"prissättning" English translation

SV

"prissättning" in English

EN

SV prissättning
volume_up
{common gender}

1. general

prissättning
Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
Prissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
Dubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.

2. business

prissättning
Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
Prissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
Dubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.

Context sentences for "prissättning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
We now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
SwedishPrincipen om att ta hänsyn till företagsrisker vid prissättning av lån är sund.
The principle of taking into account corporate risks in loan pricing is a sound one.
SwedishPrissättning av vatten har alltid varit en känslig aspekt i samband med detta direktiv.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
SwedishDetta strider mot konfidentialiteten i samband med intern kostnadsstruktur och prissättning.
This breaches the confidentiality of internal cost structures and price formation.
SwedishDetta års förslag är i huvudsak en överföring av fjolårets prissättning.
This year's proposals are basically a roll-over from last year's prices.
SwedishVi kommer också att få se ett slut på diskriminerande prissättning vid förskottsbetalning.
We will also see the end to discriminatory pricing on prepayment meters.
SwedishDubbel prissättning är nödvändig och måste införas före januari 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.
SwedishDet handlar om ökad konkurrens, tillsammans med insyn, prissättning och konsumentskydd.
This is about more competition, along with transparency, pricing, and protection for consumers.
SwedishVi föreslår framför allt en granskning av de nationella systemen för prissättning och ersättning.
In particular, we propose an examination of national pricing and reimbursement systems.
SwedishVi skall räkna in transportens alla omkostnader i överensstämmelse med rättvis och effektiv prissättning.
We must calculate all the costs of transport into a fair and effective pricing system.
SwedishPolitiken i samband med prissättning av vatten har också att göra med beskattning.
Water pricing policy is also a taxation issue.
SwedishSå vi måste kombinera effektivitet med prissättning om vi ska kunna ta itu med denna fråga på ett lämpligt sätt.
So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
SwedishVi vill ha öppen prissättning, rättvisa marknadsvillkor - även för nya och mindre produktionsföretag.
We want transparent pricing, fair market conditions - including for new and smaller production companies.
SwedishDet här nya förslaget, alltså det femte direktivet, inverkar inte på grundprincipen om fri prissättning.
This new proposal, the Fifth Directive, does not infringe the fundamental principle of tariff freedom.
SwedishFör det första ett system med differentierad prissättning.
Firstly, we propose a system of differentiated pricing.
SwedishGenom förordningen skapas mer insynsvänliga villkor för prissättning och friheten att byta leverantör ökar.
It creates more transparent conditions for setting prices and reinforces the freedom to change providers.
SwedishPå de flesta marknader i Sverige gäller fri prissättning.
Free pricing applies to most markets in Sweden.
Swedishtre: prissättning i euro med motsvarande prissättning i nationell valuta, företrädesvis från 1 januari 2001,
thirdly, to set prices in euros with their equivalent in the national currency, preferably by 1 January 2001;
SwedishVarför skall vi överfiska och på samma gång importera produkter som skapar en prissättning som är oacceptabel?
Why should we over-fish and, at the same time, import a product which creates a price that is unacceptable?
SwedishRimlighet och prissättning kommer att sätta gränserna.
Reasonableness and pricing will set the limit.