"redovisning" English translation

SV

"redovisning" in English

volume_up
redovisning {comm. gen.}

SV redovisning
volume_up
{common gender}

1. general

redovisning (also: beräkning, anseende, grund, värdering)
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
Denna punkt skall även tillämpas på bankens sammanställda redovisning.
This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank.
Varför skall man ha olika redovisning för godstransporter och för persontrafik?
What is the point of having separate accounts for freight and passenger transport?
Tack för er mycket omsorgsfulla redovisning av fakta från föregående år.
Mr President, thank you very much for your careful presentation of the facts concerning previous years.
Förvaltningen förväntas lägga fram en redovisning av detta projekt till budgetutskottet inom den närmaste framtiden.
The administration is expected to submit a presentation on this project to the Committee on Budgets in the near future.
Vi var också mycket imponerade av den grekiske premiärministerns uppriktiga redovisning vid europeiska rådets senaste möte.
We were also very impressed by the candid presentation made by the Prime Minister of Greece in the last European Council.
redovisning (also: rapport)
volume_up
statement {noun} (an account of transactions)
Kommissionen skall till dem också överlämna en redovisning för unionens tillgångar och skulder.
The Commission shall also forward to them a financial statement of the Union's assets and liabilities.
Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hans tydliga redovisning av kommissionens arbete.
Madam President, I should like to thank the Commissioner for his very clear statement of what the Commission is committed to doing.
I nationalräkenskaperna ska det därför finnas en integrerad redovisning med sammanhängande uppgifter som täcker både ekonomi och miljö.
National accounts must therefore include an integrated economic and environmental accounts statement with fully coherent data.
redovisning (also: översikt, innehållsöversikt)
volume_up
docket {noun}

2. business

redovisning (also: bokföring)
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
Anders Nilsson, professor i redovisning och styrning vid LTU, är en av dem.
Anders Nilsson, professor of accounting and control at LTU, is one of them.
Redovisning är även ett användbart verktyg för lån mellan företag.
Accounting is also a very useful element in business-to-business lending.

Synonyms (Swedish) for "redovisning":

redovisning

Context sentences for "redovisning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVarför skall man ha olika redovisning för godstransporter och för persontrafik?
What is the point of having separate accounts for freight and passenger transport?
SwedishVad gäller kostnaderna så skulle jag vilja ha en redovisning från Priestley över dem.
Regarding the costs, I would like a letter from Mr Priestley outlining the costs.
SwedishJag vill kort svara på Roy Perrys yttrande om hur vi sköter vår redovisning.
I would like to respond briefly to Mr Perry’s comments on the way our accounts are kept.
SwedishAtt det då också måste uppvisas redovisning för verksamheten är självklart.
And of course it goes without saying that transparent accounts should be provided here.
SwedishDärför avser jag personligen att rösta emot ett godkännande av kommissionens redovisning.
Therefore, I personally intend to vote against approval of the Commission's accounts.
SwedishDet verkar som om det saknas korrekt redovisning av omkring sex miljarder euro.
It seems that about EUR 6 billion cannot be properly accounted for.
SwedishVi har redan sett hur en öppen redovisning av priser har gynnat passagerarna.
We have already seen how price transparency has benefited passengers.
SwedishKommissionen måste göra en ny redovisning eftersom taket inte har överskridits.
The Commission should do its sums again in view of the fact that this ceiling is not exceeded.
SwedishDenna punkt skall även tillämpas på bankens sammanställda redovisning.
This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank.
SwedishFörst då kan de gemensamma normerna för redovisning och internkontroll fastställas.
Only at that point can the common standards in accountancy and internal controls be identified.
SwedishECB måste visa större öppenhet med offentlig redovisning av diskussioner och omröstning.
The ECB must demonstrate greater openness, with public reporting of discussions and votes.
SwedishTack för den redovisning som ni har gjort här inför parlamentet.
Mr President, I should like to thank you for this assessment which you have presented to Parliament.
SwedishVad skulle en revisor säga om en redovisning om han inte hade tillgång till alla bilagorna?
What would an auditor say to a set of accounts if he did not have access to all the annexes?
SwedishOnödig redovisning gör mycket mer skada än nytta, så jag är glad att vi blir av med en del av den.
Unnecessary reporting does a lot more harm than good, so I am glad to be rid of some.
SwedishRedovisning av kostnader som uppkommit utanför stödberättigandeperioden.
—the claiming of costs incurred outside the eligibility period;
SwedishAntagandet av regler om öppen redovisning av priser är en stor framgång.
The adoption of rules on price transparency is a great success.
SwedishFullständig redovisning och kontroll av EU:s utgifter är oundgänglig.
Complete disclosure and inspection of EU expenditure is essential.
SwedishVi behöver också en sund redovisning när det gäller våra egna traktamenten för allmänna utgifter.
We also need sound accountability when it comes to our own general expenditure allowance.
SwedishDe sköter därför allting själva: de underhåller sina fordon och sköter sin egen redovisning.
They therefore do everything themselves: they maintain their vehicles and do their own accounts.
SwedishEU-pengar som försvinner eller som det saknas redovisning för hamnar ofta på förstasidorna.
Mr President, EU money that is lost or unaccounted for often hits the headlines.