"praktisera" English translation

SV

"praktisera" in English

SV praktisera
volume_up
[praktiserade|har praktiserat] {verb}

praktisera (also: träna, använda, tillämpa, öva)
I går lovade De islamiska domstolarnas förbund även att praktisera Sharialag i hela landet och särskilt i Mogadishu.
Also yesterday, the Islamic Courts vowed to practice Sharia Law throughout the country and, in particular, in Mogadishu.
Det är vår uppgift att dra lärdom av dessa erfarenheter och praktisera dem för att komma i gång igen.
It is our task to learn from these lessons and put them in practice in order to get going again.
We must put it into practice.
praktisera (also: träna, använda, tillämpa, öva)
De kanske ska börja praktisera det som de predikar om.
Perhaps they should practise what they preach.
Friheten att utöva och praktisera en viss religion är ett av de viktigaste inslagen i de mänskliga rättigheterna.
Freedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
Han förlorade sin legitimation i Storbritannien men fortsätter ändå i dag att praktisera i Tyskland.
He was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.

Synonyms (Swedish) for "praktisera":

praktisera

Context sentences for "praktisera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi känner ju nu en gång rådets metoder, vilka det kommer att praktisera flera gånger.
We are familiar with the little game which the Council has played here several times before.
SwedishDet vore slöseri om alla välutbildade kvinnor aldrig skulle kunna praktisera sina kunskaper.
It would be a waste if all the well-educated women were never able to make use of their knowledge.
SwedishOm vi inte snart börjar praktisera ett nära samarbete finns det risk för att nästa kris tar knäcken på oss.
If we do not at long last collaborate closely, the next crisis could be fatal for us.
SwedishNi säger att det finns många risker, för många osäkerhetsfaktorer, vi skall praktisera wait and see -politik.
You say there are too many risks and uncertainties, and you want to "wait and see' .
SwedishNi säger att det finns många risker, för många osäkerhetsfaktorer, vi skall praktisera wait and see -politik.
You say there are too many risks and uncertainties, and you want to " wait and see '.
SwedishDet är en makaber handledning i att praktisera EU-imperialism och begå brott mot mänskligheten.
It is a macabre manual for implementing the imperialist interventions of the EU and committing crimes against humanity.
SwedishVi måste i fråga om allt som vi kräver komma ihåg att det skall vara möjligt att genomföra och praktisera förordningarna.
All our demands must be made with one eye on the practicability and implementation of the regulations.
SwedishOm du är student kan du få åka på ett Erasmusutbyte utomlands som en del av dina studier eller för att praktisera på ett företag.
If you are a student, you may have a chance to go on an Erasmus exchange abroad as part of your studies, or complete a traineeship in a company.
SwedishFörutom sådana gemensamma möten behöver vi även praktisera medvetande, miljö och varaktig utveckling utanför miljörådens väggar.
Even outside these joint meetings, we must still feel that the environment and sustainable development are live issues that go beyond Environment Councils.
SwedishAtt praktisera eutanasi på sjuka nyfödda barn är detsamma som mord och är jämförbart med nazisternas gärningar, som utplånade de sjuka från samhället.
Practising euthanasia on sick newborn babies amounts to murder and is on a par with the actions of the Nazis, who eliminated the sick from society.
SwedishEn av kärnpunkterna i fallet är om ett medlemsland, i detta fall Sverige, har rätt att praktisera sin egen grundlag och offentliggöra EU-handlingar.
One of the key points in the case is that of whether a Member State, in this case Sweden, has the right to abide by its own constitution and publish EU documents.
SwedishMan borde ge direktivet ett tydligt innehåll som inte låter sig tolkas på ett tvetydigt sätt när det är dags att börja praktisera det.
The directive must contain clear provisions which do not lend themselves to misinterpretation when it comes to implementation, as well as a clear definition of direct and indirect discrimination.
SwedishVi försökte att för första gången praktisera det nya förfarandet enligt Amsterdamfördraget, som möjliggör att man avslutar medbeslutandet med en behandling.
With this directive we tried for the first time to make use of the new procedure in the Amsterdam Treaty which makes it possible to conclude a codecision procedure in one reading.
SwedishHan har tack vare sin politiska erfarenhet som nationell minister, men även som ordförande för en regionalförsamling, alla förutsättningar att förstå, praktisera och förverkliga regionalpolitiken.
Because of his political experience as a national minister and also as chairman of a regional assembly, Mr Barnier is in the best position to understand, apply and transpose regional policy.