SV rätt
volume_up
{common gender}

1. law

rätt (also: domare, rättvisa)
Det handlar om rättigheter, rättvisa, berättigande och internationell rätt.
We are talking about rights, justice, legitimacy and international law.
De har rätt till sitt eget rättssystem och det måste vi fortsätta att stödja.
They are entitled to their own system of justice and we have to continue to support that.
Mänsklig värdighet, rätt och socialt ansvar från statens sida utgör både vägen och målet.
Human dignity, justice and the social welfare state are both the means and the end.
rätt
volume_up
bench {noun}
Först och främst frågar jag er om det är rätt att personalen sitter på rådets platser och skrattar och gestikulerar.
   – Mr President, first of all I ask you whether it is right that staff should be sitting on the Council benches laughing and gesticulating.
Bushill-Matthews måste också ge mig rätt i att det faktiskt på lång sikt är mest bärkraftigt att inte ha en massa människor sittande på?
Mr Bushill-Matthews must also agree with me that, in the long term, what is economically most sustainable is not to have a whole lot of people sitting on the 'reserve bench '.

2. other

rätt (also: förlopp, sätt, följd, bana)
volume_up
course {noun}
Det är självklart viktigt att EEAS' anställda har rätt kvalifikationer.
Of course, it is important for an EEAS employee to have the right qualifications.
Student med funktionsnedsättning har rätt att få kurslitteratur inläst
Students with disabilities can get the course literature as talking books.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Och om det handlar om att sända signaler - med vilken moralisk rätt gör vi det?
If it is to send out messages, with what moral authority are we doing so?
Nationella regelverk är uteslutande en fråga om nationell rätt.
Land regulations are exclusively a matter of national authority.
Jag säger detta med en äkta känsla och rätt för jag har själv varit i den positionen.
I say that with real feeling and authority because I have been in that position myself.
rätt (also: andel, insats, engagemang, intresse)
Ni har alldeles rätt i att det finns all anledning att intressera sig för situationen i Zaire.
And you are right, the situation in Zaire certainly warrants our interest.
När den vacklar blir hans problem med att välja rätt räntesats mer kritiskt.
When it falters, his problem of choosing the right interest rate will become more critical.
Medlemsstaterna har all rätt att skydda mål av allmänintresse, såsom konsumentskydd.
Member States are fully entitled to protect general interest objectives, such as the protection of consumers.
rätt (also: anledning, hänsyn, grund, skäl)
volume_up
reason {noun}
Kommissionen anser därför att Europaparlamentets resolution är rätt i tiden.
For this reason, the Commission considers the European Parliament resolution timely.
Vi har alltså rätt att av detta skäl hysa oro och önska ett förbud.
We are therefore right to be concerned for that reason, and to call for a ban.
Av samma anledning har lettiska medborgare inte rätt att kandidera i valen.
For the same reason, Latvian citizens have no right to stand for election.
rätt (also: krav, begäran, fordran, påstående)
volume_up
claim {noun}
Med en sådan strategi har EU ingen rätt att hävda sitt ledarskap.
With this approach, Europe can have no claim to leadership.
Det innebär att de statslösa nationerna inte kan göra anspråk på sitt folks rätt att leva.
That means that those stateless nations cannot claim the right of their peoples to exist as such.
Sakens kärna är den att språklärarna hävdar sin rätt att få fortsätta som lärare, inte att förändras till något annat.
The point is that the lettori claim the right to continue as teachers, not to be changed into something else.
volume_up
licence {noun} [Brit.]
Religionsfrihet får emellertid inte missbrukas som en rätt att diskriminera andra.
Freedom of religion must not be misused as a licence to discriminate against others, however.
Detta ger tydligen EU rätt att blanda sig i frågor som rör den nationella suveräniteten och det nationella självstyret.
This clearly gives licence to interfere in matters of national sovereignty and national autonomy.
Det bryter mot lagen, eftersom Europaparlamentet varken har rätt eller kompetens att granska den ungerska konstitutionen.
It breaks the law because the European Parliament has no licence or competence whatsoever to examine the Hungarian constitution.
volume_up
license {noun} [Amer.]
Så du reste dig ur askan med rätt att göra vad du ville.
So you rise from the ashes with a license to do whatever you want.
Rökare har också rätt att få veta att det finns fler än 600 tillsatsämnen som man fått tillstånd för att använda i tobaksprodukter.
Smokers also have a right to know that there are more than 600 additives licensed for use in tobacco products.
För det första får vapenexport aldrig tillåtas om inte mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt respekteras i mottagarlandet.
Firstly, unless human rights and international humanitarian law are being respected in the recipient country, arms exports can never be licensed.
rätt (also: domstol, tribunal)
Därför är det rätt att inrätta en internationell ad hoc -tribunal här.
That is why it is right to set up an international ad hoc tribunal here.
Fullt samarbete med Internationella brottmålsdomstolen i Haag, som återigen efterlystes, är på rätt väg.
Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.
När det handlar om specialdomstolen måste vi klart och tydligt säga att det här inte handlar om hämnd, utan om rätt.
As for the Criminal Tribunal, we must state quite clearly that this is not a question of revenge, it is a question of law.
Mina kolleger har rätt, siffrorna är alarmerande och kräver allvarlig eftertanke.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, my fellow Members are right, the figures are alarming and warrant serious reflection.
Ni har helt rätt - den europeiska arresteringsorden måste bli en framgång eftersom den innebär man går över till ett system med ömsesidigt erkännande.
You are absolutely right - the European Arrest Warrant must be a success, because it means truly embracing a system of mutual recognition.
Den 11 september: europeiska arresteringsorder; flyktinglägret i Sangatte: rätt till asyl; Erika: kraftiga åtgärder.
The attacks of 11 September produced a European arrest warrant; from the Sangatte centre emerged the right to asylum and substantial measures were drawn up as a result of the Erika disaster.

Synonyms (Swedish) for "rätt":

rätt

Context sentences for "rätt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSlutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Swedish5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
SwedishJag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.
I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
SwedishProportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
The principle of proportionality applies to private as well as international law.
SwedishVi tycker inte att detta är rätt tid att skicka positiva signaler till Turkiet.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
SwedishDet verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
SwedishSom talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
I have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
SwedishRätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
And then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
SwedishHar rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
SwedishFöljande länkar kan hjälpa dig att hitta rätt på den estniska arbetsmarknaden.
The following links can help you to find your way in the Estonian labour market.
SwedishI betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
My report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
SwedishDet innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
It means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
SwedishDet här året är rätt tid för att visa exakt vad parlamentet kan och inte kan göra.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
SwedishJag tror att regeringen Lula har vidtagit viktiga åtgärder som går åt rätt håll.
I think that the Lula Government has taken important steps in this direction.
SwedishSamtidigt saknar även regionala rådgivningsorgan rätt kunnande och erfarenheter.
At the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
SwedishDetta är det minsta som han och hans familj kan eller har rätt att förvänta sig.
This is the least that he and his family can expect or should be entitled to.
SwedishDetta är inte rätt sätt att övertyga dessa länder om att medverka i processen.
This is not the way to persuade such countries to become involved in the process.
SwedishFörhandlingarna ska baseras på internationell rätt och respektera tidigare avtal.
Negotiations should be based on international law and respect previous agreements.
SwedishDenna hjälp har mottagits med tacksamhet, men låt oss sätta den i rätt perspektiv.
Such help has been received with gratitude, but let us put it into perspective.
SwedishEtt mycket meriterande mål kanske några tänker, och de har rätt att tänka det.
A very worthy objective, some will think. And they are entitled to their opinion.