"resulterar" English translation

SV

"resulterar" in English

EN

SV resulterar
volume_up
{verb}

1. "ge till följd"

resulterar (also: utmynna, medförde)
Era förslag resulterar i en mer expansiv och mindre tillförlitlig energiförsörjning.
Your proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
Sådana angrepp resulterar i spänningar och skadar landets goda namn.
Such attacks result in tension and they are detrimental to the good name of the country.
Det resulterar bara i en annan ny form av diskriminering eller manipulation.
That will only result in another new form of discrimination and manipulation.

Synonyms (Swedish) for "resultera":

resultera

Context sentences for "resulterar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa tester resulterar i en så kallad " godtagbart dagligt intag " för djur.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
SwedishDetta resulterar i att läkemedlen blir otillgängliga för många fattiga grupper.
This leads to medicines becoming unavailable to many impecunious groups.
SwedishDet jag kan säga är att hans fråga resulterar i följande kommentarer från min sida.
What I can say is that I would make the following observations in reply to his question.
SwedishEtt avskaffande av det fasta bokpriset resulterar i ökad konkurrens och lägre priser.
The abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
SwedishDessa tester resulterar i en så kallad "godtagbart dagligt intag" för djur.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake' for animals.
SwedishDet tudelade samhället vinner mark och resulterar i utslagna och monster.
The dual society is gaining ground, producing excluded people and monsters.
SwedishMellanslag resulterar i att webbadresserna "bryts" och att spårningen inte utförs.
Spaces will cause your URLs to "break," and the tracking won't work.
SwedishDetta resulterar i en mindre klar definition och är, enligt vår mening, en onödig förändring.
It results in a less clear definition and is, in our view, an unnecessary change.
SwedishDet resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
That results in a 15 % cut in the price of cotton on the world market.
SwedishDet resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
That results in a 15% cut in the price of cotton on the world market.
SwedishVi vet mycket väl att idrotten av kommersiella skäl resulterar i avarter.
We know full well that sport is being blown off course on account of its business aspect.
SwedishDetta resulterar i att döttrar överges och till och med i att flickfoster avlägsnas genom abort.
This results in daughters being abandoned and even female foetuses being aborted.
SwedishÄven om det är en fransk åtgärd resulterar den i omfattande internationella konsekvenser.
Although a French action, it has widespread international implications.
SwedishI all nakenhet ser vi vilken skörd kommunismens draksådd resulterar i.
What we see fully revealed here is the harvest of the dragon' s teeth sown by communism.
SwedishInget resulterar av detta när folk väl kommer tillbaka till sina nationella huvudstäder.
Nothing comes of them once people get back to their national capitals.
SwedishVi har också de moraliska aspekterna, och det fusk det resulterar i.
Then there are the moral implications, and the cheating that it leads to.
SwedishTyvärr resulterar många internationella överenskommelser i en minsta gemensamma nämnare.
Unfortunately, many international agreements are ending with the lowest common denominators.
SwedishOm det helt enkelt resulterar i en global handel med något vi redan har, åstadkommer vi ingenting.
If we simply go round the world trading what we already have, we will get nowhere.
SwedishSammanträdet resulterar i ett beslutsprotokoll med betygsättningen godkänt eller underkänt.
The meeting results in a report where the grade pass or fail is given.
SwedishVi alla vet, att olösta europeiska problem resulterar i nationalism.
We all know that nationalism results from unresolved European problems.