"passagerare" English translation

SV

"passagerare" in English

volume_up
passagerare {comm. gen.}

SV passagerare
volume_up
{common gender}

1. general

passagerare
Enligt vår åsikt är det även nödvändigt att skydda denna typ av passagerare.
We believe that it is also necessary to protect this type of passenger.
Till slut ännu några påpekanden om direktivet för registrering av passagerare på fartyg.
Finally, a few words about the directive on passenger registration.
Ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs (debatt)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (debate)
passagerare (also: handelsresande, vandrare, resande, resenär)
volume_up
traveler {noun} [Amer.]
passagerare (also: handelsresande, vandrare, resenär, resande)
volume_up
traveller {noun} [Brit.]
—Det var många passagerare på stationen Brussel Zuid som inte fick den assistans de behövde.
—Many travellers at Brussels South railway station were not given the necessary assistance.
De passagerare som reste internationellt uppfattade järnvägen som ett stort sammanhängande europeiskt system.
International train travellers saw the railways as one large overarching European institution.
När det gäller tullfriförsäljningen kommer den i fortsättningen att finnas, på exportgrunder, för passagerare som reser till tredje land.
Regarding duty-free sales, these will continue to exist for travellers from third countries, due to the very fact of exports.

2. formal

Fordonen måste utformas och konstrueras så de blir säkrare, såväl för passagerare som för de personer som till exempel fotgängare, som rör sig bland dem.
Vehicles need to be designed and built to be safer both for their occupants and for those around them, such as pedestrians.
Man har nog missat ett led i utvecklingen genom att vara mer angelägen om att skydda fordonens passagerare än om att skydda de utsatta trafikanterna utanför fordonen.
It would seem that a development has been missed out on, as these tests concern themselves more with the protection of vehicles ' occupants than with that of road users put at risk by the vehicles.
Man har nog missat ett led i utvecklingen genom att vara mer angelägen om att skydda fordonens passagerare än om att skydda de utsatta trafikanterna utanför fordonen.
It would seem that a development has been missed out on, as these tests concern themselves more with the protection of vehicles' occupants than with that of road users put at risk by the vehicles.

Synonyms (Swedish) for "passagerare":

passagerare
Swedish

Context sentences for "passagerare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPassagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
SwedishÅr 2009 tog Charleroi emot 3 937 187 passagerare, en ökning med hela 33 procent.
In 2009 Charleroi received 3 937 187 passengers, a rise of no less than 33 %.
SwedishOm passagerare inte ens får någon information om ersättning, vad kan de då göra?
If passengers are not even given any information about compensation, what can they do?
SwedishDetta skulle göra det betydligt enklare att transportera såväl passagerare som varor.
This would make it a great deal easier to transport both passengers and goods.
SwedishDet orsakade stora ekonomiska förluster och berörde direkt 10 miljoner passagerare.
It caused major economic losses and directly affected 10 million passengers.
SwedishPassagerare ser de stränga flygplatskontrollerna som ett brott mot sina rättigheter.
Passengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
SwedishUtan tvivel borde tröskeln för passagerare sättas vid 1 miljon passagerare.
Certainly the threshold for passengers should be set at 1 million passengers.
SwedishDe måste också skötas väl och erbjuda sina passagerare en hög resestandard.
They must also be well managed, and offer their passengers a high standard of travel.
SwedishDet blir i slutändan det bästa sättet att förbättra säkerheten för alla passagerare.
This will ultimately be the most effective way of improving safety for all passengers.
SwedishNär allt kommer omkring kan det även finnas sådana passagerare ombord på flygplan.
These kinds of passengers can after all also be found on board aircraft.
SwedishSyftet är att göra det lättare att ta fram riskbedömningar av passagerare.
Its purpose is to make it easier to prepare risk assessments on passengers.
SwedishKammaren krävde en hög säkerhetsnivå för såväl passagerare som besättning.
The House called for a high level of security for both passengers and crew.
SwedishFör det första tycker jag det är nödvändigt att passagerare informeras i ett tidigt skede.
Firstly, I consider it essential that passengers should be informed in good time.
SwedishVarje år reser 600 miljoner passagerare medan 60 miljoner ton varor transporteras.
There are now 600 million passengers and 60 million tonnes of goods transported each year.
SwedishOch i Madrid i mars sade vi att vi alla var passagerare på Atocha-tågen.
Then, in March, in Madrid, we said that we were all passengers on the Atocha trains.
SwedishDe kan inte längre tillåtas att komma undan med att behandla passagerare på det här sättet.
They cannot be allowed to get away with treating passengers like this any longer.
SwedishVarje år reser 600 miljoner passagerare medan 60 miljoner ton varor transporteras.
There are now 600 million passengers and 60 million tonnes of goods transported each year.
SwedishPassagerare ska på elektronisk väg få uppdaterad information i realtid.
Passengers must receive updated information in real time by electronic means.
SwedishMen den har vissa särdrag och ett namn som skrämmer iväg många potentiella passagerare.
But it has features and a name that are scaring away potential passengers.
SwedishFöredraganden uppger att 141 818 786 passagerare transporterades år 1996.
The rapporteur tells us that 141 818 786 passengers were carried in 1996.