"redovisa" English translation

SV

"redovisa" in English

SV redovisa
volume_up
[redovisade|har redovisat] {verb}

1. general

Redovisa årligen för parlamentet hur ansvarsområdet har förvaltats.
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Skulle ordförandeskapet kunna redovisa för antalet offer?
Could the presidency give us an account of the victims?

2. finance

redovisa
Redovisa årligen för parlamentet hur ansvarsområdet har förvaltats.
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Skulle ordförandeskapet kunna redovisa för antalet offer?
Could the presidency give us an account of the victims?
Det är viktigt att redovisa detta tydligt.
It is important to state and declare this clearly.
Får jag börja med att redovisa en intressekonflikt?
Madam President, first, may I declare an interest?
Att domstolen för närvarande inte kräver att domare skall redovisa sina ekonomiska intressen är inte acceptabelt.
The fact that the Court does not at present require judges to declare their financial interests is unacceptable.

Synonyms (Swedish) for "redovisa":

redovisa

Context sentences for "redovisa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag kan redovisa ett exempel på en pub i min valkrets som hade lunchservering.
I can quote an example of a public house in my constituency which served lunches.
SwedishDet är anledningen till att det tyvärr ännu inte finns så mycket att redovisa.
That is the reason why unfortunately there is not that much to report as yet.
SwedishJag ger ett mycket kortfattat svar och sedan kommer Schreyer att redovisa detaljerna.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
SwedishHittills har ingen begärt att Europeiska unionen och Frankrike skall redovisa.
No one has yet insisted that the European Union and France answer for that.
SwedishJag vill nu redovisa kommissionens ståndpunkt rörande de framlagda ändringsförslagen.
I should now like to set out the Commission's position on the amendments proposed.
SwedishJag skall trots det redovisa yttrandet från utskottet för regionalpolitik.
I shall however report to you on the opinion of the Committee on Regional Policy.
SwedishLåt mig redovisa för ledamöterna vad vi gör för att lindra den nuvarande krisen.
Let me set out for honourable Members what we are doing to alleviate the present crisis.
SwedishJag har därför uppmanat Frankrike att inom två veckor redovisa sin ståndpunkt i frågan.
I am asking France therefore to submit its position in reply within two weeks.
SwedishJag kommer nu att redovisa varför vi inte kan godta några av de andra ändringsförslagen.
I shall now give the reasons why we cannot accept some of the other amendments.
SwedishJag skulle gärna kort vilja redovisa varför vi inte kan godta de övriga ändringsförslagen.
And now I will give some of the reasons why we cannot accept the other amendments.
SwedishJag vill redovisa ett par korta synpunkter i samband med processen.
(PT) Madam President, I have some very brief observations which arise from this process.
Swedish(IT) Jag ger ett mycket kortfattat svar och sedan kommer Schreyer att redovisa detaljerna.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
SwedishDet är snart dags att redovisa examensarbetet för klasskompisar, lärare och examinator.
It's almost time to present the examination thesis, to classmates, teachers and examiners.
SwedishGabon skall skriftligen redovisa 70 procent av beloppet varje år.
Gabon is required annually to submit a written justification for 70% of the amount.
SwedishSjälvfallet kan jag redovisa detta som ett användbart exempel för EU.
I can, of course, provide Europe with this example, which may be of use.
SwedishGabon skall skriftligen redovisa 70 procent av beloppet varje år.
Gabon is required annually to submit a written justification for 70 % of the amount.
SwedishJag ser fram emot att få redovisa resultaten för er så snart som möjligt.
I look forward to reporting the results to you as soon as possible.
SwedishMen allvaret innebär att man även bör redovisa luckorna i, och gränserna för denna konstruktion.
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
SwedishFrysa och redovisa gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden (
Freezing and disclosure of debtors' assets in cross-border cases (
SwedishJag skulle i mycket korta drag vilja redovisa de viktigaste rekommendationerna i betänkandet.
Very briefly I would highlight the main recommendations of the report.