"rätta" English translation


Did you mean: ratta, råtta
SV

"rätta" in English

SV rätta
volume_up
[rättade|har rättat] {verb}

1. general

Inte heller på denna punkt är det synsätt som valts det rätta, och det finns alternativ.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
Vårt ändringsförslag nummer 22 försöker rätta till direktivets ordalydelse.
Our Amendment No 22 tries to correct this directive's drafting.
Vi har noterat detta och vi kommer att försöka rätta till det till i morgon bitti.
We have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Jag är säker på att tjänstedirektivet blir precis den rätta presenten till EU:s jubileum.
I am sure that the Services Directive will be just the right gift to mark the European Union's anniversary.
Det markerar ett viktigt ytterligare steg framåt mot upprättandet av rätta krav, så länge vi nu framöver behöver fortsätta att transportera djur.
It marks an important further step forward in the laying down of proper requirements so long as we still have to carry on with the transport of animals.
Den kommer framför allt att rätta till asymmetrin på världsmarknaden, där EU är det enda stora området som saknar lagstiftning om obligatorisk ursprungsmärkning.
Above all it will correct the asymmetry on the trade markets, which sees Europe as the only large area lacking a regulation on compulsory origin marking.
Denna specifika bestämmelse är utformad för att komma till rätta med denna situation.
This particular provision is designed to rectify that situation.
Vårt problem var alltså att rätta till detta i samrådet i första behandlingen.
It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
År 2006 försökte kommissionen rätta till problemen i Medelhavet.
In 2006, the Commission tried to rectify the problem of the Mediterranean.
rätta (also: betygsätta)

2. military

Synonyms (Swedish) for "rätta":

rätta

Context sentences for "rätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDå frågar sig dessa medborgare med rätta, ”vad är detta för slags inre marknad?”
Then, these citizens justifiably ask us ‘What sort of internal market is this?’
SwedishDet har med rätta nämnts att riskkapitalet inte är särskilt utvecklat i Europa.
It has rightly been mentioned that risk capital is not very developed in Europe.
SwedishTjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
A better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
SwedishKritiken från kvinnolobbyn mot förslaget från rådet är stark och det med rätta.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
SwedishJag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.
I believe in calling a spade a spade. Tony Blair is merely an urbane murderer.
SwedishDet är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
These are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
SwedishDå frågar sig dessa medborgare med rätta, ” vad är detta för slags inre marknad?
Then, these citizens justifiably ask us ‘ What sort of internal market is this?’
SwedishVi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
We have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
SwedishNär det gäller etiska problem som ni med rätta betonat är de verkligen oroande.
The problems of ethics, which you have rightly highlighted, are truly worrying.
SwedishOrdförandeskapet och kommissionen är tvungna att försöka hitta den rätta balansen.
The presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
SwedishOberoende undersökningar måste genomföras för att ställa de skyldiga inför rätta.
Independent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
SwedishErt betänkande, fru Sudre, betonar med rätta behovet av att agera långsiktigt.
Your report, Mrs Sudre, quite rightly stresses the need to take long-term action.
SwedishDet är absolut nödvändigt att Rafiq Hariris mördare äntligen ställs inför rätta.
It is imperative that the assassins of Rafiq Hariri are finally brought to justice.
SwedishVi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
It will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
SwedishAtt använda ett sagospråk är inte rätta sättet att gå från löften till handling.
Using the language of fables is not the way to move from promises to action.
SwedishJag skulle vara tacksam om talmannen gjorde allt för att ställa saken till rätta.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
SwedishUnder veckan bjuds ett sällsynt tillfälle att börja rätta till dessa orättvisor.
This week, there is a rare opportunity to begin rectifying these injustices.
SwedishVi måste fråga oss själva om fortsatta utvidgningsprocesser är det rätta för oss.
We must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
SwedishDe ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
The Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
SwedishVi korrigerade med rätta detta i förhandlingarna och i trepartssamtalet den 2 april.
We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.