"riklig" English translation

SV

"riklig" in English

SV

riklig {adjective}

volume_up
1. general
Framför allt utgör jordbruket grunden för en riklig, varierad och hälsosam livsmedelsförsörjning.
Above all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Satsningarna på utbildning ger riklig avkastning i form av en expansiv och blomstrande ekonomi.
Investment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Kolet är utan tvekan en riklig energikälla.
Coal is undoubtedly an abundant energy source.
Tillväxtekonomierna kommer i allt större utsträckning att behöva de resurser som finns i riklig mängd i Arktis.
Emerging economies will increasingly need the resources which are to be found in plentiful supply in the Arctic.
Så varför är ett sådant rikligt och värdefullt material inte återvunnet någonstans i närheten av den takt som mindre värdefulla material?
So why is such a plentiful and valuable material not recovered at anywhere near the rate of the less valuable material?
Vår egen erfarenhet av Östersjön är att det finns rikligt med lax, men det ligger några politiska beslut bakom.
Our own experience in the Baltic Sea is that the salmon are plentiful, but some underlying political decisions are involved.
2. "alltför"

Synonyms (Swedish) for "riklig":

riklig

Context sentences for "riklig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPapper och resolutioner har vi alltså verkligen producerat i riklig mängd.
We have already produced vast quantities of papers and resolutions.
SwedishFör liten kapacitet uppströms eller just en för riklig användning kan skapa problem nedströms.
Too little operational capacity upstream or, in fact, excessive use, can cause problems downstream.
SwedishHavsviken i Corcubión i Galicien är en plats av stort ekologiskt värde med riklig förekomst av skaldjur.
The Corcubión estuary in Galicia is a site of major ecological importance, boasting a rich shellfish population.
SwedishFrankrike får riklig del av strukturfonderna, ungefär 10 % av de totala anslagen för perioden 1994/1999.
France benefits substantially from the structural funds, receiving about 10 % of all appropriations over the period 1994-9.
SwedishFrankrike får riklig del av strukturfonderna, ungefär 10 % av de totala anslagen för perioden 1994 / 1999.
France benefits substantially from the structural funds, receiving about 10 % of all appropriations over the period 1994-9.
SwedishDet huvudsakliga problemet för oss är jordbruket och avrinningen till följd av riklig nederbörd, särskilt på västkusten.
The main problem for us is agriculture and the run-off because of high rainfall, especially on the west coast.
SwedishÖstersjön har upplevt perioder med stort välstånd och riklig aktivitet, till exempel när Hanseförbundet befann sig på sin höjdpunkt.
The Baltic Sea has known periods of great prosperity and activity, as when the Hanseatic League was at its height.
SwedishMånga olika system, olika krav och villkor, mängder av bestämmelser och långa texter bildar en alltför riklig mängd av lagar.
Many different regulations, varying requirements and conditions, masses of provisions and long texts create a forest of rules.
SwedishDet huvudsakliga problemet för oss är jordbruket och avrinningen till följd av riklig nederbörd, särskilt på västkusten.
There are people in this House who want bathing water to be of excellent quality straight away, but what about national parks or areas of outstanding natural beauty?
SwedishTidigare var franska staten delaktig i folkmordet i Rwanda genom att i riklig mängd leverera lätta vapen till den regim som organiserade massakrerna.
In the recent past, France was an accomplice to the genocide in Rwanda by delivering any amount of small arms to the regime perpetrating the massacres.
SwedishUnder år 2002 ägde en enorm debatt rum och en riklig lagstiftningsproduktion skedde angående det så kallade området med frihet, säkerhet och rättvisa.
Mr President, in the course of 2002 we saw a broad debate and a profusion of legislation on matters relating to what is known as the area of freedom, security and justice.
SwedishMan kan inte behandla länder som drabbas av översvämningar och torka, Medelhavsländerna till exempel, på samma sätt som länderna i norr med riklig nederbörd i form av regn.
We cannot give equal treatment to countries which suffer from floods and droughts, such as the Mediterranean countries, and countries with northern levels of rainfall.
SwedishMan bör tillhandahålla riklig information om effektiva metoder för familjeplanering och sörja för tillgång till alla former av födelsekontroll av hög kvalitet, vilket inte sker i Portugal.
Ample information should be made available on effective family planning methods, with high-quality access to all forms of contraception, which does not happen in Portugal.