"rum" English translation

SV

"rum" in English

volume_up
rum {comm. gen.}
EN
EN

"rum" in Swedish

volume_up
rum {noun}
SV

SV rum
volume_up
{neuter}

1. general

volume_up
place {noun}
Omröstningen bör i princip äga rum nu, om inte kommer den att äga rum i kväll.
In principle, the vote ought to take place now, but if not it will take place this evening.
Själva befruktningen äger rum på våren (så kallad fördröjd implantation).
Fertilisation itself takes place in the spring (known as delayed implantation).
Denna utvärderingsprocess äger rum i rapportens större sammanhang.
This evaluation process is taking place in the wider context of the report.
rum (also: utrymme, plats, spännvidd)
volume_up
room {noun}
Men det var han...... som kröp från rum till rum...... och tog kål på dem som du älskade så mycket.
But it was he...... who crept room to room...... dispatching everyone close to your heart.
Förfarandena är inte tillräckligt detaljerade utan lämnar rum för tolkning.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Det finns rum för kompromiss, troligtvis om datumet för genomförandet.
There is room for compromise, presumably over the implementation date.
rum (also: utrymme, svängrum, plats, rymd)
volume_up
space {noun}
Vi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
We also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
I biblioteket finns ett rum med en anpassad datorarbetsplats och grupparbetsplats för 5-8 personer
In this room there is a computer with support programs and space for working in groups
Det finns inte något ”politiskt rum på EU-nivå” som så många talar sig varma för.
A 'political space at EU level', which many defend, does not exist.
Han hittades i ett undangömt rum på ett sjukhus i Washington.
Discovered alive in a secret chamber...... of St. Trinian's Foundling Hospital, Washington.
Regeln är att denna typ av förevisning inte bör äga rum inom kammaren.
The ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber.
I dag på eftermiddagen ägde en mycket lång debatt rum i denna kammare om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken efter år 2002.
This afternoon, there was a long debate in this Chamber on the common fisheries policy after 2002.

2. "sjukhus"

rum
volume_up
ward {noun} (hospital)

Synonyms (Swedish) for "rum":

rum

Synonyms (English) for "rum":

rum

Context sentences for "rum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessutom äger utvecklingen i branschen i dag rum i såväl västra som östra Europa.
Nowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
SwedishJag ställer alltså frågan: När kommer det att äga rum en debatt om förfarandet?
That is why I would ask you when there is going to be a discussion on procedure.
SwedishDet ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.
A question has also been raised about discussions to be held at political level.
SwedishDen helomvändning som ägt rum borde få det avgående ordförandeskapet att fundera.
This turnaround in the situation ought to make the outgoing Presidency reflect.
SwedishDärutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
In addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets' .
SwedishVi är chockade av katastrofen som har ägt rum i Centralamerika.
Mr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
SwedishDärutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
In addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets '.
SwedishJag är absolut av den åsikten att praktiskt taget inga reformer ännu har ägt rum.
I am absolutely convinced that virtually no reforms have been implemented yet.
SwedishÄven där handlar det om fortsättningen på ett drama som ägt rum med Bremen Vulkan.
Here too, this was the consequence of a drama that had involved Bremen Vulkan.
SwedishInget möte med rådet hade ägt rum, det fanns ingen resolution och inget mandat.
There had been no Council meeting, there was no resolution and there was no mandate.
SwedishExtraordinarie sammanträden för utskott äger rum för vilka det behövs nya resurser.
There are extraordinary committee meetings for which new resources are needed.
SwedishJag tycker därför det är olämpligt att kritisera en förvirring som inte ägt rum.
As a result, he is ill-placed to criticise a confusion which did not exist.
SwedishFör det första tror jag inte att man skall generalisera vissa fall som ägt rum.
Firstly, I believe we should not generalise certain cases which have arisen.
SwedishEn rådgivare från delegationen närvarar i rättssalen där rättegången äger rum.
A delegation adviser is attending the courtroom in which the trials are being held.
SwedishKlimatförändringen äger rum nu, och den går snabbare än vad som förutsetts.
Climate change is happening now, and it is advancing more quickly than predicted.
SwedishÅtskilliga tekniska uppdrag till Jordanien och Syrien har också ägt rum sedan dess.
Several technical missions to Jordan and Syria have also followed since then.
SwedishDet forum som ägde rum den 12 november i Marseille betonade just dessa punkter.
The forum that was held in Marseilles on 12 November made that quite clear.
SwedishVi måste gemensamt acceptera att sådana allverkliga konsekvenser kommer att äga rum.
We have to be united in accepting that those serious consequences will follow.
SwedishDet måste äga rum just under ert ordförandeskap fram till toppmötet i Wien.
This will have to be achieved during your presidency, before the Vienna Summit.
SwedishEuropeiska rådet vill fastslå unionens ståndpunkt innan G20-toppmötet äger rum.
The European Council will establish the Union's position in advance of the G20 Summit.