"riktning" English translation

SV

"riktning" in English

volume_up
riktning {comm. gen.}

SV riktning
volume_up
{common gender}

1. general

Det handlar om att införliva riktning, reformering, lagstiftning och beslutsamhet.
It is about direction, reform, legislation and decisiveness to implement.
Europaparlamentets resolution är ett acceptabelt bidrag i denna riktning.
The European Parliament's resolution is an acceptable contribution in this direction.
Därför är kommissionens betänkande ett viktigt steg i denna riktning.
The Commission's report therefore constitutes an important step in this direction.
riktning (also: förlopp, sätt, följd, bana)
volume_up
course {noun}
Jag tror att den riktning, som kommissionen och rådet slagit in på, är den rätta.
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
Självklart borde det i det femte ramprogrammet tas upp några åtgärder i denna riktning.
The fifth framework programme should of course include some action in this respect.
Det är med detta i minnet som jag hoppas att utvecklingspolitiken ska ta rätt riktning.
It is with this in mind that I hope development policy takes the right course.
riktning (also: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {noun}
Jag är övertygad om att parlamentet kommer att fortsätta i denna riktning med ännu större kraft och vision.
I am confident this Parliament will continue in this direction with even more drive and more vision.
Vi hjälpte och uppmuntrade på så sätt rådet att driva sin politik i riktning mot riktmärkesmetoden.
We were therefore helping and encouraging the Council to drive its policy in the direction of the benchmark method.
Resultatet är att vi har flugit i rätt riktning, men vi har lyckats landa utan landningsbana.
On the ground, we have no borders any more; I can get in the car and drive from Berlin to Paris or from Paris to Rome without undergoing checks.
riktning (also: bana, bransch, fil, tråd)
volume_up
line {noun}
Livet är inte längre en enda linje som går i en riktning i en dimension.
Life is not anymore just one line going in one direction in one dimension.
Detta öppnar dörren för ett tillvägagångssätt som förefaller vara ett steg i rätt riktning.
This line of thinking leads to an approach, which, in our view, is heading in the right direction.
I sitt yttrande över betänkandet går budgetutskottet i samma riktning.
In its opinion, the Committee on Budgets takes the same line.
riktning
volume_up
movement {noun} (direction)
Vi måste bidra till att stärka den försiktiga utvecklingen i riktning mot större öppenhet.
We must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Jag hoppas att den kommer att ta fart igen i rätt riktning.
I hope that more movement will take place in the right direction.
Direktiv 2004/22/EG var ett viktigt steg i denna riktning.
Directive 2004/22 was an important step in this movement.
riktning (also: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {noun}
Vi kommer att rösta emot alla ändringsförslag som går i motsatt riktning i förhållande till detta.
We shall vote against any amendments which run counter to these considerations.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Låt oss gå i den riktning som John Bowis ’ betänkande leder oss i, och arbeta med denna målsättning för ögonen.
Large-scale patient mobility should be unnecessary if a Member State discharges its responsibilities with a well-run, efficient health service.
riktning (also: metod, stift, kurs, spik)
volume_up
tack {noun}
Ändå är det en förutsättning för att vi skall kunna ändra riktning.
There is no desire to make joint decisions, but this is vital if we are to be able to change tack.
Det betänkande vi har framför oss utgör ett antal sunda steg i den riktningen, steg som inom en nära framtid måste byggas ut.
Finally, in order to make a change of tack possible, we as politicians must shoulder our responsibility.
Vi kan inte bara foga oss efter vem som helst som råkar ha makten i Förenta staterna vid en viss tidpunkt, där Clintonadministrationen går i en riktning och Bushadministrationen i en annan.
We cannot just fall in with whoever happens to be in power in America at the time, with the Clinton administration taking one tack and the Bush administration taking another.
riktning (also: strävan, utveckling, tendens, syfte)
Det är en farlig tendens för vårt resurssystem, i riktning mot mellanstatlighet och en FN-inriktning.
It is a dangerous tendency, going towards intergovernmentalism, towards the UN-isation of our system of resources.
Vi upplever nu en farlig tendens i riktning mot en irakisering och våld mellan stammarna i Mellanöstern.
We are now seeing a dangerous tendency towards the Iraqisation and tribalisation of violence in the Middle East.
är tendenser i denna riktning märkbara i konventet.
It is particularly with reference to the subsidiarity principle that the occasional tendency in that direction is noticeable in the Convention.
riktning (also: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {noun}
Men lösningen uppstår inte genom att man fördunklar fakta i en eller annan riktning.
But no solution will be generated by obfuscating facts in one way or the other.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Detta betänkande utvisar i vilken riktning politiken bör utvecklas.
This report points the way in which policies should be developed.
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.
Neither of them lost their bearings in dealing with this topic.
I vilken riktning är det möjligt att föra Europas framtid, med hänsyn till fördragens extrema och alltmer tvingande innehåll?
Bearing in mind the extremely, and increasingly, restrictive aspects of the Treaty, in what ways can we hope to shape the future of Europe?
Vi behöver dock röra oss i den riktningen och samtidigt komma ihåg de två principer om ömsesidighet och asymmetri som våra handelspolitiska samtal bygger på.
But we need to move in this direction while bearing in mind the two principles of reciprocity and asymmetry which underpin our trade talks.
riktning
Ingen av dem har förlorat riktningen i denna fråga.
Neither of them lost their bearings in dealing with this topic.
riktning (also: ström, vattendrag, strömning)
volume_up
stream {noun}

