"säga till" English translation

SV

"säga till" in English

SV säga till
volume_up
{verb}

Vill de säga till oss att stänga bilfabrikerna för att bekämpa dödsolyckorna på vägarna?
Do they mean to tell us we should close our car factories in order to reduce the number of fatal road traffic accidents?
Den brittiska regeringen kan säga till alla fartyg: för att få en kvot, måste ni bevisa att ni har en ekonomisk koppling.
The UK Government can say to each vessel: in order to get a quota you have to prove that you have an economic link.
Vitryssar reser med bil till Polen, det vill säga till Europeiska unionen, för att söka arbete och sedan återvända till Vitryssland.
Belarussians travel by car to Poland, that is, to the European Union, in order to find jobs and return to Belarus.

Similar translations for "säga till" in English

säga verb
till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English
saga noun
såga verb
English

Context sentences for "säga till" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
Saying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
Swedish   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.
   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.
SwedishDetta var vad jag ville säga till kammaren, herr talman, mina damer och herrar.
That is what I wished to say to this House, Mr President, ladies and gentlemen.
SwedishJag vill också uppmana Matti Vanhanen att säga detsamma till medlemmarna i rådet.
I would also ask Mr Vanhanen to say the same thing to the members of his Council.
SwedishSom vald politiker skulle jag föredra att inte behöva säga det till mina väljare.
As an elected politician, I would prefer not to have to tell that to my voters.
SwedishJag vill också säga till Othmar Karas att ni har helt rätt i vad ni talade om.
I also would like to say to Mr Karas that what you mentioned is absolutely right.
Swedish   – Jag kan säga till Ebner att det inte har förekommit några sådana förslag.
   I can say to Mr Ebner that there have not been any proposals to this effect.
SwedishSom en avslutning på det jag har att säga, vill jag återgå till läget i Kosovo.
To conclude what I have to say, let me come back again to the situation in Kosovo.
SwedishSkall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
SwedishÅterigen vill jag säga till kommissionen att det vi har här är en anpassning.
Once again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
SwedishDärför måste den väg vi ska välja vara att säga ja till intelligenta lösningar.
In that respect, the path we need to take is to say 'yes' to intelligent solutions.
SwedishJag måste säga till Holger Krahmer, föredraganden, att vägen inte har varit lätt.
I have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
SwedishJag är också nöjd med att vi fortsätter att säga nej till flyktingläger utanför EU.
I am also pleased that we continue to say 'no' to refugee camps outside the EU.
SwedishMen jag måste säga till Armin Laschet att det är två saker han inte bör göra.
I have to say, though, to Mr Laschet, that there are two things he should not do.
SwedishVi bör slutligen säga nej till att upprätta en positivlista för alla nya ämnen.
‘No’, finally, to drawing up a positive list for the whole range of new substances.
SwedishDet finns flera goda skäl till att säga nej till hamndirektivet.
   Mr President, there are several good reasons for rejecting the ports directive.
SwedishI dag har jag hört det bästa och det värsta och jag vill säga detta till er nu.
Today I have heard the best and the worst and I should like to say this to you now.
SwedishVi bör säga nej till utvidgning och inleda samarbete av annat slag med Turkiet.
We should reject enlargement and begin a different kind of cooperation with Turkey.
SwedishVi kan göra detta genom att säga till dem, ”Var så goda, vi har en konstitution”.
We cannot do that by saying to them, ‘There you are, we have a Constitution’.
SwedishJag måste säga till Ruth Hieronymi att jag anser att hennes betänkande är befängt.
I have to tell Mrs Hieronymi that I regard her report as politically wrong-headed.