"passerkort" English translation

SV

"passerkort" in English

SV

passerkort {neuter}

volume_up
De som inte registrerar sig kommer inte att få något långsiktigt passerkort till Europaparlamentet.
Those who do not register shall be refused a long-term access pass to the European Parliament.
Påtryckningsgrupper som företräder kommersiella intressen bör aldrig få permanenta passerkort till EU-institutionerna.
No pressure group representing commercial interests should obtain a permanent pass to the European institutions.
A number of passes were issued to us.
passerkort

Context sentences for "passerkort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAll överträdelse mot denna kod bestraffas med ett tillbakadragande av lobbyistens passerkort och en uteslutning från registret.
Any infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
SwedishVi fick ett antal passerkort.
SwedishTrots det faktum att jag hade ordnat passerkort åt dem för att de skulle kunna komma in på besöksläktaren, har de hindrats från att göra detta.
Despite the fact that I had passes for them to go into the visitors' gallery, they have been prevented from doing so.
SwedishTrots det faktum att jag hade ordnat passerkort åt dem för att de skulle kunna komma in på besöksläktaren, har de hindrats från att göra detta.
Despite the fact that I had passes for them to go into the visitors ' gallery, they have been prevented from doing so.
SwedishVi skall se över det system vi använder så att det fungerar till allas tillfredsställelse, men antalet passerkort begränsas av rådet.
We shall review the system we are using in a manner that is satisfactory to everybody, but the number of passes is limited by the Council.
Swedish   Vi skall se över det system vi använder så att det fungerar till allas tillfredsställelse, men antalet passerkort begränsas av rådet.
   We shall review the system we are using in a manner that is satisfactory to everybody, but the number of passes is limited by the Council.
SwedishFör att få ett passerkort måste lobbyisterna fylla i en ackrediteringsansökan och lämna en rekommendation samt ett intyg från polismyndigheten.
In order to obtain a badge, lobbyists must fill out an accreditation form and provide a character reference and a letter signed by the police.
SwedishEtt är ändringsförslag 12, som kräver att lobbyisterna lämnar in en rapport om sin verksamhet för att deras passerkort skall förnyas.
One is Amendment No 12 which requires lobbyists to submit each year a report on their activities, with a view to securing the extension of their passes.
SwedishBlåkortet är avsett att bli Europas passerkort och göra det till en attraktiv plats att arbeta och leva på för kvalificerade arbetstagare som behövs i våra små och medelstora företag.
The Blue Card is intended to become Europe's calling card, making it an attractive place to work and live for the skilled workers needed by our small and medium-sized enterprises.