2. figurative

riktning (also: fåra, kanal, spår, räffla)
Det visar en fullständig oförmåga att förstå problemet och innebär att ansträngningarna leds i en fullkomligt felaktig riktning.
It shows total failure to understand the problem and channelling efforts into an entirely erroneous direction.
Beklaga emellertid inte det luxemburgska ordförandeskapet: vi är mycket små, men vi är tillräckligt starka för att styra rådets debatter i rätt riktning.
But there is no need to feel sorry for the Luxembourg Presidency: we are very small, but we are quite strong enough to channel the Council's debate in the right direction.
Det är mycket viktigt att vi får de grundläggande byggstenarna till den sociala dialogen på plats i ansökarstaterna, och vi måste börja kanalisera resurser i denna riktning.
It is very important that we get the basic building blocks of social dialogue in place in the applicant countries and we need to begin to channel resources in that direction.

Synonyms (Swedish) for "riktning":

riktning
Swedish

Context sentences for "riktning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
SwedishMot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
SwedishJag hoppas att det är denna typ av tekniskt samarbete som vi nu går i riktning mot.
I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Swedish.– Jag välkomnar dessa steg i riktning mot en reglering av handeln med råtobak.
   . I welcome these steps to regulate the international trade in raw tobacco.
SwedishAlla förslag som går i riktning mot en miljöförbättring i Europa skall hyllas.
All proposals aimed at improving the environment in Europe are to be welcomed.
SwedishTrots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
SwedishI Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
SwedishDetta kräver att vi rör oss i riktning mot gemensamma europeiska försvarsstrukturer.
And that will only happen if we move towards common European defence structures.
SwedishMedlemsstaterna måste dock uppmuntras att fullfölja sina insatser i denna riktning.
Nevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
SwedishDet som man nu föreslår med dessa ändringsförslag går i fel riktning, anser jag.
What is being proposed with these amendments is, I believe, the wrong path to follow.
SwedishDetta är ändå ett stort steg i riktning mot bättre konsumentskydd och handel.
Nevertheless, this is a big step towards better consumer protection and trade.
SwedishDet går för övrigt i samma riktning som direktivet från de Palacio i denna fråga.
Besides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
SwedishResolutionen skulle vara ett steg i rätt riktning och är värd att få våra röster.
The resolution is along these lines and, as such, it is worthy of our vote.
SwedishDärför har vi stött ändringsförslag i denna riktning, inte minst ändringsförslag 27.
We have therefore supported amendments along these lines, especially Amendment 27.
SwedishEuropeiska rådets obetänksamma steg i riktning mot Turkiet beklagar jag däremot.
On the other hand, I regret the European Council's reckless step in respect of Turkey.
SwedishDärför vidtas åtgärder i denna riktning genom den europeiska konstitutionen.
It is for that reason that provision is made for this in the European Constitution.
SwedishRör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
SwedishDen nedre gillar att aktiveras närhelst det finns en vägg nära i sydlig riktning.
The one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.
SwedishVi är medvetna om att en del har ändrats sedan dess, också i positiv riktning.
We know that some things have changed in the meantime - and for the better.
SwedishDe kan därför inte antas utan ändringar i den riktning som min grupp förespråkat.
They are therefore not acceptable unless they are amended as my group has recommended.