"religiös" English translation

SV

"religiös" in English

SV religiös
volume_up
{adjective}

religiös (also: andlig, noga, samvetsgrann, from)
Det påstås att misshandeln ofta är värre om de tillhör en religiös minoritet.
The mistreatment is allegedly often worse if they belong to a religious minority.
Önskan att agera har att göra med befogenheter, inte med religiös övertygelse.
The desire for action is a matter of jurisdiction, not religious belief.
Religiös förföljelse, särskilt av kristna och buddister, hör till vardagen.
Religious persecution, in particular of Christians and Buddhists, is the order of the day.
religiös (also: skenhelig, andäktig, from)
volume_up
pious {adj.}
religiös (also: betydande, ivrig, verklig, allvarlig)
I betänkandets slutsats sägs att problemet med en våldsbenägen religiös fundamentalism inte är särskilt allvarligt i Europa.
The report concludes that the problem of violent religious fundamentalism is not particularly serious in Europe.
Det är en av de värsta kränkningarna för kvinnor, som man kan föreställa sig, och den låter sig varken förklaras av religiös eller medicinsk grund.
For women, this is one of the most serious violations imaginable, and it is not justified on either religious or medical grounds.
År 1991 infördes religionslagar i Pakistan som i praktiken utgör ett allvarligt hot mot de religiösa minoriteterna i landet.
1991 saw the introduction of religious laws in Pakistan, which in practice pose a serious threat to the country's minority groups.
Den kulturella, intellektuella och religiösa släktskapen förenar Amerika och Europa långt utöver alla ekonomiska och politiska spänningar.
Cultural, spiritual and religious bonds tie America and Europe together in spite of any economic and political tensions.
Till att börja med gör skillnaderna i översättning mellan tyskan och franskan att frågorna om hänvisningen till " religiösa " eller " andliga " värderingar kvarstår fullständigt.
In the first place, there are discrepancies between the German and French versions which raise major questions about the references to " religious " or " spiritual " values.

Synonyms (Swedish) for "religiös":

religiös

Context sentences for "religiös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPrincipen om religiös icke-diskriminering är inskriven i vårt fördrag.
Non-discrimination as regards religion has been enshrined in our Treaty.
SwedishDock tillmäts deras bidrag till sysselsättningsökningen en nästan religiös betydelse av företrädarna.
That is why I believe that we need a different policy mix for a new policy of full employment.
SwedishKom ihåg att de direkta orsakerna till terrorism inte ligger i religiös övertygelse eller fattigdom.
Let there be no doubt about this: the direct causes of terrorism do not lie in creed or poverty.
SwedishDock tillmäts deras bidrag till sysselsättningsökningen en nästan religiös betydelse av företrädarna.
But their contribution to employment growth is overstated almost religiously by their proponents.
SwedishJag skulle också vilja uppmana till större tolerans när det gäller religiös frihet.
I favour a substantial strengthening of EU-Saudi relations and urge the EU institutions to increase our presence in the region.
SwedishVarje medborgare i Europa har samma rättigheter, oavsett nationalitet, etnisk bakgrund, religiös tro eller kön.
Every European citizen has the same rights irrespective of nationality, ethnic origin, religion or sex.
SwedishJag är en religiös människa, övertygad om min religion: är det då en orsak till att misstänka mig för främlingsfientlighet?
I am a practising Christian who is sure of his beliefs: now, is this a reason to accuse me of xenophobia?
SwedishVi varnar för en förenklad analys av situationen, med fokusering på bara ett område eller en religiös grupp.
This is something that has to be clear to us, and this is something for which we Europeans really do share responsibility.
SwedishDet förekom ingen religiös förföljelse, ingen förföljelse av några samhällsklasser och ingen förföljelse av religiösa minoriteter.
For a long time Taiwan was ruled by authoritarian governments, but these governments were not murderous.
SwedishSom ledande religiös företrädare i Tibet har han också spelat en aktiv roll i ekonomiska, kulturella och sociala frågor.
The exclusion of Uzbekistan from such regional programmes would damage Uzbekistan's neighbours more than Uzbekistan itself.
SwedishUnionens resolution om avlägsnandet av alla former av religiös intolerans har till exempel antagits genom samförstånd.
The ability of all people, especially women, to achieve reproductive health is an integral part of their reproductive rights.
SwedishOch debatten oroar alla på 1800-talet som inser att de hebreiska skrifterna ingår i en mycket större religiös värld.
And the debate unsettles everybody in the 19th century to realize that the Hebrew scriptures are part of a much wider world of religion.
SwedishDärför har identitetsbundna organisationer, skolor och vårdhem grundats av och för människor som delar en religiös övertygelse.
This is why organisations, schools and nursing homes which express a particular identity have been established by and for people who share the same belief.
SwedishUnder de senaste tio åren har omkring 8 900 kinesiska kristna arresterats och fängslats, och religiös verksamhet som inte är statligt kontrollerad är olaglig.
We shall therefore be voting in favour of all amendments along these lines tomorrow, in the hope of enhancing Mrs De Keyser’ s report.
SwedishJag vill gratulera det libanesiska folket till den stora anslutningen och ivern i dess folkliga mobilisering, oaktat religiös anknytning, för att stödja dess lands fulla suveränitet.
These mainly Druze and Maronite Christians are blaming the one-party Syrian dictatorship for their country’ s problems.
SwedishPPE-DE-gruppen stöder en medelvägslinje för en ökad tibetansk autonomi eller ett ökat tibetanskt självstyre inom ett enat Kina som respekterar kulturell, religiös och språklig mångfald.
I am often critical of the European Commission, but on this occasion I believe it has taken a step in the right direction.
SwedishReligiös övertygelse är ingen personlig fråga; man bekänner sin tro inom ett samfund och uttrycker den i sin livsinställning.
We are discussing today and will tomorrow vote on the report on the protection of minorities and non-discrimination policies, which is absolutely essential for the future of the Union.
SwedishIslam finns förstås redan starkt också i den europeiska traditionen så att vi är inte rädda för att Europeiska unionen i framtiden kommer att utvidgas till en större religiös mångfald.
Islam is obviously already a European tradition, and so we have no fears of the European Union becoming more religiously diverse.
SwedishFrankrikes president Nicolas Sarkozy menade till och med att burkan inte är någon religiös symbol, utan en symbol för kvinnors förtryck och underkastelse, och att den inte är välkommen i Frankrike.
The burka is not welcome in our territory.
SwedishGenom att förhindra en typ av diskriminering skapade man som jag ser det en ny typ av diskriminering, eftersom julspelet är en kulturell snarare än religiös yttring.
In my view, since the nativity play is a demonstration of culture more than faith, in order to prevent one form of discrimination, another was created.