"redogöra för" English translation

SV

"redogöra för" in English

SV redogöra för
volume_up
{verb}

redogöra för (also: ange, uppge, anmäla, meddela)
Ombudsmannen bör redogöra för resultatet i sin årliga verksamhetsrapport.
The Ombudsman should report on progress in this area in his annual activity report.
Finland kommer att redogöra för de diskussioner det har haft vid de olika toppmötena.
Finland will report back on the discussions that it has had at the summits.
Jag skall redogöra för den hos Gradin och hon kommer att svara er direkt skriftligen.
I shall report it to Mrs Gradin, and she will answer you directly in writing.
redogöra för (also: betrakta, mönstra, undersöka, se över)
Kan rådet redogöra för ordförandeskapets synpunkter på översynen av förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport?
Can the Council outline the views of the Presidency with regard to the review of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport?
Kan kommissionen redogöra för den föreslagna mekanismen för regelbunden översyn och avgiftsanpassning inom Byrån för harmonisering inom den inre marknaden?
Can the Commission clarify the proposed mechanism of regular review and adaptation of the fees in use at the Office for Harmonisation in the Internal Market?
Skulle rådet i stora drag kunna redogöra för EU:s nuvarande prioriteringar för konferensen och ge en uppdatering av resultatet från den förberedande kommitténs möte i maj 2009?
Could it outline current priorities for the review conference and provide an update on the outcome of the May 2009 preparatory committee meeting?
redogöra för (also: måla av, framställa, bilda, beskriva)
redogöra för (also: räkna, recitera, upp, rabbla upp)
redogöra för
Valberedningen ska under årsstämman redogöra för sitt arbete.
The nominating committee shall give an account of its work at the annual general meeting.
Kan kommissionen redogöra för vilka medlemsstater som har lagt fram sina rapporter?
Can the Commission give an account of which Member States have forwarded their reports?
Det främsta syftet med den årliga rapporten är att kommissionen kan redogöra för sin verksamhet.
The main aim of the annual report is for the Commission to be able to give an account of its activities.

Similar translations for "redogöra för" in English

redogöra verb
English
för noun
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för conjunction
English
för- adjective
föra verb
fara noun
fara verb

Context sentences for "redogöra för" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
Let me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
SwedishVi kommer att redogöra för vår utvärdering och våra förslag så snart som möjligt.
We will come forward with our evaluation and suggestions as soon as possible.
SwedishNu kommer jag att mer i detalj redogöra för förslaget till budget för 2006.
I now want to move on to setting out the draft budget for 2006 in more detail.
SwedishI mitt anförande vill jag redogöra för mina tankar kring direktivet om marktjänster.
In my speech I would like to present my thoughts on the 'ground handling' Directive.
SwedishJag vill tacka er och sedan redogöra för fyra korta synpunkter.
Mr President, I should like to say one thank you and make four short points.
SwedishFöredraganden har haft möjlighet att redogöra för sina synpunkter i sin motivering.
Our rapporteur has been able to put forward her concerns in her explanatory statement.
SwedishJag vill börja med att redogöra för kommissionens åsikt om ändringsförslagen 2 och 3.
I want to begin by explaining the Commission' s views on Amendments 2 and 3.
SwedishJag vill börja med att redogöra för kommissionens åsikt om ändringsförslagen 2 och 3.
I want to begin by explaining the Commission's views on Amendments 2 and 3.
Swedish Kan kommissionen redogöra för vem som i slutändan betalar, om övertagandet misslyckas?
 Could the Commission indicate who ultimately foots the bill if the takeover fails?
SwedishKan kommissionen redogöra för de åtgärder som Euratom vidtagit för att lösa dessa problem?
Can the Commission explain the steps taken by Euratom to resolve these problems?
SwedishJag är beredd att komma till er personligen samma dag för att redogöra för mandatet.
I am ready to come to you personally the same day to present the mandate.
SwedishSlutligen vill jag redogöra för prioriteringarna för toppmötet och den omedelbara framtiden.
Finally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
SwedishDe har inte kunnat redogöra för grunderna för denna beräkning i detalj.
They have not been able to explain in detail the basis for their calculation.
SwedishKan rådet redogöra för vilken straffmyndighetsålder som gäller i de 27 medlemsstaterna?
Can the Council say what the age of criminal responsibility is in the 27 Member States?
SwedishKan det dessutom redogöra för målet med och innehållet i en sådan gemensam EU-kodex?
Will it explain the purpose and contents of a common EU code of practice for arms exports?
SwedishKan kommissionen redogöra närmare för vad hon menar med ”europeisk metod”?
Can the Commission further specify what is meant by 'the European way'.
SwedishEfter att ha uttryckt min tacksamhet måste jag nu också redogöra för fakta och göra en vädjan.
Having expressed my gratitude, I must now tell you the facts and appeal for help.
SwedishSkulle kommissionen kunna redogöra för den senaste utvecklingen i Mercosurförhandlingarna?
Could the Commission set out the latest developments in the Mercosur negotiations?
SwedishKommissionen kommer att redogöra för båda projekten på Bonnkonferensen.
Both projects will be presented by the Commission at the Bonn conference.
SwedishLåt mig helt kort redogöra för varför de övriga ändringsförslagen däremot inte har tagits upp.
I shall explain briefly why, in contrast, the other amendments are not acceptable.