1. general
Det är vår uppgift att försöka pressa på den spanska regeringen i denna fråga.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Vi måste dessutom pressa på så att barnprostitution förbjuds i alla ansökarländer.
We must also press for the banning of child prostitution in all applicant countries.
Nu försöker Ankara än en gång pressa EU på ett datum för att inleda förhandlingarna.
Ankara is now once again trying to press the EU for a date to open the negotiations.
Ändå fortsätter Världsbanken att pressa in fossila bränslen i sin energistrategi.
Nevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
Jag vill pressa honom på detaljer om kampanjens karaktär.
I would like to push him to give details about the nature of the campaign.
Vi kan pressa på för innovation och arbetstillfällen och vi kan sätta upp ambitiösa mål.
We can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Pressa dig igenom där...... och säg att du inte skulle kunna äta en haj sen.
You squeeze through there...... and tell me you're not hungry enough to eat a carpet shark.
Fortfarande innehåller det förslag som går ut på att pressa sista droppen ur skattbetalaren och skattekällorna.
Even now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Vi kan inte pressa in det integrerade växtskyddet i redan fastställda kriterier, och verkligen inte över hela Europa.
We cannot squeeze Integrated Pest Management into fixed criteria, certainly not throughout Europe.
Å ena sidan är det rätt att pressa bilindustrin att minska koldioxidutsläppen.
On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Jag uppmanar er att rösta för ändringsförslag 23, för att pressa myndigheterna ...
Ladies and gentlemen, I urge you to vote for Amendment 23, to drive home to the authorities ...
Men vi kommer att uppmana, uppmuntra och stödja Kina att respektera dessa standarder, samt pressa dem att respektera ILO-normerna.
But we will urge, encourage and help China to respect these same standards, as well as urging it to respect ILO standards.
2. "citrusfrukter"
pressa
volume_up
to ream [reamed|reamed] {vb} [Amer.] (citrus fruit)

Context sentences for "pressa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDomen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
SwedishVi kommer inte att sluta pressa EU att ta denna fråga på allvar.
Note that we are not going to stop pressing the EU to take this issue seriously.
SwedishJag undrar alltid hur ni bär er åt för att pressa in en referens till en folkomröstning.
I always wonder how you manage to fit in a reference to a referendum.
SwedishDet gäller att pressa tillbaka arbetslösheten för kvinnor, för män, för unga och för gamla.
We need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
SwedishMan utlovade att konkurrensen skulle pressa priserna, men det är raka motsatsen som sker.
We were promised that competition would bring prices down, but the complete opposite is true.
SwedishFöredraganden har legat långt före sin tid genom att pressa oss att göra mer inom detta område.
The rapporteur has been well ahead of his time in pressing us to do more in this field.
SwedishDen ärade ledamoten oroade sig för att en fusion skulle kunna pressa upp kontraktspriserna.
There might then be a disintegration rather than a further convergence of European regulations.
SwedishMan kan också så att säga pressa kommissionen att snabbare och effektivare komma med förslag.
The Commission can also, so to speak, be pressed to produce proposals faster and more effectively.
SwedishDetta kan den göra genom att pressa ned de korta räntorna.
It can contribute to it by bringing down short term interest rates.
SwedishDe kommer att tas ut från interventionslagren och kommer till slut endast att pressa ner priserna igen.
They will be taken out of the intervention stocks and will only end up pushing down prices again.
SwedishDetta kommer med all sannolikhet att pressa ned marknadspriset.
This will in all probability bring the market price down.
SwedishMen man hjälper inte en skuldsatt vän genom att pressa på honom eller henne fler lån till förödande ränta.
But you do not help an indebted friend by pressing more loans on him at a ruinous rate of interest.
SwedishVi behöver visserligen svaren så snart som det rimligen är möjligt, men jag varnar för att pressa fram en bedömning.
While we need answers as soon as is reasonable, I would caution against a rush to judgment.
SwedishI den situationen är det dumt och omänskligt att försöka pressa människor till att vara kvar på arbetsmarknaden.
In this situation it is foolish and inhuman to try to force people to remain in the labour market.
SwedishI den står det att det finns tre grundläggande skäl till varför vi nu ska försöka pressa fram en demilitarisering.
It says that there are three fundamental reasons why we should now be pressing for demilitarisation.
SwedishI många fall försämrar snabbköpen i EU kraven genom att pressa ned livsmedelspriserna.
In many instances the supermarkets in the European Union are worsening standards by forcing down food prices.
SwedishDen kommer att bidra till att pressa ned kostnaderna för konsumenterna och främja små och medelstora företags verksamhet.
This will help drive down costs for consumers and boost business for small and medium enterprises.
SwedishEfter utgången av långa timmars debatt har vi då lyckats pressa rådet på 47, 5 miljoner ecu för åren 1998-1999.
So, after long hours of debate, we have managed to wrest ECU 47.5 million from the Council for the period 1998-1999.
SwedishDessa företag missbrukar sin köpkraft för att pressa ned priserna gentemot leverantörer i EU och tredjeländer.
These abuse their purchasing power to force down prices paid to suppliers in the European Union and in third countries.
SwedishDet är dags att dra upp klara och enhetliga gränser för unionen i stället för att obekymrat pressa på i det oändliga.
The time has come to set clear and coherent borders for the Union instead of endlessly forging ahead regardless.