"rykte" English translation

SV

"rykte" in English

SV rykte
volume_up
{neuter}

rykte
volume_up
reputation {noun} ((favourable) repute)
Det förstör parlamentets rykte, och det förstör vår arbetsglädje.
It would destroy Parliament's reputation and spoil the pleasure of our work.
Det är inte underligt att EU: s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
No wonder the EU's reputation at the moment is not very high with the public.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.
The committee of inquiry will not dim this reputation in any way.
rykte (also: behag, surr, prat, välbehag)
volume_up
buzz {noun}
rykte (also: figur, anseende, typ, egenart)
rykte (also: erkännande, anseende, ära, heder)
volume_up
credit {noun}
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss 150 000 barn som lever i fattigdom i Irland.
The Celtic Tiger, for which you claim credit in Ireland, has given us 150 000 children living in poverty in Ireland.
volume_up
fame {noun}
Drakdödarens rykte har nått även hit.
The dragon slayer's fame reaches even here.
rykte (also: prat, hörsägen)
Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Fall som detta ger det europeiska rättsliga samarbetet dåligt rykte.
Cases like this give European judicial cooperation a bad name.
Det är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik.
Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics.
Fram till alldeles nyligen var Kroatiens rykte långt ifrån perfekt – även om jag erkänner att ansträngningar gjordes.
Until recently, Croatia's record was far from perfect – though I recognise that efforts were being made.
rykte (also: berömmelse, ryktbarhet)
volume_up
renown {noun}
Det är bra för parlamentets rykte att vi skickade tillbaka betänkandet som nu i stället fastställer som ett mål: ett drogfritt samhälle.
Mr President, Parliament's image will have been enhanced by the decision, supported by my group, to refer this report back to committee.
I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.
The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.
Vår oro förstärks om det rykte som rapporterades för några dagar sedan stämmer - nämligen att kommissionen kraftigt vill begränsa parlamentets tillgång till information.
Our concern is strengthened if the rumour reported a few days ago is true - namely that the Commission wants to limit severely the access of Parliament to information.
rykte
volume_up
repute {noun}
Genom en skola på Sagreshalvön fick ert land rykte om sig som en sjöfartsnation.
From a school on the Sagres peninsula, your country gained world repute as a nation of navigators.
Förslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.
   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
Hans arbete bevisar att EU är närmare européerna än vad det har rykte om sig att vara, och att EU lyssnar på kritik.
Its work shows that the EU is closer to Europeans than it is reputed to be, listening as it does to criticism.
rykte
volume_up
rumour {noun} [Brit.]
Det går ett rykte om att något snabbt kommer att göras åt det.
Rumour has it that this situation will soon change.
Det var inget rykte, som ni hävdade nyss.
Commissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
Det går ett rykte om att kommissionen skulle betala lön till sina anställda under en strejk.
There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.
Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.
This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.
rykte (also: viskning, sus)
rykte
volume_up
rumor {noun} [Amer.]
Trojanarna reagerar på varje rykte...... och sneglar på varandra.
Trojans jumping at every rumor...... pointing fingers at each other.
There's always been a rumor.
I heard a horrible rumor.

Synonyms (Swedish) for "rykte":

rykte

Context sentences for "rykte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
SwedishAnnars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.
If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
SwedishÄndå omges det ofta av ett falskt rykte av att bebos av notoriska euroskeptiker.
And yet it is still too often known falsely for its notorious Euro-sceptics.
SwedishVi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.
We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
SwedishDenna omröstning skulle inte få rykte om sig att vara en framtvingad omröstning.
This vote on approval would not give the impression of being a forced vote.
SwedishJag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.
He can assume legal responsibility for any allegations he has made.
SwedishSamtidigt, och på tveksamma grunder, har många Eurostat-tjänstemäns rykte och karriär förstörts.
The Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
SwedishDe många försummelser och fel som pågick under lång tid har skadat institutionens rykte.
That prolonged litany of negligences and errors has damaged the image of this institution.
SwedishNi vet redan, herr Sjöstedt, att herr Sasi har rykte om sig att vara en diskret man.
As you know, Mr Sjöstedt, Mr Sasi is renowned for his discretion.
SwedishDärför är det inte heller ägnat att förvåna att hela branschen har ett så dåligt rykte.
No wonder the industry as a whole has such an appalling image.
SwedishMånga av oss anser att det ger avtalet dåligt rykte och att det nu är av noll och intet värde.
Many of us believe it brings that agreement into disrepute and that it is now null and void.
SwedishDet kommer att leda till att OSSE får dåligt rykte, en situation som parlamentet inte vill ska inträffa.
It will bring the OSCE into disrepute, a state of affairs not desired by this House.
SwedishDetta sätt att göra andra till syndabockar har gett Europa ett mycket dåligt rykte.
This buck-passing game has backfired badly on Europe.
SwedishDenna händelse gav försiktighetsprincipen lite dåligt rykte.
This exercise brought into some disrepute the precautionary principle.
SwedishBråket kring stabilitetspakten har knappast förbättrat EU: s rykte.
It must grow, reform itself and engage in deeper cooperation.
SwedishTill och med i dag, 20 år senare, verkar ingen part bry sig om de som lider, utan bara om sitt eget rykte.
This is a role for the Commission, Member States and governments alike.
SwedishJag vill också att Julia Tymosjenko, som är ansvarig för oppositionens rykte, ska höra dessa ord.
I also want these words to be heard by Yulia Tymoshenko, who is responsible for the opposition's image.
SwedishDen här situationen kan inte fortgå, eftersom den kommer att ge Europeiska unionen ett allt sämre rykte.
This situation cannot continue, because it will bring the European Union into more and more disrepute.
SwedishDessa dåliga produkter på marknaden lurar konsumenterna och ger växtbaserade läkemedel dåligt rykte.
These inferior products on the market are cheating consumers and bringing herbal medicines into disrepute.
SwedishAtt de inte har överlämnat sig till rättvisan äventyrar Sinn Féins och dess ledares rykte.
The people who murdered him should be obliged to face judgment in the courts and to serve their sentences in prison.