"provisorisk" English translation

SV

"provisorisk" in English

SV provisorisk
volume_up
{adjective}

provisorisk (also: tillfällig, preliminär)
Detta är inte endast en provisorisk åtgärd för att bevaka Förenta staternas rättigheter.
This is not just a provisional measure to preserve US rights.
Förslaget om att inrätta en första provisorisk Eurojust-enhet är i hög grad värt att välkomna.
The proposal to set up an initial provisional Eurojust unit is largely to be welcomed.
Därför får ingen provisorisk version av avtalet tillåtas träda i kraft.
For this reason, a provisional version of the agreement must not be allowed to come into force.
provisorisk (also: interims-, interimistisk)
Först och främst frågan om huruvida detta är en provisorisk lösning.
Firstly the question as to whether this is an interim solution.
Vi uppskattar verkligen det, så kanske jag kan få komma med en provisorisk reaktion.
We appreciate that very much, so maybe I can give an interim reaction.
Där skulle en provisorisk lösning säkert vara mer acceptabel.
The interim solution would clearly be more acceptable.
provisorisk
Många söker skydd i provisoriska läger i bergen i nordöstra delen av landet.
Many of these are now seeking sanctuary in makeshift camps in the mountains in the north-east of the country.
Den innehåller artiklar som inte baseras på självbestämmande och den är provisorisk, och det är ingenting att briljera med.
It is makeshift and contains heteronomous paragraphs, which is no way to set a shining example.
Om vi misslyckas med att göra Europeiska unionen konkurrenskraftig bör vi inte tillgripa provisoriska åtgärder.
If we fail to make the European Union competitive, we should not resort to makeshift measures.
provisorisk (also: användbar, praktisk, preliminär, arbetar-)

Synonyms (Swedish) for "provisorisk":

provisorisk

Context sentences for "provisorisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHär vill vi emellertid mycket tydligt säga att denna modell är en provisorisk lösning.
But we also say very clearly at this point that this model is a model for transition.
SwedishOm det skall finnas någon kompensation måste den vara av helt provisorisk art.
If there is any compensation, it must be of a temporary nature.
SwedishVi anhåller till sist rådet och kommissionen om att denna åtgärd endast ska vara provisorisk.
Finally, we would ask the Commission and the Council to ensure that this device is only a temporary measure.
SwedishVi måste därför förstå att en vapenvila, även en provisorisk vapenvila, endast kan trygga talibanernas ställning.
We must therefore understand that a halt to hostilities, even a temporary one, would only strengthen the position of the Taliban.
SwedishVi anser att man måste inrätta en särskild fond, som även kunde vara en provisorisk åtgärd för att genomföra återhämtningsplaner.
In our opinion, we need to set up an ad hoc fund, a measure which could even be temporary for implementing recovery plans.
SwedishDet skulle kräva en provisorisk utvidgning av kvoterna utan en omstruktureringsavgift för regleringsåret 2006 / 2007.
I think we need to take this debate when these contributions have been adopted, rather than to take it now within the context of the sugar reform.
SwedishDet är en provisorisk undantagsåtgärd, men Papua Nya Guinea tycks betrakta den som permanent, annars skulle investeringar inte göras.
It is an exceptional and temporary measure, but it appears that in Papua New Guinea, they consider it to be a permanent one: otherwise, the investments would not be made.
SwedishJag erinrar om att en konsekvent, verkligen konsekvent tillämpning av sagda code of conduct skulle göra slut på just denna omöjliga praxis med provisorisk tillämpning av internationella fiskeriavtal.
Let me remind the House that if in fact the code of conduct was rigorously applied, it would put an end to this disgraceful practice of provisionally implementing international fisheries agreements.