"provocerande" English translation

SV

"provocerande" in English

SV provocerande
volume_up
{adverb}

provocerande
Det man försöker genomföra är mer än oerhört upprörande och provocerande.
This endeavour is more than infuriating or provocative.
Detta visar hur provocerande detta pris är och hur viktigt det är.
That shows just how provocative a prize this is, and how important it is.
Rådet har även uppmanat turkiska myndigheter att avstå från att agera provocerande.
It has also asked the Turkish authorities to refrain from different provocative actions.
provocerande (also: utmanande, provoaktivt)
I förra veckan kränktes Cyperns luftrum upprepade gånger och på ett provocerande sätt av formeringar av turkiska stridsflygplan.
   – Mr President, last week formations of Turkish fighter planes repeatedly and provocatively violated Cypriot airspace.
Min första fråga är denna: vad händer med de medlemsstater som tillämpar verkligt provocerande låga företagsskattesatser eller inga alls?
My first question is this: what happens in respect of those Member States that have really provocatively low business tax rates or indeed none at all?
När min kollega talade om den stora tragedi som skett i vårt land, där nio personer dog, skrattade två ledamöter på ett provocerande sätt.
As my colleague was talking about a major tragedy in our country as a result of which nine people died, two representatives were laughing provocatively.

Context sentences for "provocerande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag håller därför med om det provocerande ställningstagandet: " Det måste bort från utrikesfrågorna" .
I therefore agree with the provoking statement "It should be removed from the remit of foreign affairs" .
SwedishJag håller därför med om det provocerande ställningstagandet: " Det måste bort från utrikesfrågorna ".
I therefore agree with the provoking statement " It should be removed from the remit of foreign affairs ".
SwedishDet är en provocerande text, och jag ska rösta mot den.
It is an inflammatory text, and I shall vote against it.
SwedishProvocerande uttalanden och antidemokratiska processer kommer därför absolut inte att leda till ett medborgarnas EU.
Inflammatory statements, therefore, and anti-democratic processes will certainly not create a European Union of the citizens.
SwedishJag kan konstatera att diskussionen i parlamentet om asylsökande inte hade det provocerande tonläge som är vanligt i flera medlemsstater.
I take note that the discussion in Parliament on the issue of asylum seekers did not have the inflammatory tone frequently used in several EU Member States.
SwedishDet provocerande språket under rättegången och i medierna har underminerat de egyptiska påståendena att männen inte anhölls på grund av deras sexuella läggning.
The inflammatory language at the trial and in the media undermine Egyptian claims that the men were not charged for their sexual orientation.
SwedishNär det gäller biobränslen är det provocerande att använda livsmedelsprodukter till energi i stället för att ge mat åt de hungriga när miljontals människor svälter ihjäl.
As for biofuels, it is a provocation to use food products for energy and not to feed the hungry when millions of people are starving to death.
SwedishVarje intervention utifrån för något annat än stöd för demokratisering och rättsprincipen kan bara uppfattas som kontraproduktivt och provocerande för alla parter.
Any outside intervention other than support for democratisation and the rule of law can only be seen as counterproductive and inflammatory to all parties.
SwedishPå senaste tiden har man låtit masken falla, och partier som förespråkar fredliga medel har använt ett provocerande språk som snarare förvärrar än dämpar situationen.
In recent times the mask has slipped and parties who advocate peaceful means have used inflammatory language, which exacerbates rather than calms the situation.
SwedishNär de skolor som får betalt den vägen bedriver undervisning med provocerande skolböcker som är fulla med rasistiskt och antisemitiskt språk tvår kommissionen sina händer.
If the schools paid from that budget use inflammatory school books full of racist and anti-Semitic language, the Commission washes its hands of the matter.
SwedishJag vill be om råd i frågan om vilken upprättelse jag kan få för ett provocerande pressmeddelande som har lett till att hatisk e-post har skickats till mitt kontor.
   Mr President, I seek your advice as to what redress I have against an inflammatory press release which has caused hate emails to be sent to my office.
SwedishDe ändringsförslag som har lämnats in är i bästa fall ägnade att förbättra vissa provocerande ställningstaganden eller brister i texterna dock utan att alls ändra tankegångarna i dem.
At best, the proposed amendments attempt to improve certain offensive positions or shortcomings in the text, although they do nothing to change their nature.
SwedishNu försöker man använda omstruktureringen inom bilindustrin som en förevändning för att förvandla medbestämmanderätten till ett tomt begrepp, och det kallar jag provocerande.
Now that the attempt is being made to use the restructuring of the motor industry as a pretext for making co-determination an empty concept, that is what I call provocation.
SwedishPå senaste tiden har man låtit masken falla, och partier som förespråkar fredliga medel har använt ett provocerande språk som snarare förvärrar än dämpar situationen.
However, right now there must be an insistence that those who cold-bloodedly murdered Mr McCartney and those who witnessed it should cooperate fully with the police service of Northern Ireland.
SwedishFör en vecka sedan gjorde överbefälhavaren för den turkiska armén ett plötsligt besök på Cypern och kom med ett antal provocerande uttalanden som nästan satte stopp för fredsprocessen.
A week ago the Chief of Staff of the Turkish Army paid a sudden visit to Cyprus and made a number of inflammatory statements that almost stopped the peace process in its tracks.
SwedishDet krävs mer resurser, men den internationella terrorismen måste också besegras med hjälp av intelligens och uthållighet, inte med provocerande tal som bara tyder på en grundläggande svaghet.
As well as better resources, international terrorism must be beaten by means of intelligence and tenacity, not by means of inflammatory speeches that only demonstrate fundamental weakness.