"redogör" English translation

SV

"redogör" in English

SV redogör
volume_up
{verb}

redogör
volume_up
reads up on {vb} (third pers. sing. simple present)

Synonyms (Swedish) for "redogöra":

redogöra

Context sentences for "redogör" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta dokument redogör för hela Europeiska unionens framtid.
Mr President, this document sets out the future of the European Union as a whole.
SwedishCaudron-betänkandet redogör för denna nya utmaning och ger den dess rättmätiga plats.
The Caudron report presents us with this new challenge, which is dealt with in depth.
SwedishJag vill att rådets företrädare redogör för rådets målsättning i denna fråga.
I would like you, Mr President-in-Office, to explain your purpose regarding this matter.
SwedishInnan jag redogör för rådets resultat skulle jag vilja ta upp en inledande fråga.
Before telling you about the results of the Council, allow me to make a preliminary comment.
SwedishOch i detta fördrag redogör man för den fria rörligheten för personer, kapital och varor.
And this Treaty talks about the free movement of persons, capital and goods.
SwedishKatolsk media redogör för ytterst upprörande fakta.
Mr President, the Catholic media are reporting on extremely harrowing incidents.
SwedishDen redogör på ett tydligt sätt för vår politiks framgångar och misslyckanden.
It clearly identifies the successes and failures of our policies.
SwedishI de betänkanden som läggs fram i Europaparlamentet redogör man utförligt för denna realitet.
This situation is clearly reflected in the reports tabled before the European Parliament.
SwedishJag skulle också vilja att ni redogör för vilka instrument ni planerar att använda för det ändamålet.
I should also like you to state which instruments you plan to use for that purpose.
SwedishVi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.
The following information reflects the practices in many member countries.
SwedishJag skulle vilja att någon från PPE-gruppen redogör för denna begäran.
I would like someone from the PPE Group to present this request.
SwedishDet är alltid samma procedur, där vi redogör för vår uppfattning och rådet inte reagerar.
It is always the same procedure, whereby we make our points clear and the Council fails to respond.
SwedishDe förtydligar texten och redogör i detalj för registerorganisationens roll.
They give greater clarity to the text and they spell out in detail the role the registry should perform.
SwedishI Ries-betänkandet redogör man för hälsoriskerna med fetma, övervikt och kroniska sjukdomar.
The Ries report describes the health risks involved in obesity, excess weight and chronic illness.
SwedishDet är också en punkt på vilken jag vill att rådet redogör för oss om vad som har skett.
That is also a point on which I wish the Council would provide us with an account of what has happened.
SwedishStyckena 31 och 32 i motiveringen redogör för problemet.
Paragraphs 31 and 32 of the explanatory statement spell out the problem.
SwedishDen första är ett meddelande där man redogör för denna integrerade havspolitik för EU.
The first is a communication which details the aforementioned integrated maritime policy for the European Union.
SwedishJag avkunnar ingen dom här utan jag redogör bara för fakta.
I am not passing judgement here; I am simply stating a fact.
SwedishI betänkandet redogör man för problemets räckvidd, eller visar hur många uppfattningar det finns i denna fråga.
The report shows the extent of the problem, or shows how many opinions there are on this matter.
SwedishGlenys Kinnock redogör i sitt utmärkta betänkande, som vi stöder fullt ut, för vad vi hittills åstadkommit.
The excellent report by Mrs Kinnock, which we back fully, takes stock of what we have achieved thus far.