"rot" English translation


Did you mean: röt, röta, ryta
SV

"rot" in English

volume_up
rot {comm. gen.}
EN

"rot" in Swedish

volume_up
rot {noun}
SV

SV rot
volume_up
{common gender}

1. general

rot (also: grund, orsak, upphov, tandrot)
volume_up
root {noun}
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.

2. botany: "växt"

rot
volume_up
root {noun} (plant)
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.

3. linguistics

rot
volume_up
root {noun}
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.

4. mathematics

rot (also: kvadratrot)
Resultatet är roten av ett komplext tal.
The result is the square root of a complex number.

Synonyms (Swedish) for "rot":

rot

Synonyms (English) for "rot":

rot

Context sentences for "rot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishROT13("Qrggn ine ra urzyvt xbq") ger resultatet "Detta var en hemlig kod ".
ROT13("Qnf jne rva trurvzre Pbqr ") returns " This was a secret code ".
SwedishI dessa regioner brottas man med många problem som har sin rot i de två senaste världskrigen.
These regions are facing very many problems that stem from the last two world wars.
SwedishROT13("Detta är en hemlig kod") ger resultatet "Qrggn äe ra urzyvt xbg ".
ROT13("This is a secret code ") returns " Qnf vfg rva trurvzre Pbqr ".
SwedishOm rot är lika med 16, ignoreras ett inledande x eller X eller 0x eller 0X och ett avslutande h eller H.
If the radix is 16, a leading x or X or 0x or 0X and an appended h or H is disregarded.
SwedishOm rot är lika med 2, ignoreras ett efterföljande b eller B.
If the Radix is 2, an appended b or B is disregarded.
SwedishDet förefaller alltmer som att denna fråga har sin rot i den geografiska och territoriella utvecklingen själv.
It would increasingly seem that this issue is rooted in spatial and territorial development itself.
SwedishTanken om att främja ett i sann mening europeiskt universitet av hög kvalitet håller på att slå rot.
Mr President, the idea of promoting a top class, truly European university is gaining ground.
SwedishOmvandlar en text med tecken ur ett talsystem till basen rot i ett decimaltal. rot ska ligga i intervallet 2 till 36.
Converts a text with characters from a Number System in the base Radix into a decimal number...
SwedishDet är härligt att se demokrati börja slå rot och blomstra och växa sig djupare, och detta måste vi stödja.
It is good to see democracy begin to take hold and flourish and deepen, and that is what we have to support.
SwedishÄr inte de språk som spelar en roll som rot till dagens europeiska kultur också en del av kulturarvet?
Is not part of our cultural tradition just these languages, which play a fundamental role in European culture today?
SwedishVi tycker att detta är ett sätt på vilket vi kommer att kunna bidra till att europeiska värderingar slår rot i vår region.
We feel that this is a way that we will be able to help to contribute to European values becoming rooted in our region.
SwedishROT13(ROT13(text)) dekrypterar koden igen.
SwedishEn anda av protektionism och ekonomisk nationalism börjar slå rot i vissa länder i gemenskapen.
on behalf of the ALDE Group. - (LT) A spirit of protectionism and economic nationalism is becoming entrenched in certain countries of the Community.
SwedishDekrypterar ROT13-kodat meddelande
SwedishVi tycker att detta är ett sätt på vilket vi kommer att kunna bidra till att europeiska värderingar slår rot i vår region.
We do not see our moving towards Europe as a problem for Russia because it will help to bring the Russian Federation itself closer to Europe.
SwedishDekryptera (Rot13)
SwedishI större delen av medlemsländerna får myndigheterna ständigt förfrågningar om dessa effekter, vilket visar att en stark oro har slagit rot bland befolkningen.
In most Member States, the authorities are constantly being questioned about such effects, revealing considerable concern among the public.
SwedishUnionen måste ta itu med problemet vid dess rot för att verkligen förbättra mänskliga rättigheter och ekonomiska förhållanden för människor som bor i dessa länder.
The Union must tackle the problem at its roots to truly improve human rights and economic conditions of people living in those countries.
SwedishDe grundvillkor som krävs för att låta demokratin slå rot är ekonomisk säkerhet, en fungerande statsapparat och lagstadgad jämlikhet för alla medborgare.
The basic conditions needed to allow democracy to put down roots are economic security, a state apparatus that works and equality for all citizens under the law.
Swedish~~~ (Skratt) Utbildning för begåvade hade inte slagit rot ännu.
And I was so shocked, so stunned, I got up and said, "Well, thank you, but what do I do?" (Laughter) Gifted education hadn't really taken hold too much.