"säga upp" English translation


Did you mean: såga upp
SV

"säga upp" in English

SV säga upp
volume_up
{verb}

Därför vore det meningslöst att säga upp dessa överenskommelser.
It would therefore make no sense to cancel these agreements.
Meddela Internetleverantören att du vill säga upp abonnemanget.
Call your old ISP to cancel service with that ISP.
Världshandelsorganisationens ordförande har nu givetvis kommit med ett förslag om att säga upp fredsavtalet på jordbruksområdet.
The President of the WTO has now come up, of course, with a proposal to cancel the peace agreement in the agricultural sphere.
Skall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
Who the hell am I going to quit to?
Jag vill i denna debatt protestera mot Michelins skandalösa beslut att säga upp 7 500 anställda, samtidigt som dess vinster ökar.
Mr President, I must use this debate to protest at the scandalous decision by Michelin to go ahead with 7,500 redundancies when it is experiencing increased profits.
säga upp (also: avbryta, upphöra, avsluta, sluta)
Det är möjligt att helt eller delvis säga upp avtalet.
It would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Ska han eller hon anmäla saken till polisen eller säga upp kontraktet?
Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Den 9 juni 2004 beslöt den tidigare kommissionen att säga upp avtalen med 43 språklärare.
Mr President, on 9 June 2004 the previous Commission took the decision to terminate the contracts of 43 language teachers.
Mappen har tagits bort, men Netscape kan inte säga upp prenumerationen på den nya mappen.
Folder deletion succeeded, but Netscape was unable to unsubscribe from the folder.
Mappen har flyttats, men Netscape kan inte säga upp prenumerationen på den gamla mappen.
Folder move succeeded, but Netscape was unable to unsubscribe from the old folder name.
Vill du säga upp prenumerationen på den?
Would you like to unsubscribe from it?
Om inte, då hoppas jag att Europaparlamentet då kommer att ha modet som det inte har visat i dag, modet att säga upp detta avtal och åter till fullo utöva sin budgeträtt.
If not, then I hope that Parliament will show more courage than it has today, and will denounce the Agreement and start exercising its budgetary rights to the full once again.
säga upp (also: befria, lossa, lasta av, fullgöra)
Behovet har ökat, delvis på grund av krisen i fordonsindustrin från 2008 där man tvingats säga upp massor av personal och outsourcat hela verksamheter.
The need has increased, partly due to the crisis in the automotive industry from 2008 where you had to discharge lots of staff and outsource whole activities.

Similar translations for "säga upp" in English

säga verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English
saga noun
såga verb
English

Context sentences for "säga upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSkall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
SwedishTill rådet vill jag säga, se upp, för vi vill verkligen omsätta dessa idéer i praktiken.
Council, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.
SwedishDe 200 miljoner eurona är pengar som, så att säga, har ”sugits upp” i grannskapet.
The EUR 200 million is money that has, so to speak, been 'vacuumed-up' in the neighbourhood.
SwedishTyvärr fanns det ingen möjlighet att rösta för att säga upp avtalen.
Unfortunately there was no option to vote for a termination of the agreement.
SwedishÄr det inte patetiskt att säga att "världen ser upp till Europa"?
Is it not rather melodramatic to say that "the world looks up to Europe" ?
SwedishDet enda målet är att säga upp tjugofyra anställda, av vilka tolv är företrädare för handelsunionen.
The sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
SwedishDet mesta av vad jag ville säga har redan tagits upp på ett utmärkt sätt av Jean Lambert.
Most of what I would like to say has already been mentioned by Mrs Lambert in an excellent way.
SwedishDärför är det helt fel att säga att vi ger upp våra rättigheter när det gäller jurisdiktionen.
Therefore it is absolutely untrue that we are surrendering our rights concerning jurisdiction.
SwedishDe 200 miljoner eurona är pengar som, så att säga, har ” sugits upp ” i grannskapet.
Secondly, what is his view of the implementation of existing humanitarian aid during the humanitarian phase?
SwedishJag vågar dock stå upp och säga att punkt 27 bör vara tillräcklig fram till och med år 2006.
However, I dare to stand up and say that point 27 should be sufficient up to and including the year 2006.
SwedishTill Martin Schulz vill jag säga följande: Att skruva upp volymen är ingen ersättning för att känna till fakta.
To Mr Schulz I would say: turning up the volume is no substitute for knowing the facts.
SwedishFör det första: Vad gäller sakfrågan anser kommissionen att beslutet att säga upp de berörda avtalen var sunt.
Therefore, the Commission will not release the opinions or comments of its Legal Service.
SwedishHåll er till det som ni sade för två veckor sedan, och då behöver vi inte säga ” Vakna upp, jag ber er!
Stick to what you said a fortnight ago, and then we will not have to say . Wake up, I beg of you!
SwedishVäldigt få av oss ville stå upp och säga någonting då.
Very few of us wanted to stand up and say anything at the time.
SwedishDär får man inte ställa sig upp och säga att det är en självklarhet!
Let nobody try to tell me that that is obvious!
SwedishNi kan säga, se upp, detta är på gränsen till diktatur.
You may say, watch out, this is verging on the dictatorial.
SwedishÄndå beslöt GM helt arrogant att säga upp 2 834 arbetstagare.
Yet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
SwedishDet vill säga, vi måste sätta upp hinder för att flexibiliteten skall utnyttjas, men vi kan inte hindra att det sker.
I mean, we must place obstacles in the way of flexibility, but we cannot prevent it happening.
SwedishWinston Churchill lärde oss att det krävs mod för att ställa sig upp och säga sin mening.
Ladies and Gentlemen, courage, Winston Churchill taught us, is what it takes to stand up and to speak.
SwedishÖversvämningarna i Tyskland och dess grannländer har så att säga sköljt upp frågan på land igen.
One might say that this topic has been whirled back to the surface by the floods in Germany and in neighbouring countries.