"ropa" English translation

SV

"ropa" in English

SV ropa
volume_up
[ropade|har ropat] {verb}

Det är inte alltid EU som man ska ropa på, utan man kan göra en del på hemmaplan.
We should not always call on the EU; there are some things we can do on the home front.
It seems to be the case, so there is no need for me to call anyone.
It was they who were able to call a halt.
De skulle ropa högre om de tvingades göra byggstenar.
They would cry louder if THEY had to make the bricks.
Han sa: ”Niger har sänt oss ett budskap i klagan från de barn som är alltför undernärda för att ropa på hjälp.”
He said, 'Niger has sent us a message in the whimpers of children too malnourished to cry for help'.
ropa (also: skrika, illfänas)
- (ES) Mr President, we ought to shout out 'good news!
Det är något som EU rätteligen kan vara stolt över och jag tycker att vi borde ropa ut det litet oftare.
This is something that the EU can rightly be proud of, and I think we should shout it from the rooftops more often.
Just shout out anything you see.
Hör här, om någonting händer, om ni kommer bort, ropa då inte, ok?
Look, case anything happens, you get lost or separated, don't yell out, OK?
Yell it out, what year?

Synonyms (Swedish) for "ropa":

ropa

Context sentences for "ropa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt ställa sig upp och ropa ”jag kräver ett moratorium om utarmat uran” är komiskt.
Standing up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical.
SwedishNi uppnår absolut ingenting genom att ropa medan en kollega talar.
Ladies and gentlemen, you will not achieve your aims by shouting while another Member is speaking.
SwedishDet skulle vara som att åka till fotbolls-VM i Korea och ropa att man vill se hockey!
This is like going to the football World Cup in Korea and saying that you want to watch hockey.
SwedishVi kan inte begränsa oss själva till att ständigt ropa efter stabilitet.
We cannot confine ourselves to constantly calling for stability.
SwedishDet tjänar inte mycket till att ropa att det är människors enskilda ansvar att röka eller inte.
This is not about one case in isolation but about the responsibility of all of us together.
SwedishJag kunde höra min gode vän Marco Pannella ropa, men visste inte vad han försökte säga mig.
I could hear my good friend Mr Pannella shouting, but I did not know what he was trying to tell me.
SwedishDet räcker inte att ropa elden är lös när huset har brunnit ner.
It is no use raising the alarm after the house has burnt down.
SwedishAtt ropa i öknen är ju inte en särskilt produktiv sysselsättning.
Talking to a brick wall is, after all, not very productive.
SwedishDe börjar här allesammans ropa om att vi måste lägga om trafiken från väg till järnväg, och vad händer?
Everyone is calling for us to get traffic off the roads and onto the railways, and what happens?
SwedishVi kommer alltså att rösta för förordningen, men jag kommer inte att ropa halleluja här.
Mr President, we will be voting for the Regulation, but I will not make a song and dance about it.
SwedishHan sa: ” Niger har sänt oss ett budskap i klagan från de barn som är alltför undernärda för att ropa på hjälp. ”
Overgrazing and deforestation are factors, but so is the rise in the world's temperature.
SwedishDet tjänar inte mycket till att ropa att det är människors enskilda ansvar att röka eller inte.
It makes little sense to remind people that it is their individual responsibility whether they smoke or not.
SwedishJag tycker att det är en viktig punkt att vi inte kan ropa tillräckligt högt att det inte är avsikten i alla fall.
I think it is absolutely vital that we should make it clear that this is not our intention.
SwedishDärför kan ni inte anklaga mig för att inte ropa upp någon.
Therefore, you cannot accuse me of not calling anyone.
SwedishEtt litet steg har alltså tagits men det betyder inte på långt när att vi eller kommissionen kan ropa hurra.
That is to say, it is a small step but certainly does not mean that we and the Commission can stop there.
SwedishEU borde sätta de fattiga ländernas behov först, i stället för att ropa på avregleringar och privatiseringar.
The EU should put the needs of poor countries first, instead of calling for deregulation and privatisation.
SwedishI stället för att automatiskt ropa efter en EU-skatt borde vi granska utgiftsstrukturen ingående.
Instead of clamouring automatically for a European tax, we should be subjecting the expenditure structure to close examination.
SwedishDock skall man inte ropa hej förrän man är över bäcken.
SwedishRopa inte hej förrän du är över bäcken
Don't count your chickens before they hatch
SwedishI dag måste parlamentet fungera som dessa kvinnors och flickors röst och ropa ut den situation som miljoner kvinnor utstår.
Today the European Parliament must act as a spokesperson with regard to this situation which affects millions of women.