"punkt" English translation

SV

"punkt" in English

volume_up
punkt {comm. gen.}

SV punkt
volume_up
{common gender}

punkt (also: nummer, post, artikel, sak)
volume_up
item {noun}
Denna punkt står således som första punkt på föredragningslistan i dag.
This item is now entered as the first item on today's agenda.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om varvsindustrin.
The next item is the statement by the Commission on the shipbuilding industry.
Nästa punkt på föredragningslistan är presentation av revisionsrättens årsrapport.
The next item is the presentation of the Annual Report of the Court of Auditors.
punkt (also: idé, poäng, mening, spets)
volume_up
point {noun}
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vi har alla något att lära, punkt för punkt, av denna fruktansvärda lektion.
We would all gain from learning, point by point, from this terrible lesson.
punkt (also: avsnitt, paragraf, del, avdelning)
I punkt 32 står följande: ”En artikel 16d med samma lydelse som artikel 12 ska införas”.
Point 32 states, 'Article 17 shall be replaced by the text of Article 12.'
Därför måste en hänvisning med den innebörden införas i punkt 4 under artikel 5.
Therefore a reference to that effect must be made in the fourth paragraph of Article 5.
Jag syftar naturligtvis på den nya punkt 1 i artikel 33 i förordningen.
Naturally I am referring to the new paragraph 1 of Article 33 of the Regulation.
punkt (also: prick, smula)
volume_up
dot {noun}
Om du markerar den här rutan, så markeras varje blanksteg i texten med en liten punkt.
Select this option to indicate every space in the text with a dot.
Företagens resultat kan rasa ifall en bokstav eller punkt placeras fel.
Companies ' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
Positionen visas med en punkt i det grafiska alternativfältet.
The position is indicated by a dot in the graphic option field.
punkt
volume_up
full stop {noun} [Brit.]
Ni har inte följt artikel 115 i arbetsordningen, punkt och slut.
You did not comply with Rule 115 of the Rules of Procedure, full stop.
Bristen på mediepluralism i Italien börjar i dag övergå till en brist på information, punkt slut.
The lack of plurality of information in Italy is today becoming a lack of information, full stop.
Det finns bara en forskning – punkt slut.
There is only research – full stop.
punkt (also: och därmed basta)
volume_up
period {noun} [Amer.]
(med punkt), följt av ett blanksteg och lite text.
(with a period after it), also followed by a space and text.
.* (punkt och stjärna) som platshållare.
.* (period and asterisk).
Min sista punkt rör frågan om sexveckorsperioden.
My last point is on the question of the six-week period.
punkt (also: fläck, prick, plätt)
volume_up
spot {noun} (dot)
Herr kommissionär, jag anser att människans känsligaste punkt mycket ofta är plånboken.
Commissioner, I find that a person's weak spot is very often his or her wallet or purse.
Elfordon hjälper de olika typerna av förnybar energi, som har en svag punkt: de är inte konstanta.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Kinas klarast lysande punkt, vilken ni ser vid kanten här, är Hong Kong.
The brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
punkt (also: fråga, ämne, sak, tema)
volume_up
topic {noun}
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Nästa punkt är EU:s insatser i samband med tragedin i Japan.
The next topic is the European response to the tragedy in Japan.
Det var en punkt på dagordningen för dagens debatt.
This was a topic on the agenda of today's debate.

Synonyms (Swedish) for "punkt":

punkt
Swedish

Context sentences for "punkt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu lade fram den ursprungliga texten i punkt 16 för omröstning.
(FR) Mr President, you invited us to vote for the original text of paragraph 16.
SwedishEn central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
A central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
SwedishJag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag till punkt 34.
Mr President, I would like to propose an oral amendment concerning paragraph 34.
SwedishJag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.
I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
SwedishEn sista punkt: I samtalen med Turkiet spelar Cypernfrågan naturligtvis en roll.
Finally, of course, the Cyprus question has a role in the discussions with Turkey.
SwedishVi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
We have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
SwedishDet är alltså en punkt som plenarsammanträdet i all sin vishet måste besluta om.
So this is something which the plenary will have to decide in its ultimate wisdom.
SwedishEn sista punkt: Jag tror också att det behövs en demokratisk kontroll av OLAF.
On a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
SwedishMen vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
SwedishNi har helt rätt, och jag tackar er för att ni uppmärksammar oss på denna punkt.
You are quite right and I thank you for drawing our attention to this matter.
SwedishJag uppmanar er att rösta emot megaliners i punkt 21.
Ladies and gentlemen, I urge you to vote against the megaliners in paragraph 21.
SwedishLåt mig även föreslå att vi i punkt 18 även inkluderar G8-ländernas regeringar.
Could I also suggest that in paragraph 18 we also include the G8 governments.
SwedishDet är mot denna bakgrund som punkt 32 i förslaget till resolution skall ses.
Paragraph 32 of the draft resolution should be read against this dark background.
SwedishJag har inte röstat för punkt 26 som för övrigt är mycket obegriplig på franska.
I have not voted for paragraph 26 which is mostly incomprehensible in French anyway.
SwedishVi har kommit fram till en punkt då vi går från nödhjälp till strukturell hjälp.
We are at a moment when we are moving from emergency aid to structural help.
SwedishVarför föreslår ni i punkt 18 överläggningar med den turkiska militärledningen?
Why does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?
SwedishPunkt ett: ni begär att uppgiften " transportsätt " omedelbart skall avskaffas.
Firstly, you ask for the immediate deletion of the 'mode of transport ' data.
SwedishUtskottet för rättsliga frågor har inte många ändringsförslag på denna punkt.
The Committee on Legal Affairs does not have many amendments to put forward here.
SwedishPunkt 21 kräver att taket på 1,27 procent av BNP skall utnyttjas fullständigt.
Paragraph 21 demands that full use be made of the maximum amount of 1.27 % of GDP.
SwedishJag anser att han har rätt, bortsett från ett undantag: han feltolkade punkt 3.
I thought he got it right, with one exception: he was misreading paragraph 3.