1. general
Rådet har kommit fram till en genant kompromisslösning, som skall rädda ansiktet på dem som lovade att placera centret i Thessaloniki.
The Council has entered into a shameful, face-saving compromise for those who promised to locate the centre in Thessaloniki.
Det skulle vara lämpligt att placera institutets säte i den nya delen av det enade Europa, kanske i Polen.
It would be appropriate for the Institute’s seat to be located in the new part of the united Europe, perhaps in Poland.
Att placera institutets styrelse i Wrocław kommer att vara ett steg som ger upphov till fördelar när det gäller sammanhållning i EU.
Locating the Institute's Board in Wrocław will be a step that brings benefits in terms of cohesion in Europe.
Kommer vi att placera medborgarna mitt i den dynamiska utvecklingen?
Are we now going to place the people at the heart of this development dynamic?
Placera markören på det ställe i dokumentet där sidor sidnumret skall anges.
Place the cursor on the position in the document where the pagination is to be shown.
Placera markören i stycket vars styckeformatmall du vill redigera.
Place the cursor in the paragraph whose Paragraph Style you want to edit.
Det är inom denna föränderliga globala ram som vi måste placera oss själva.
It is within this changing global framework that we have to position ourselves.
Om du vill placera det bakom ett objekt, kan du klicka på ikonen Bakom objektet.
If you want to position it directly behind another object, click the Behind Object icon.
Med hjälp av kryssrutorna centrerad kan Du placera mitten av linjeslutsymbolen på linjeslutet.
Select the centered option to position the center of the arrow end symbol at the end of the line.
Det skulle vara lämpligt att placera institutets säte i den nya delen av det enade Europa, kanske i Polen.
It would be appropriate for the Institute’s seat to be located in the new part of the united Europe, perhaps in Poland.
De behöver inte ha möjlighet att, proportionellt, placera sina flaggor runt varje plats på den nya myndighetens bord.
They do not need to be in a position where, proportionally, they plant their flags around every seat at the new authority's table.
Under samma rubrik skulle jag bland annat placera punkt 54 där man förslår att Europeiska unionen skall få ett permanent säte i Förenta nationernas säkerhetsråd.
The European Union must continue to have two permanent seats. The countries of Europe support two different concepts and two different directions.
placera (also: förlägga)
Som du vet får AdSense-utgivare placera sina annonser på alla webbplatser som uppfyller vår programpolicy och våra användarvillkor.
As you know, AdSense publishers are allowed to place their ads on any site that complies with our program policies and Terms and Conditions.
Man har för avsikt att placera reaktorer mitt ute i landskapet, när man inte ens vet hur energin skall transporteras vidare!
Reactors are to be sited somewhere in the landscape, and there is not even any certainty as to how the energy is to be transmitted from there.
Vilken än orsaken är vore det klokt att göra en inventering av de farligaste industrianläggningarna och placera dem långt bort från bostäder.
Whatever the cause, it would be wise to produce a list of the most dangerous sites and to relocate them away from housing.
Placera markören framför det första tecknet i det första stycket som kommer efter den fasta sidbrytningen.
Place the cursor before the first character of the first paragraph after the fixed page break.
Att placera den slovakiska polisen under militär jurisdiktion strider helt uppenbart mot vad Europarådet har föreskrivit, för att inte tala om de polisetiska aspekterna.
Making Slovak police subject to military jurisdiction quite self-evidently goes against what has been laid down by the Council of Europe, not to mention police ethics.
Av de fem miljarder euro som har avsatts måste vi placera en så stor del som möjligt i Europeiska investeringsbanken, så att vi får en hävstång för förnybar energi och effektivitet.
Out of the EUR 5 billion we need to park a maximum of money with the European Investment Bank, so as to have leverage for renewables and efficiency.
Jag anser att det ska finnas små möjligheter att placera en person utomlands om personen inte gör ett gott intryck på sina egna ledamöter.
I think that, if a person does not make a good impression on his or her own Members there should be little chance of that person being posted abroad.
En annan viktig sak är att han har kunnat placera ett stort antal av den befintliga personalen på nya poster, fastän alla poster skulle ha blivit lediga.
The other important matter is that he has been able to place a lot of existing employees in new posts, whereas all the posts should have been made vacant.
Vi kommer att föreslå att placera pengar i reserven för två utskott - cirka en miljon euro för varje utskott - och minska ytterligare poster i de flesta av de andra budgetarna.
We will be proposing to put money in reserve for two committees - about a million euro for each committee - and to cut back further posts in most of the other budgets.
Jämte den utbildade arbetskraften är infrastrukturen i vilket fall som helst en faktor som gör det attraktivt att placera företag i Europa.
Infrastructure ranks, in any case, alongside qualified workers as a factor that makes Europe attractive as a business location.
Det hjälper inte att USA inte kan placera några alls av de 17 uigurerna på USA:s territorium.
It does not help that the United States is unable to settle any of the 17 Uighurs in US territory.
Hur ska vi göra en riktig avvägning mellan att garantera säkerhet för EU:s medborgare och finna en plats att placera f.d. fångar?
How do we strike the right balance between ensuring the security of EU citizens and finding a place to settle former inmates?
Vissa leverantörer ändrar t.o.m. budpriserna i realtid för att skapa en illusion av att de "kontrollerar" andra sökmotorer och kan placera sig själva var de vill.
A few SEOs will even change their bid prices in real time to create the illusion that they "control" other search engines and can place themselves in the slot of their choice.
placera (also: ordna)
placera (also: hjälpa)
2. "med avstånd emellan"
placera (also: fördela)
volume_up
to space {vb} (arrange with spaces between)
Om Du behöver använda utrullningslisten ofta, och om det finns gott om plats på bildskärmen, kan Du flytta den från dess vanliga plats genom att dra den och placera den någon annanstans på skärmen.
If you need to use the floating toolbar quite frequently and have enough space on the screen, you can break it away from its place by dragging and arrange it on the screen.
3. finance
Kommer vi att placera medborgarna mitt i den dynamiska utvecklingen?
Are we now going to place the people at the heart of this development dynamic?
Placera markören på det ställe i dokumentet där sidor sidnumret skall anges.
Place the cursor on the position in the document where the pagination is to be shown.
Placera markören i stycket vars styckeformatmall du vill redigera.
Place the cursor in the paragraph whose Paragraph Style you want to edit.

