"provocera" English translation

SV

"provocera" in English

SV provocera
volume_up
[provocerade|har provocerat] {verb}

Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Genom att uttala dessa ord på tysk mark strävade han medvetet efter att provocera de europeiska demokraterna!
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!

Synonyms (Swedish) for "provocera":

provocera

Context sentences for "provocera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBetänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
SwedishEfter denna omröstning har turkarna oavbrutet fortsatt att provocera.
Since that vote, there has been no end to the provocations on the part of the Turks.
SwedishJag säger det i någon mån för att provocera.
I am being mildly provocative in saying this: the Commission is divided.
Swedish(SK) Jag vill varna för att ungerska företrädare försöker provocera Slovakien.
(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.
SwedishAtt medvetet provocera Ryssland anser jag som helt fel åtgärd.
I think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.
SwedishSådana utnämningar skulle bara riskera att provocera fram ännu djupare kriser.
Such nominations would risk provoking even deeper crises.
SwedishDet är dock en grundläggande förpliktelse som vi inte har lärt oss: att inte provocera fram terrorism.
However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
SwedishBetänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
Article 1 of the agreement on human rights and democratic principles is such an essential element.
SwedishJag vet att det inte kommer att provocera Theonas för jag känner honom.
I know that he will not cause one because I know him.
SwedishGenom att provocera fram en sådan kris har Ryssland förverkat sin status som stabil och pålitlig partner.
By provoking such a crisis, Russia has forfeited its status as a stable and reliable partner.
SwedishDetta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
SwedishGenom att uttala dessa ord på tysk mark strävade han medvetet efter att provocera de europeiska demokraterna!
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!
SwedishHerr kommissionär, jag vill verkligen inte provocera er, men ert svar ger mig en verklig anledning till oro.
Commissioner, I really do not want to provoke you, but your answer does give me real cause for concern.
SwedishPyongyang kommer inte att ha råd med att fortsätta att obehindrat provocera det internationella samfundet.
Pyongyang will not be able to afford to continue its unrestricted provocation of the international community.
SwedishLiksom Cohn-Bendit skulle även jag vilja provocera.
I too, like Mr Cohn-Bendit, want to issue a challenge.
SwedishJag tycker att det begreppet är ganska vagt och det kan provocera fram reaktioner som inte är ändamålsenliga.
I think that this is a rather vague concept, one that can provoke reactions not appropriate to the situation.
SwedishDet är oansvarigt att man under en global ekonomisk kris känner ett behov av att provocera etniska minoriteter.
It is irresponsible during a global economic crisis for someone to feel the need to provoke ethnic minorities.
SwedishVarför provocera med d'Hondt-metoden, enligt vilken bara de stora länderna vinner och de små förlorar med råge?
Why the provocation with the d'Hondt method, in which only the larger countries gain and the smaller ones lose massively?
SwedishDet handlar inte alls om att provocera Kanada.
This is not all about provoking Canada.
SwedishDet är inget brott att ha idéer - de kan provocera, överraska och chockera, men de måste alltid dryftas och debatteras.
It is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.