"prägla" English translation

SV

"prägla" in English

SV prägla
volume_up
[präglade|har präglat] {verb}

prägla (also: mynta, göra mynt)
Coin it for Europe's citizens!
Däremot vill jag rikta en stilla varning mot att prägla ett så stort mynt som hundra euro i guld.
I understand why the rapporteur wishes to see one of the coins abandoned, but I would warn against minting a coin as big as the 100 euro in gold.
Skulle det inte vara möjligt att skynda på processen – trots att det som ni säger är mycket dyrt att prägla mynt – för att begränsa skadorna för EU och EU:s ekonomi?
Would it not be possible to speed up the process – even though, as you say, minting coins is very expensive – in order to reduce the harm to Europe and the European economy?
Detta är den nya tanke som måste prägla medlemsstaternas politik på detta område.
This new concept should also inform corresponding policies in the Member States.
Detta är bara några av de bidrag som kommer att prägla den pågående diskussionen i den frågan.
Those are just some of the contributions that will inform our ongoing discussion of that issue.
Denna text kommer självfallet även att prägla kommissionens arbete.
This text will, of course, inform the Commission’s work too.
Däremot vill jag rikta en stilla varning mot att prägla ett så stort mynt som hundra euro i guld.
I understand why the rapporteur wishes to see one of the coins abandoned, but I would warn against minting a coin as big as the 100 euro in gold.
Av alla dessa skäl måste vi begränsa utfärdandet av euromynt till det strikt nödvändiga, och följaktligen vägra de tre nämnda staterna rätten att själva få prägla euromynt.
For all these reasons, the issue of euro coins must be strictly limited and the three states indicated must consequently be refused the right to mint euro coins.
Skulle det inte vara möjligt att skynda på processen – trots att det som ni säger är mycket dyrt att prägla mynt – för att begränsa skadorna för EU och EU:s ekonomi?
Would it not be possible to speed up the process – even though, as you say, minting coins is very expensive – in order to reduce the harm to Europe and the European economy?
prägla (also: krossa, stämpla, trycka, frankera)
Det är inte rätt att en minoritet ska få prägla hela EU.
It is not right that a minority put its stamp on the whole of Europe.
Jag vill särskilt tacka Malcolm Harbour för den generositet och framsynthet som han har låtit prägla utskottets arbete under de senaste fyra månaderna.
I particularly thank Mr Harbour for the generous, forward-thinking attitude that he has stamped on the committee's work throughout the last four months.

Synonyms (Swedish) for "prägla":

prägla

Context sentences for "prägla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte minst upptrappningen i Kosovo kom att prägla det tyska ordförandeskapet.
The German Presidency was marked not least by the escalation of events in Kosovo.
SwedishDen materiella förstörelsen kommer att prägla vardagen under lång tid framöver.
The material destruction will make itself felt in everyday life for a long time to come.
SwedishDet är dessa människor runt er som ni vill ska prägla er utrikespolitik på energiområdet.
These are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
SwedishDen kommer att prägla den politiska och ekonomiska miljön under lång tid.
It will determine the political and economic environment for a long time.
SwedishNaturligtvis är min bild av mainstreaming att detta måste prägla allt vi gör.
My understanding of mainstreaming is, of course, that this should characterise everything we do.
SwedishDet skulle ge en positiv signal som också kunde prägla de förestående budgetöverläggningarna.
That would be a good sign and could shape the forthcoming budget debates.
SwedishJag hoppas att denna diskussion kommer att prägla mötet i Genève.
I hope that the meeting in Geneva will be characterised by discussion of these issues.
SwedishNaturligtvis är min bild av mainstreaming att detta måste prägla allt vi gör.
(SV) My understanding of mainstreaming is, of course, that this should characterise everything we do.
SwedishDessa händelser kommer att prägla parlamentets arbete framöver.
These are the events that will characterise the work that Parliament must do from now on.
SwedishDessa frågor kommer sannolikt även att prägla den gemensamma diskussionen under de kommande månaderna.
These issues will no doubt leave their mark on joint discussions in the coming months.
SwedishInternet kommer att prägla Europa om fem år eller så.
The Internet will be pervasive in Europe in a matter of five years or so.
SwedishKampen mot klimatförändringen bör prägla utarbetandet av en ny utvecklingsmodell.
Mr President, the fight against climate change should inspire the creation of a new development model.
SwedishSubsidiaritetsprincipen och solidariteten måste alltid prägla EU:s arbete.
The work that the European Union performs must constantly reflect the principles of subsidiarity and solidarity.
SwedishEn korrupt kultur tycktes prägla dess sekretariat.
A culture of corruption appeared to permeate its secretariat.
SwedishFrågorna kring Europas framtid kommer naturligtvis också att prägla Europeiska rådets möte i Göteborg.
The issues surrounding the future of Europe will naturally also come up at the European Council in Gothenburg.
SwedishUppenbarligen kommer finansnivåerna också att prägla kommande diskussioner – särskilt i rådet, naturligtvis.
Obviously the finance ratios will also feature in future debates – especially in the Council, of course.
SwedishDet har vi gjort därför att vi gärna vill prägla utvecklingen i Europa i en socialdemokratisk riktning.
We have done so because we want European development to move in a characteristically social democratic direction.
SwedishJag uppskattar att varje medlemsstat får utrymme att prägla EU-politiken under sitt ordförandeskap.
I value the fact that each Member State is given the space to leave its own mark on the EU policy during its presidency.
SwedishMålsättningen om hållbar utveckling måste stå i förgrunden, och långsiktighet måste prägla vårt handlingssätt.
The objective of sustainable development must be our prime concern, and we must act with a view to the long term.
SwedishEn uppfattning av de internationella förbindelserna som måste prägla Europeiska unionens kommande konstitution.
We must put forward a concept of global relations that inspires the forthcoming constitution of the European Union.