"provocera" English translation

SV

"provocera" in English

SV provocera
volume_up
[provocerade|har provocerat] {verb}

Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Genom att uttala dessa ord på tysk mark strävade han medvetet efter att provocera de europeiska demokraterna!
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!

Synonyms (Swedish) for "provocera":

provocera

Context sentences for "provocera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEfter denna omröstning har turkarna oavbrutet fortsatt att provocera.
Since that vote, there has been no end to the provocations on the part of the Turks.
SwedishJag säger det i någon mån för att provocera.
I am being mildly provocative in saying this: the Commission is divided.
SwedishAtt medvetet provocera Ryssland anser jag som helt fel åtgärd.
I think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.
SwedishSådana utnämningar skulle bara riskera att provocera fram ännu djupare kriser.
Such nominations would risk provoking even deeper crises.
SwedishBetänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
Article 1 of the agreement on human rights and democratic principles is such an essential element.
SwedishJag vet att det inte kommer att provocera Theonas för jag känner honom.
I know that he will not cause one because I know him.
SwedishGenom att provocera fram en sådan kris har Ryssland förverkat sin status som stabil och pålitlig partner.
By provoking such a crisis, Russia has forfeited its status as a stable and reliable partner.
SwedishPyongyang kommer inte att ha råd med att fortsätta att obehindrat provocera det internationella samfundet.
Pyongyang will not be able to afford to continue its unrestricted provocation of the international community.
SwedishLiksom Cohn-Bendit skulle även jag vilja provocera.
I too, like Mr Cohn-Bendit, want to issue a challenge.
SwedishVarför provocera med d'Hondt-metoden, enligt vilken bara de stora länderna vinner och de små förlorar med råge?
Why the provocation with the d'Hondt method, in which only the larger countries gain and the smaller ones lose massively?
SwedishDet handlar inte alls om att provocera Kanada.
This is not all about provoking Canada.
SwedishKonrad såg sig föranlåten att provocera.
SwedishDet finns inga tillförlitliga bevis hittills för att Iran har lagt sig i situationen i Bahrain genom att provocera fram en radikalisering.
There is no hard evidence so far that Iran has been meddling in the Bahraini situation by provoking radicalisation.
SwedishMugabe ryggar inte heller tillbaka för att provocera fram anarki och rashat genom att uppmuntra den illegala ockupationen av vita farmer.
Similarly, Mugabe will not recoil from provoking anarchy and racial hatred by encouraging the illegal occupation of white farms.
SwedishDe iranska myndigheterna medverkar till att provocera fram ett farligt klimat av intolerans och hot mot vissa EU-länder.
The Iranian authorities play a part in stirring up this dangerous climate of intolerance and intimidation towards certain European Union countries.
SwedishInte för vår egen skull eller för att provocera, utan för att garantera stabiliteten i området, för freden är och förblir viktig.
Not for ourselves or just to be a thorn in its side, but to guarantee stability in the region, because peace is, and will always be, important.
SwedishDet är vår skyldighet som europeiska demokrater att vara uppmärksamma, att provocera fram det felsteg som skall göra att den aktuella regeringen faller.
So it is our duty as European democrats to remain vigilant, to tempt this government into a foolish mistake that will lead to its fall.
SwedishÅ andra sidan är det sant - som redan har påpekats - att det finns risker: man kan provocera fram störningar i arten människa och i den biologiska balansen.
On the other hand it is true - as I have said - that there are risks: risks of disturbance to the human species and to biological balances.
SwedishDet är i det sammanhanget obegripligt att Laskar Jihad i våras fick chansen att med tusentals man åka ut till Moluckerna för att ytterligare provocera konflikterna där.
It is incomprehensible, in this respect, that the Laskar Jihad was given the chance this spring to go to the Moluccas in their thousands, in order to stoke up the conflicts there again.
SwedishEnligt min mening är det en mycket farlig politik som de ungerska parlamentsledamöterna bedriver, genom att klart och tydligt provocera extremism, både i Ungern och i grannländerna omkring.
In my opinion, the Hungarian MEPs are pursuing a very dangerous policy of pointedly and directly provoking extremism, both in Hungary and in its neighbouring states.