"runtom" English translation

SV

"runtom" in English

SV runtom
volume_up
{adverb}

1. general

runtom
runtom (also: runt, omkring, över, här)
volume_up
round {adv.}
Under sina resor runtom i världen har han med energi och skicklighet skapat en grund för den nya konferensrundan om WTO som man skall besluta om i Doha i mitten av november.
He had energetically and skilfully shuttled all over the world trying to create a basis for a new WTO negotiation round; on which a decision needs to be taken in Doha in mid-November.
Jag välkomnar trots allt ramdirektivet, och det skulle, innan de specifika punkterna i ändringsförslag 36 och andra infördes, med visshet ha välkomnats av alla runtom i kammaren.
Nonetheless I welcome the framework directive and certainly, before the specific points contained in Amendment No 36 and others were introduced, it would have been welcome all round this House.

2. "runt, kring"

runtom

Synonyms (Swedish) for "runtom":

runtom
Swedish

Context sentences for "runtom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi står skuldra mot skuldra till försvar för demokrati och frihet runtom i världen.
We stand shoulder to shoulder in defence of democracy and freedom across the world.
SwedishSolidariteten hos miljoner jemeniter runtom i landet som bara kräver en enda sak.
The solidarity of millions of Yemenis across the country just demanding the one thing.
SwedishAv ungefär 44 000 parlamentsledamöter runtom i världen är bara 16 procent kvinnor.
Out of nearly 44 000 members of parliament worldwide, only 16% are women.
SwedishSkinner efterlyser även benchmarking för att sprida " bästa praxis " runtom i EU.
He also calls for benchmarking to spread best practice across the EU.
SwedishRuntom i parlamentets byggnader finns det tillfälliga informationstavlor på flera språk.
We have temporary multilingual information panels across Parliament's building here.
SwedishI dag finns runtom i världen uppskattningsvis 600 miljoner människor med funktionshinder.
Across the world today there are an estimated 600 million people with disabilities.
SwedishDet fanns många Halabja runtom i Irak.
Halabja was not a one-off; there were many Halabjas throughout Iraq.
SwedishDet är också det budskap som genomsyrar den ökande kampen runtom i EU.
This is also the message pervading the growing struggles throughout Europe.
SwedishKommer det att finnas ett dioxinregister i Europeiska unionen och runtom i världen?
Will there be a dioxin register in the European Union and worldwide?
SwedishStatistisk effekt har mycket stor betydelse för regionerna runtom i Europa.
Statistical effect is of crucial importance to regions across Europe.
SwedishEn mjukvara som används på ett stort antal universitet och företag runtom i världen.
It’s software that’s used at a large number of universities and enterprises across the globe.
SwedishKvinnor fortsätter att diskrimineras i många länder runtom i världen.
Women continue to be discriminated against in many countries of the world.
SwedishDet är detta budskap som ekar i arbetarnas och allmänhetens protester runtom i Europa.
This is the message that is echoing across Europe in the protests of workers and the public.
SwedishDärför har det runtom i världen krävts att varje världsdel skall lämna sitt bidrag.
That is why there has been a call at global level for each region to make its own contribution.
SwedishDet finns runtom i världen en ruinerande konkurrens inom livsmedelsbranschen.
Worldwide competition in the foodstuffs industry is causing ruin.
SwedishKvinnor som jag träffar runtom i medlemsstaterna är också väldigt trötta.
Women I meet throughout the Member States are also extremely weary.
SwedishDen här sommaren har vi kunnat notera rekordtemperaturer runtom i Europa.
Mr President, this summer we had record temperatures all over Europe.
SwedishAlltför många människor runtom i Skottland, Storbritannien, EU och världen dör av den här sjukdomen.
Too many people in Scotland, Britain, the EU and the world, die from this disease.
SwedishMen hur skall man kunna vara konkurrenskraftig när villkoren runtom i världen är så olika?
But how can we be competitive if conditions are so varied worldwide?
SwedishVi får inte stänga dörrarna för det fåtal migranter runtom i världen som tar vägen till Europa.
We must not close the doors to the few migrants worldwide that take the road to Europe.