"precis" English translation

SV

"precis" in English

volume_up
precis {interj.}

SV precis
volume_up
{adjective}

precis (also: omsorgsfull, noggrann, riktig, exakt)
Lasersvetsprocessen är snabb, precis och ger liten värmetillförsel.
Laser welding process is fast, accurate and gives little heat input.
Det krävs en mycket klar och precis analys både av icke Medelhavshamnar och Medelhavshamnar.
A very clear and accurate analysis of both Mediterranean and non-Mediterranean ports is required.
Den behöver en molnfri himmel för att vara riktigt precis.
It needs cloudless sky to be really accurate.
precis (also: tråkig, dunkel, svag, matt)
volume_up
dead {adj.}
precis (also: noggrann, korrekt, rätt, exakt)
volume_up
exact {adj.}
Då uppnår vi precis motsatsen till det som vi avsåg med denna euro.
We will achieve the exact opposite of what we set out to do with the euro.
Det är precis tvärtemot vad vi menar med en gemensam församling.
It is the exact opposite of what we strive for in a Joint Assembly.
Jag anser att det kommer att bli precis tvärtom.
I believe that the exact opposite will be the case.
precis (also: exakt, precisions-)

Synonyms (Swedish) for "precis":

precis

Context sentences for "precis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
SwedishPrecis som andra har sagt är detta ett otroligt viktigt betänkande.
Mr President, as others have also said, this is an incredibly important report.
SwedishEn av förtjänsterna med Camiel Eurlings betänkande är att precis detta undviks.
One of the merits of Mr Eurlings’s report is precisely that it avoids doing this.
SwedishNi vet, precis som jag, att det finns många sätt att uppnå politiskt inflytande.
You know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.
SwedishPrecis som kommissionsledamoten sa har många av parlamentets förslag anammats.
As the Commissioner said, many of Parliament's proposals have been implemented.
SwedishBestämmelser på gemenskapsnivå är precis vad som behövs för att lösa detta problem.
This is something which is dealt with precisely by having Community legislation.
SwedishNi kan vara mer precis i det ni säger och parlamentet kommer att ge er sitt stöd.
You can be more specific in what you say and Parliament will give you its support.
SwedishPrecis som ni betonade stämmer det att medborgarna även måste inges ny tillförsikt.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
SwedishDet handlar om att kunna väga in säkerhet i bedömningen, precis som Vatanen nämnde.
It is about being able to put safety into the equation, as Mr Vatanen mentioned.
SwedishHon dödade alla så hennes son Tiberius kunde ärva tronen... precis som Nixon.
She killed everybody so her son Tiberius could inherit the throne -- like Nixon.
SwedishPrecis som på Sovjettiden fälldes domarna i förväg av den politiska ledningen.
As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
SwedishDet är precis det ICCAT skriver i sin rapport om förhållandet för hajar från 2005.
That is precisely what the 2005 Report of the ICCAT says about ratios for sharks.
SwedishFöredragandens dokument är perfekt utarbetat precis som alla hennes dokument.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
SwedishPrecis som min föregående kollega röstade jag också mot budgeten.
Madam President, I, like my previous colleague, also voted against the budget.
SwedishDet är precis vad kommissionen gjorde och ni vet att vi har föreslagit ett pristak.
That is what the Commission did, and you know that we have proposed price caps.
SwedishDet är ju precis det som sammanhållningspolitiken och regionalpolitiken handlar om.
This is, of course, precisely what cohesion policy and regional policy are about.
SwedishDet första skälet är angreppssättet, där monopol uppmuntras, precis som med GATT.
The first has to do with the approach, which favours monopolies, as did GATT.
SwedishPrecis som Medina Ortega sade, påminner detta väldigt mycket om Sisyfos umbäranden.
As Mr Medina Ortega said, this reminds us very much of the labours of Sisyphus.
SwedishParlamentet borde ha deltagit i konferensen, precis som Dell ' Alba påpekade.
Parliament should have been present at that Conference, as Mr Dell'Alba has said.
SwedishPrecis som många andra trodde jag att det gick att förändra världen radikalt.
I, along with others, believed that it was possible radically to change the world.