"provocera fram" English translation

SV

"provocera fram" in English

See the example sentences for the use of "provocera fram" in context.

Similar translations for "provocera fram" in English

provocera verb
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb

Context sentences for "provocera fram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSådana utnämningar skulle bara riskera att provocera fram ännu djupare kriser.
Such nominations would risk provoking even deeper crises.
SwedishDet är dock en grundläggande förpliktelse som vi inte har lärt oss: att inte provocera fram terrorism.
However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
SwedishGenom att provocera fram en sådan kris har Ryssland förverkat sin status som stabil och pålitlig partner.
By provoking such a crisis, Russia has forfeited its status as a stable and reliable partner.
SwedishJag tycker att det begreppet är ganska vagt och det kan provocera fram reaktioner som inte är ändamålsenliga.
I think that this is a rather vague concept, one that can provoke reactions not appropriate to the situation.
SwedishBehåll den öppna inställningen och föreslå inte någon europeisk skatt, för det skulle provocera fram en medborgarrevolution mot EU.
Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.
SwedishDet finns inga tillförlitliga bevis hittills för att Iran har lagt sig i situationen i Bahrain genom att provocera fram en radikalisering.
There is no hard evidence so far that Iran has been meddling in the Bahraini situation by provoking radicalisation.
SwedishMugabe ryggar inte heller tillbaka för att provocera fram anarki och rashat genom att uppmuntra den illegala ockupationen av vita farmer.
Similarly, Mugabe will not recoil from provoking anarchy and racial hatred by encouraging the illegal occupation of white farms.
SwedishDe iranska myndigheterna medverkar till att provocera fram ett farligt klimat av intolerans och hot mot vissa EU-länder.
The Iranian authorities play a part in stirring up this dangerous climate of intolerance and intimidation towards certain European Union countries.
SwedishDet är vår skyldighet som europeiska demokrater att vara uppmärksamma, att provocera fram det felsteg som skall göra att den aktuella regeringen faller.
So it is our duty as European democrats to remain vigilant, to tempt this government into a foolish mistake that will lead to its fall.
SwedishÅ andra sidan är det sant - som redan har påpekats - att det finns risker: man kan provocera fram störningar i arten människa och i den biologiska balansen.
On the other hand it is true - as I have said - that there are risks: risks of disturbance to the human species and to biological balances.
SwedishJag hoppas att det också kommer att gälla journalister som inte ska ställa till besvär för att provocera fram ett brott och som också allvarligt bryter mot de etiska principerna.
I hope that it will also apply to journalists who cannot stir up trouble in order to provoke an offence and who are also in serious breach of ethics.
SwedishTjugo år efter det sovjetiska väldets sammanbrott får vi inte provocera fram det som den tidens kommunister inte lyckades med, att Serbien hamnar inom Moskvas exklusiva sfär.
Twenty years after the collapse of the Soviet empire, let us not provoke what the communists of those days did not manage to do: to put Serbia in the exclusive sphere of Moscow.
SwedishI stället får vi dessa futtiga slutjusteringar, samtidigt som pakten fortsätter att förvärra eller till och med provocera fram de ekonomiska och sociala problemen i våra länder.
In its place, we have these paltry finishing touches, whilst the Pact continues to have the effect of amplifying, indeed of provoking, the economic and social difficulties of our countries.

Other dictionary words

Swedish
  • provocera fram

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.