SV rena
volume_up
[renade|har renat] {verb}

Efter beskattningen av familjen, investeringar, bion ska nu skatten kyla klimatet, rena atmosfären.
After family taxes, investment tax and cinema tax we now have taxes to cool down the climate and purify the atmosphere.
Det är väldigt kortsiktigt att sträva efter en något högre majsproduktion och sedan behöva betala miljarder kronor för att kunna rena grundvattnet.
It is very short-sighted to pursue slightly higher corn yields and then have to pay billions of kroner in order to purify the groundwater.
Forskare vid Luleå tekniska universitet har lyckats hitta ett kostnadseffektivt sätt att rena syntesgas från koldioxid med s k zeolitmembran.
Researchers at Luleå University of Technology have managed to find a cost effective way to purify synthesis gas from carbon dioxide by the so-called zeolitmembran.

Context sentences for "rena" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt skydda planeten innebär naturligtvis mycket mer än att bara rena atmosfären.
Of course, protecting the planet means much more than just cleaning up the atmosphere.
SwedishI vissa fall har veterinärerna blivit rena stämpelmaskinerna.
Commissioner, in some cases, these vets have become nothing but stamp machines.
SwedishSom sådant är det ett steg bort från dominansen av rena maktmotiv i politiken.
As such, it is a step removed from the domination of blunt power motives in politics.
SwedishDet var inte kommissionen som minskade budgeten - det vore rena självmordet.
It was not the Commission who reduced the budget - we are not that suicidal.
SwedishJag hänvisar nu uteslutande till de rena folkhälsoaspekterna hos problemet.
You will understand that I refer purely to the public health aspect of the problem.
SwedishDet är rena hånet att betänkandet endast talar om små och medelstora företag.
No one is fooled by the fact that the report only makes reference to SMEs.
SwedishEn stor kokainaffär, min dotters bat mitzvah, som blir rena mardrömmen.
I got a major coke deal, my daughter's bat mitzvah, which is a total nightmare.
SwedishMen en ensidig fixering vid den rena lärans stabilitetspolitik bör undvikas.
But we should not focus on a one-sided, purely doctrinal stability policy.
SwedishNästa är skyddet av miljön, eftersom rena floder är en gränsöverskridande fråga.
I believe Romania will be ready to join the European Union by 1 January 2007 with Bulgaria.
SwedishI Bulgarien är dock arvtagare till terrorister och rena fascister vid makten just nu.
In Bulgaria, however, heirs to terrorists and outright fascists are currently in power.
SwedishDumpning av kvalifikationer bör undvikas av rena konsumentskyddsskäl.
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
SwedishSamma trovärdighet och rena spel måste känneteckna debatten om Turkiet.
The same credibility and fair play must characterise the debate about Turkey.
SwedishJag ansåg att det var rena vanvettet att utelämna frågan om hur man skall reagera.
It seemed to me madness to leave the response element of this problem out of the question.
SwedishTekniken för att rena gaser från förbränningsanläggningar finns redan.
The technology for cleaning up fumes from waste incineration plants already exists.
SwedishDet nuvarande förslaget till MAI-avtal är rena karikatyren, och bär ultraliberalismens märke.
The present draft MAI treaty almost caricatures the concept of ultra-liberalism.
SwedishAtt använda den demografiska utvecklingen för att motivera detta är rena bedrägeriet.
Referring to demographic changes in order to justify this is a swindle.
SwedishAnvändning till rena direktbidrag eller rena strukturåtgärder bör avslås.
They should not simply be used for income support or structural measures.
SwedishDen rena miljöskada som jag hänvisade till i början kan för närvarande inte uppskattas.
This is a great day for environmental protection in the European Union.
SwedishFör samvetsgranna ledamöter och för de grupplösa ledamöterna är det dock rena mardrömmen.
However, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.
SwedishFöredraganden försöker två sina händer rena från tobakskonsumtionens negativa följder.
The rapporteur seeks to wash his hands of the negative consequences of tobacco consumption.