"rita" English translation

SV

"rita" in English

SV rita
volume_up
[ritade|har ritat] {verb}

De gillade att rita Lilla Sjöjungfrun, de gillade att rita smurfarna, de gillade att rita Musse Pigg.
They liked to draw the Little Mermaid, they'd like to draw a smurf, they'd like to draw Micky Mouse.
Rita frihandslinjen (utrullningslist Ritfunktioner).
Draw the freeform line (Draw Functions floating toolbar).
Men olyckligtvis så var en av de sakerna som barn gillar att rita seriefigurer.
But unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
Utskottet för rättsliga frågor har röstat igenom ett ändringsförslag som har ingivits av Lord Inglewood där besiktningsmän erkänns som kvalificerade att rita byggnader.
The Committee on Legal Affairs has voted through an amendment tabled by Lord Inglewood which would recognise surveyors as being qualified to design buildings.
Eftersom det inte fanns en särskild kamera för transportmarknaden, fick Axis uppdraget att tillsammans med SL rita en helt ny typ av kamera som kunde uppfylla de specifika kraven.
Because there was no special camera for the transportation market, Axis was given the assignment, together with SL, to design a whole new camera that would fulfill the specific demands.
Det passade ihop med min tidigare passion för att rita, men det var lite annorlunda, eftersom när man använder en kamera så är processen i planerandet istället.
It mixed with my earlier passion for drawing, but it was a bit different, because using the camera, the process was in the planning instead.

Synonyms (Swedish) for "rita":

rita

Context sentences for "rita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVerktygen för att rita kurvor och polygoner hittar du på utrullningslisten Kurvor.
You will find the tools for drawing special shapes in the Curves floating toolbar.
SwedishHåll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
Click the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
SwedishInnan du kan sammanställa en animation, måste du först rita alla enskilda bilder.
To compile an animation, all individual pictures must be drawn first.
SwedishRita Myller har som föredragande lagt fram ett mycket bra betänkande som jag stöder helt.
Rapporteur, Mrs Rita Myller, has compiled an excellent report, which I back entirely.
SwedishAnvänd hårkorset för att rita upp en ram som visar den nya platsen för stycket.
With the crosshairs, create a selection frame which defines the new location for the paragraph.
SwedishMarkören får en liten cirkel bredvid hårkorset och du kan nu rita upp en ellips med musen.
The cursor has a small circle near the cross-hair that enables you to drag an ellipse.
SwedishUtrullningslisten Kurvor innehåller ikoner som används till att rita kurvor.
The Curves floating toolbar contains symbols for drawing lines.
SwedishMuspekaren visar då med ett hårkors att du kan rita upp objektet i dokumentet.
The mouse pointer then indicates with crosshairs that you can drag the object open in the document.
SwedishOm du vill sluta rita kurvor dubbelklickar du på den sista punkten som ska sättas.
To end curve drawing, double-click the last point to be set.
SwedishMarkera pixelbilden tillsammans med texten genom att t.ex. rita upp en markeringsram runt båda med musen.
Select the pixel image and the text by, for example, drawing a frame around both.
SwedishDet är inte nödvändigt att rita upp de enskilda framgångarna en och en.
There is no need to outline the specific successes in detail.
SwedishRita upp en textteckenram, släpp musknappen och mata in texten.
Open up a text frame, release the mouse button and type in your text.
SwedishDu måste först rita teckningselementet med en spets som pekar uppåt, och markera det.
You have previously drawn the character element, with the tip pointing upwards, and it has been selected.
SwedishMarkören får en liten rektangel bredvid hårkorset och du kan nu rita upp en rektangel med musen.
A small rectangle appears next to the cross-hairs on the cursor and you can drag out a rectangle.
SwedishMuspekaren visar att du kan rita upp en textteckenram.
The mouse pointer now indicates that you can open up a text frame.
SwedishPå utrullningslisten Ellipser ser du också ett antal ikoner som du kan använda om du vill rita sektorer och segment.
The Ellipse floating toolbar contains several icons for drawing sectors and segments.
SwedishUtrullningslisten Linjer och pilar innehåller ikoner som används till att rita linjer med olika slut.
The Lines and Arrows floating toolbar opens a window with icons for drawing lines with different ends.
SwedishSå jag har viss kunskap om att rita av och analysera ansikten.
So I know a little about drawing and analyzing faces.
SwedishRita upp en ram på det önskade stället och gör inställningar för visningen av diagrammet i den dialogruta som öppnas.
Drag open a frame at the required position, define specific chart settings in the dialog that appears.
SwedishDet gör det lätt för dig att rita upp och administrera organisationsscheman för hela företaget eller enskilda avdelningar.
This makes drawing and maintaining your company or departmental organizational charts much easier.