SV rör
volume_up
{neuter}

1. general

rör (also: ledning, pipa)
volume_up
pipe {noun}
Du snurrar runt på botten av karet, på väg ner genom röret med näsan först.
You're swirling around the bottom of the bowl, nose-diving down the pipe.
Jag har tidigare själv rotat i asbest i samband med att jag dragit och kopplat samman rör och ledningar.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Well, not unless you grab the pipe.
rör (also: skrivdon)
rör (also: spö, käpp, rotting, sockerrör)
volume_up
cane {noun}
rör (also: rulle, vals, cylinder)
Bland dessa finns rör och rullar runt vilka böjligt material har virats, papper som avlägsnas från självhäftande etiketter och omslagspapper och presentpapper som säljs som enskilda produkter.
These include tubes and cylinders around which flexible material is wound, release paper of self-adhesive labels, and wrapping and gift wrapping paper sold as a separate product.
rör (also: kanal, gång, kärl, rörledning)
volume_up
duct {noun}
rör (also: munstycke, stråle, pip, jetflyg)
volume_up
jet {noun}
Det rör sig om allt från lastbilar till flygplansturbiner och telekomutrustning.
It includes everything from lorries to aeroplane jet engines and telecommunications equipment.
Jag vill framföra ytterligare ett tack innan jag slutar, till Waidelich, för det arbete han utfört rörande JET-projektet.
I should like to give one other word of thanks before I finish, to Mr Waidelich, for the work that he did on the Jet project.
rör (also: rulle, slang, T-bana, tub)
volume_up
tube {noun}
De lägger folk i en datortomograf, och medan de ligger där får de, genom ett rör, smutta på vin.
They get people into a fMRI scanner, and while they're lying there, through a tube, they get to sip wine.
De går fram och tillbaka mellan den här kupan och arenan, via det här röret.
And they go back and forth between this hive and the arena, via this tube.
Now swim up the tube and out.

2. "grässläkte"

rör (also: vass, vävsked)
volume_up
reed {noun}

3. botany

rör

Context sentences for "rör" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishHerr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.
Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
SwedishDen första frågan rör de religiösa minoriteterna, den andra fångarnas situation.
The first issue is that of religious minorities, the second is that of prisoners.
SwedishDe här förslagen rör naturkatastrofer, såsom bränder, torka och översvämningar.
These proposals relate to natural disasters, such as fires, droughts and floods.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishJag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
SwedishI dag skulle jag vilja koncentrera mig på tre områden som rör Europeiska rådet.
Today I would like to concentrate on three areas concerning the European Council.
SwedishJag skall här bara ta upp en ganska speciell fråga som rör resolutionsförslaget.
I shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
SwedishEftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
Because in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
SwedishFör det första handlar det här om EU:s självständighet i frågor som rör Europa.
In the first place, this is about the EU’s autonomy in matters concerning Europe.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
SwedishFör det första handlar det här om EU: s självständighet i frågor som rör Europa.
In the first place, this is about the EU’ s autonomy in matters concerning Europe.
SwedishJag skulle vilja diskutera tre frågor som rör skatt på finansiella transaktioner.
I would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
SwedishDock rör sig dessa debatter för tusentals europeiska medborgare i stratosfären.
For thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan ...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
SwedishDetta är ett forum där alla relevanta frågor som rör minoriteter kan diskuteras.
That is a forum in which all relevant issues for minorities can be discussed.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
This is not a compromise, however, so much as a castration of the entire Directive.
SwedishMan har också vidtagit åtgärder när det rör ansvarighet, spårbarhet och märkning.
Steps have also been taken on the issues of liability, traceability and labelling.