följd av dessa svårigheter har bland annat allvarliga restriktioner införts för passage över våra östliga gränser.
As a result of these difficulties, there are, among others, serious restrictions on movement across our eastern borders.
SwedishDetta uttalande, som krävs ur moralisk och historisk synpunkt, är en obligatorisk passage på vägen in i unionen.
This declaration, which is necessary from the moral and historical perspective, is an obligatory condition for Turkey's accession to the Union.
SwedishInget beslut har fattats hittills av de spanska och franska regeringarna om när denna nya passage över Pyrenéerna skulle kunna öppnas.
No decision has been taken at this stage by the Spanish and French Governments regarding when this new Pyrenees crossing could be opened.
SwedishExponeringen för denna påverkan kan ske genom inandning, intag av livsmedel, upptagning genom huden och via direkt passage, vilket är fallet vid strålning.
Exposure to these reactions may take place by breathing, by ingesting food, by absorption through the skin, or directly, as happens with radiation.
SwedishSystemet med separata kontrollstationer för medborgare som omfattas av gemenskapsrätten vid godkända övergångsställen för passage av unionens yttre gränser är helt motiverat.
The system of separate checkpoints for citizens covered by Community law at authorised points for crossing the Union’s external borders is fully justified.
SwedishSystemet med separata kontrollstationer för medborgare som omfattas av gemenskapsrätten vid godkända övergångsställen för passage av unionens yttre gränser är helt motiverat.
The system of separate checkpoints for citizens covered by Community law at authorised points for crossing the Union’ s external borders is fully justified.
SwedishDagens betänkande om passage av de yttre gränserna i samband med utvecklingen av Schengensamarbetet, och gårdagens förslag från kommissionen utgör i själva verket två sidor av samma mynt.
Today's report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation and yesterday's proposal from the Commission are really two sides of the same coin.
SwedishDagens betänkande om passage av de yttre gränserna i samband med utvecklingen av Schengensamarbetet, och gårdagens förslag från kommissionen utgör i själva verket två sidor av samma mynt.
Today' s report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation and yesterday' s proposal from the Commission are really two sides of the same coin.
Swedish. – Detta är en uppsättning åtgärder om passage av medlemsstaternas yttre gränser som behandlar personkontroller vid dessa gränser, något som jag anser vara helt motiverat.
. – This is a set of measures on crossing the external borders of the Member States, and which is concerned with checks on individuals at these borders, which I believe to be fully justified.
SwedishDetta betänkande om passage av gränserna och utvecklingen av Schengensamarbetet gäller en fråga som står i centrum för inrättandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa.
This report on crossing external borders and the development of Schengen cooperation touches on a subject at the very heart of the creation of an area of freedom, security and justice.
Swedish. – Detta är en uppsättning åtgärder om passage av medlemsstaternas yttre gränser som behandlar personkontroller vid dessa gränser, något som jag anser vara helt motiverat.
   . – This is a set of measures on crossing the external borders of the Member States, and which is concerned with checks on individuals at these borders, which I believe to be fully justified.