Synonyms (Swedish) for "placera":

placera

Context sentences for "placera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPlacera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
Set the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
SwedishDe skulle ha kunnat placera dem med värdighet på paneler eller väggarna i denna sal.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
SwedishPlacera cellmarkören i cellen från vilken du vill infoga det nya innehållet.
Set the cell cursor at the cell from where the new content is to be inserted.
SwedishMen att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
However, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
SwedishDet är dags att placera levande människor på våra sedlar som alla länder i världen gör.
It is time to put living people on our notes, as every country in the world does.
SwedishDet är oacceptabelt att placera mänskliga embryon på samma nivå som råmaterial.
It is unacceptable to lower human embryos to the level of raw material.
SwedishVi står inte bakom omröstningsutslaget i utskottet om att placera ett belopp i reserven.
We do not agree with the vote in committee about putting an amount in reserve.
SwedishDet finns en enorm marknad för grön bearbetning, och vi bör placera Europa på kartan.
There is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
SwedishDet kommer att placera gemenskapens lagstiftning om metylbromid i täten på global nivå.
This will put Community legislation on methyl bromide at the vanguard at global level.
SwedishJag anser att det är viktigt att också placera små hamnar inom den internationella ramen.
I think it is also important to see small ports in an international context.
SwedishPå det här sättet kan du exempelvis placera en huvudrubrik över två tabellkolumner.
This way you can arrange the main title over the width of two columns.
SwedishHar det möjligheter att placera ett fartyg i torrdocka, och så vidare?
Does it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
SwedishMan kan inte heller placera användarna av järnvägen och vägdirektörerna på samma plan.
We cannot consider rail users and road users on the same level either.
SwedishPlacera fältkommandona för den fullständiga adressen på den första etiketten uppe till vänster.
Put the fields in order to complete the address in the first label at top left.
SwedishDet pågår också diskussioner om att placera amerikanska flygplan utan piloter på bulgarisk mark.
There is also talk of leaving unmanned American aeroplanes on Bulgarian territory.
SwedishMen att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
We hoped, and continue to hope, that Syria will rejoin the train of reform and democratisation.
SwedishNu kan du flytta förbindelsens start - eller slutpunkt och t.ex. placera den på en annan fästpunkt.
You can then move the start or end points, and attach them to another gluepoint.
SwedishKötiderna för att placera ett barn i förskolan börjar bli längre.
Waiting times for placing a child in these facilities are starting to grow.
SwedishMed det här verktyget kan Du placera det markerade objektet snedställt längs en cirkel.
With this tool, you slant the marked object and set it in a circle.
SwedishBara på detta sätt kan vi placera institutionernas öde i händerna på deras naturliga organ.
Only in this way can we entrust the fate of these institutions to their natural channels.