"pröva" English translation


Did you mean: prova
SV

"pröva" in English

SV pröva
volume_up
[prövade|har prövat] {verb}

1. general

Om du vill pröva exemplen måste du mata in dem utan citationstecken.
If you want to try the examples, enter them without inverted commas.
Om ni inte vågar pröva det nationellt, försök inte heller på EU-nivå.
If you would not dare to try it nationally, please do not attempt it at European level.
Vi vågar inte ta emot krävande uppgifter eller pröva någonting nytt.
We do not dare to take on demanding jobs or try something new.
pröva (also: testa)
Pröva alla möjligheterna i den här dialogrutan.
Try out the different options in the Chart Type dialog.
Pröva även de andra ikonerna på utrullningslisten Kurvor.
Also try out the other icons on the Curves floating toolbar.
Varför inte pröva något nytt, och se om det fungerar?
Why not try out something new? See if it works.
Det syftar till att upprätta en tydligare rättslig grund för kvinnor som önskar pröva vad som framstår som diskriminering mot dem.
It aims at establishing a clearer legal basis for women wishing to challenge apparent discrimination against them.
Detta är fel och parlamentet har rätt när det säger att vi någon gång i framtiden bör pröva detta i domstol.
That is wrong and Parliament is right to say that at some future date we should be challenging this in court.
Julia Tymosjenko griper enligt min mening efter halmstrån genom att vilja pröva sitt mycket knappa valnederlag i domstolarna, och jag betvivlar starkt att det kommer att lyckas.
Mrs Tymoshenko is clutching at straws, in my view, by challenging the result of her narrow defeat in the courts and I doubt very much this will succeed.
Förordningen kommer att pröva hur villiga medlemsstaterna verkligen är när det gäller att prioritera Lissabonmålen.
There are also big differences in the conditions for access among the transmission system operators.
Därför vore det mycket bättre på kort sikt att föra en dialog även om rådet gör rätt i att fortsätta att pröva frågan om ett förbud mot organisationen.
The honourable Member will be aware that a decision in this regard must meet the conditions laid down in common position 931/ 2001 and that it requires unanimity.
Detta måste garanteras och vara ett av de villkor som vi ännu en gång måste pröva mycket noga och den måste även vara oberoende av uppdragsgivaren dvs.
This must be guaranteed, and it must be one of the conditions that we should examine very carefully, independently from the client, i. e. the European Parliament and the European Commission.
pröva (also: sila, slita, spänna, pressa)
Jag vill inte ytterligare pröva ert tålamod.
Mr President, I do not want to strain your tolerance further.
pröva (also: prova, testa, probera)
– Idén med ett seminarium är att pröva tankar, det finns inget ”rätt”.
“The idea of a seminar is to test ideas, there is no ‘right’.
Nu vill vi pröva hypotesen om det har med Norrköpings historia att göra.
Now, we’d like to test the hypothesis whether this has something to do with the history of Norrköping.
Hur ska de vetenskapliga tester genomföras vilka krävs för att pröva säkerheten för dessa nya livsmedel?
How will the scientific tests needed to test the safety of these novel foods be carried out?

2. "metaller"

pröva

Synonyms (Swedish) for "pröva":

pröva

Context sentences for "pröva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMycket viktigare är det att pröva alternativa energimöjligheter i dessa länder.
It is far more important to examine alternative energy sources in these countries.
SwedishTiden är nu inne för barnet att lämna boet och pröva sina vingar som vuxen.
It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
SwedishDetta är något som varje medlemsstat med mycket, mycket stor försiktighet måste pröva.
This is something which each Member State must consider very, very carefully.
SwedishKommissionen är även redo att pröva samma sak på andra platser i Västafrika.
It is, moreover, ready to reproduce this example elsewhere in West Africa.
SwedishJag skall på nytt pröva er begäran om stöd för evenemang och pilotåtgärder.
I will look again at your request for support for events and pilot actions.
SwedishEn ny rättegång kommer att pröva anklagelser om sabotage och inblandning i bombattentat.
A new trial is to examine charges of sabotage and involvement in bomb attacks.
SwedishMen inom Europeiska unionen kan man pröva detta system och utveckla det.
But within the European Union this system can be tried out and it can be developed.
SwedishNär det gäller frågor om öppenhet bör vi nog pröva vår egen trovärdighet.
I think we must also prove our own credibility in matters of transparency.
SwedishMan håller just nu på att pröva om det finns ett rättsligt underlag för detta.
We are currently investigating whether a legal basis exists for this.
SwedishFru Hoff, jag tvivlar inte på att presidiet kommer att pröva frågan ni refererade till.
Mrs Hoff, I have no doubt that the Bureau will look at the problem you have mentioned.
SwedishDet är sannerligen värt att pröva systemet grundligt, eller gå vidare med det.
The system is certainly worth trying out, or pursuing, Commissioner.
SwedishFör det tredje kommer vi att pröva en rad olika förslag framöver.
Third, we will also examine a series of amendments in our further deliberations.
SwedishHär ser vi fortfarande ett ändringsbehov och vi ber kommissionen pröva detta.
We believe that changes are called for here, and would urge the Commission to look into this.
SwedishDet betyder alltså att vi än en gång kan pröva hur rådet ställer sig.
In other words, we can check out once again what the Council's attitude is.
SwedishDenna avdelning ska som regel pröva ärenden som redan behandlats i plenum.
As a general rule, this structure will hear cases already dealt with by the plenary assembly.
Swedishså ser jag en möjlighet att ge mig ut i Europa och pröva nåt nytt.
I see the possibility of setting off for Europe and trying new things.
SwedishVi måste pröva alternativa strategier för att trycka på för en förbättring av människorättssituationen.
As you will understand, however, I am very sceptical, given our debate tonight.
SwedishVi har ett krav att skyndsamt pröva om handlingar kan släppas eller inte.
We have a requirement for rapid assessments to be made of whether or not documents can be released.
SwedishKommissionen bör därför pröva medlemsstaternas nuvarande praxis på detta område.
The Commission should therefore undertake a legal review of Member States’ current practices in this area.
SwedishVi är beredda att pröva ytterligare åtgärder för att lindra den irakiska befolkningens lidande.
We are ready to examine further measures to alleviate the suffering of the Iraqi population.