"resultat" English translation

SV

"resultat" in English

volume_up
resultat {comm. gen.}
EN
EN

SV resultat
volume_up
{neuter}

resultat
volume_up
result {noun}
Detta är ett viktigt resultat för Europeiska unionen och ett viktigt resultat för oss alla.
This is a great result for the European Union and a great result for us all.
Formatera talet som resultat genom att tilldela det cellformatmallen " Resultat ".
Format the number as the result by assigning it the " Result " cell style.
Detta är delvis ett resultat av krig och oroligheter och delvis ett resultat av naturkatastrofer.
This is partly the result of wars and unrest and partly that of natural disasters.
resultat (also: effekt, följd, betydelse, innebörd)
volume_up
effect {noun}
Globaliseringen av solidariteten visar påtagliga resultat.
   – Mr President, the globalisation of solidarity is having a visible effect.
Ordförandeskapets idéer på miljöområdet låter bra, men de bör omsättas i resultat.
The Kyoto Protocol will be able to enter into effect 90 days later.
Vi behöver en bindande förpliktelse som säger att de resultat som kommer fram också genomförs.
We need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
resultat (also: utfall)
volume_up
outcome {noun} (result)
Bonnkonferensens resultat utgör en betydelsefull landvinning för Europeiska unionen.
The outcome of Bonn represents a major achievement for the European Union.
Bonnkonferensens resultat utgör en seger för multilaterala internationella förbindelser.
The outcome of Bonn represents a victory for multilateral international relations.
Ett konkret resultat av konferensen var Brysseldeklarationen.
The Brussels declaration was a concrete outcome of that conference.
resultat (also: avslutning, slut, avslut, beslut)
Jag anser att det är ett mycket viktigt resultat av denna betydelsefulla debatt.
I think that is a very important conclusion to this important debate.
Vi hoppas på ett positivt resultat, så att diskussionen om utvidgning kan påbörjas.
We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
Vi fick verkligen anstränga oss för att uppnå konkreta resultat.
We have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
resultat (also: alster, barn, frukt, ättling)
resultat (also: alster, avkomma, produkt, efterkommande)

Synonyms (Swedish) for "resultat":

resultat

Context sentences for "resultat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishMed ert stöd tror jag att vi kan uppnå goda resultat vid Köpenhamnskonferensen.
With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
SwedishEfter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
SwedishFör medborgarna i Guantánamo Bay har detta hittills inte lett till mycket resultat.
So far, for those citizens in Guantanamo Bay, there is little to show for this.
SwedishJag är däremot inte så säker på att vedergällning skulle hjälpa eller ge resultat.
I am not certain, however, that reciprocation would be either helpful or fruitful.
SwedishDet är nu mycket viktigt att betona genomförandet och få påtagliga resultat.
It is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
SwedishJag gratulerar alla kolleger som var delaktiga i att detta resultat uppnåddes.
I congratulate every one of my colleagues here who was involved in achieving that.
SwedishJag anser att detta är ett mycket viktigt resultat inom Doharundans nuvarande ram.
I consider this to be a major achievement in the current context of the Doha Round.
SwedishJag vill bara nämna några uppgifter som redovisades i TEEB:s senaste resultat.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
Swedish När förväntar sig kommissionen att denna arbetsgrupp kan ha resultat klara?
 When does the Commission expect this working party to have findings available?
SwedishPeriodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Profit for the period after full tax divided by the average number of shares.
SwedishJag har bläddrat lite i de resultat som publicerades i syntesrapporten 1996.
I have been looking through the findings published in the summary report of 1996.
SwedishDessa resultat från ekonomerna och akademikerna är mycket överraskande i mina ögon.
These findings by the economists and the academics are quite surprising to me.
SwedishKanske kan som resultat av sysselsättningstoppmötet något ändå göras åt detta.
Maybe following the Employment Summit a few things can still be done on this front.
SwedishPå grundval av dessa resultat kan vi sedan besluta i ett längre perspektiv.
On the basis of their impact we will have to decide on a larger-term perspective.
SwedishVi har haft 50 timmars utfrågningar och inte sett något resultat.
   Mr President, we have had 50 hours of hearings and nothing to show for it.
SwedishMina gratulationer en gång till och låt oss hoppas att det leder till resultat.
Once again, my congratulations, and let us hope that something comes of it.
SwedishI dag uttalar vi oss således om en text som är ett resultat av denna förlikning.
So today we are deciding on the text that has emerged from the conciliation procedure.
SwedishFörhoppningen är att den får ut mer stamceller, vilket leder till bättre resultat.
The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.
SwedishInformationen är inte tillgänglig eftersom en summa skulle ge ett felaktigt resultat.
The data is unavailable because a sum total would provide inaccurate information.