"proposition" English translation

SV

"proposition" in English

volume_up
proposition {comm. gen.}
EN

"proposition" in Swedish

SV proposition
volume_up
{common gender}

proposition (also: lista, anslag, lagförslag, förteckning)
volume_up
bill {noun}
Till exempel kommer dess proposition nyligen om vilda djur att erbjuda ett bättre skydd för utrotningshotade arter än någonsin tidigare.
Its recent Wildlife Bill, for example, will give greater protection to endangered species than ever before.
I de flesta fall finns det inte någon uttrycklig tidtabell och det är nu justitieministerns sak att lägga fram propositioner så att de kan omsättas i praktiken.
In most cases there is no explicit timetable and it is up to the Attorney-General now to introduce the bills so that they can be turned into practice.
En proposition om ändring av författningen i syfte att begränsa domarnas immunitet har lagts fram för det slovakiska parlamentet utan föregående samråd eller diskussion med sakkunniga.
A constitutional amendment bill which aims to limit the immunity of judges is being put before Parliament without inviting prior comments and without having a specialist debate.
proposition

Synonyms (Swedish) for "proposition":

proposition

Synonyms (English) for "proposition":

proposition

Context sentences for "proposition" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet rör sig om en mycket viktig proposition från kommissionen.
Madam President, this is a very important Commission proposal.
SwedishVår proposition går på den här punkten alltså längre än ändringsförslaget.
So our proposal goes further than the amendments in this respect.
SwedishJag ber Er därför av hela mitt hjärta att bifalla kommissionens mycket ansvarsfulla proposition.
So I warmly ask you to approve the Commission's very responsible proposal.
SwedishSamtidigt tillställs även Europaparlamentet kommissionens proposition för yttrande.
At the same time, the Commission proposal was also forwarded to the European Parliament for its opinion.
SwedishDessutom har en registrering av alla hållningsverksamheter redan föreskrivits i kommissionens proposition.
Moreover, the Commission proposal already provides for the registration of all holdings.
SwedishDärför är kommissionens proposition mycket välkommen.
For this reason, the Commission's proposal is very much to be welcomed.
SwedishJag tror att här måste kommissionen även från sina enskilda kontor lägga fram ännu en lämplig proposition.
I believe that the individual services of the Commission still need to present a suitable proposal.
SwedishMen om en majoritet av medlemsstaterna är emot denna proposition, har denna fallit och kan inte längre följas upp.
But if a majority of Member States are against the proposal, it will fall and cannot be tabled again.
SwedishDenna proposition har utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt följt tillsammans med rösterna från min parlamentsgrupp.
The Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights has given its support to this proposal, as have the votes of my group.
SwedishDenna proposition har utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt följt tillsammans med rösterna från min parlamentsgrupp.
The Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights has given its support to this proposal, as have the votes of my group.
SwedishJag tycker att kommissionen har skildrat historien och tillhörande fakta mycket detaljerat och korrekt i denna proposition.
I think that in this proposal the Commission has given a very detailed and accurate picture of the background and the relevant facts.
SwedishVi behöver inte hans dåraktiga proposition, som fastställer vilka gifter som inte längre bör finnas i vattnet.
We do not need his foolish proposal on water and river management, but we do need a proposal specifying which toxins those waters should no longer contain.
SwedishTill detta vill jag säga att jag tycker det är mycket viktigt att den text, som kommissionens proposition föreskriver, innehåller orden " behöriga specialister" .
Here I believe that the text really must contain the word 'practitioner' , as in the Commission proposal.
SwedishTill detta vill jag säga att jag tycker det är mycket viktigt att den text, som kommissionens proposition föreskriver, innehåller orden " behöriga specialister ".
Here I believe that the text really must contain the word 'practitioner ', as in the Commission proposal.
SwedishOm inte, måste kommissionen formellt inlämna en proposition till rådet, sedan beror det på hur rådet ställer sig till denna.
Otherwise, the Commission will have to submit a formal proposal to the Council, and it will then depend on the Council's reaction to that proposal.
SwedishDet är den egentliga bakgrunden till vår proposition och vi är mycket glada över att det nederländska ordförandeskapet direkt har tagit upp denna tanke.
That is the background for our communication, and we are pleased that the Dutch presidency took up this idea immediately.
SwedishKommissionens proposition syftar till en mildring av den djupgående och nödvändiga strukturella anpassningen.
Mr President, ladies and gentlemen, the Commission proposal is designed to cushion the effects of the far-reaching and necessary structural adjustment measures.
SwedishDenna proposition till förordning är ett vägvisande försök, eftersom den söker en utjämning mellan produktivitet å ena sidan och ekologisk jämvikt å andra sidan.
This proposal for a regulation points the way ahead, in that it seeks to strike a balance between productivity and the environment in relation to organic farming.
SwedishDetta är säkert ett otillfredsställande resultat, medan denna proposition utgör ett första steg och därför kan ha god verkan, som alla kan profitera av.
That would surely be an unsatisfactory outcome, whereas the proposal represents a first step forward, which may achieve good results if all the Member States find it reasonable in practice.
SwedishDet gläder mig att kunna meddela Er i dag att förberedelserna till detta är avslutade, och att en proposition kommer att gå till rådet och parlamentet i slutet av april.
I am pleased to be able to tell you today that these preparations have been completed, and a proposal will be submitted to the Council and Parliament before the end of this month.