"säker" English translation


Did you mean: saker
SV

"säker" in English

EN
EN

"sake" in Swedish

SV

SV säker
volume_up
{adjective}

1. general

Ni kan vara säker på att parlamentet tar emot er med stor tillgivenhet och optimism.
Please rest assured that Parliament is receiving you with great affection and optimism.
Kommissionären är inte närvarande, men jag är säker på att han är på väg.
The Commissioner is not present, but I am assured that he is on his way.
Ombudsmannen kan vara säker på att han i sinom tid kommer att bombarderas med klagomål.
The Ombudsman should rest assured that in time he will be bombarded with our complaints.
säker (also: viss)
Konsumenten måste vara säker på att den elektroniska omgivningen är säker.
The consumer must be certain that the electronic environment is safe.
Jag är inte säker på att det här direktivet är lämpligt för det ändamålet.
I am not certain that the directive is the proper instrument for this purpose.
Man är fortfarande inte säker på att Förenta staterna kommer att ratificera OECD-avtalet.
We are still not certain that the United States will ratify the OECD agreement.
säker (also: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {adj.}
Vi instämmer i att det är viktigt att vara säker på den utfärdande myndighetens ställning.
We agree that it is important to be clear about the status of the issuing authority.
Jag var mycket mindre säker på att de finanspolitiska besluten var lika kloka.
I was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Alla dessa delar är viktiga och en sak är säker: de är inte billiga.
All these elements are important, and one thing is clear: they do not come cheap.
Personligen är jag säker på att man kommer att nå en sådan överenskommelse inom kort.
I personally am confident that such an agreement will be reached rapidly.
Jag är säker på att både sjöfarten och dess kunder kommer att dra nytta av det.
I am confident that both the liner industry and its clients will reap the benefits.
Jag är säker på att kommissionen kommer att lösa detta på ett förnuftigt sätt.
I am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
volume_up
good {adj.}
Jag är säker på att vår partnerskapsstrategi kommer att föra mycket gott med sig.
I am sure that our partnership approach will deliver much good.
Jag är säker på att det finns bra exempel, men RUC är inte ett av dem.
I am sure there are good examples, but the RUC is not one of them.
Jag är alltså säker på att yttrandet från kommittén är ett bra yttrande.
So I am confident that the opinion expressed by them is a good opinion.
säker (also: ofarlig, oskadd, trygg, pålitlig)
volume_up
safe {adj.}
Världen är inte säker så länge som det finns en oreglerad lucka i hjärtat av Afrika.
The world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
Cirka 350 miljoner kvinnor förvägras fortfarande tillgång till säker familjeplanering.
Around 350 million women are still denied access to safe family planning.
Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (debate)
säker (also: säkrad, trygg, stabil, tryggad)
volume_up
secure {adj.}
Sahelregionen kan endast bli säker genom att förbättra befolkningens situation.
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
Vi är båda strängt engagerade för att uppnå en säker internationell ordning.
Both of us are firmly committed to achieving a secure international order.
Förvaringen måste göras säker, vilket både föreslås i betänkandet och av rådet.
Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
säker (also: frisk, ordentlig, gedigen, giltig)
volume_up
sound {adj.}
Konsumenterna har rätt till en säker produkt och bra information.
The consumer is entitled to safe products and sound information.
Konsumenten har rätt till en säker produkt och till riktig information.
The consumer is entitled to a safe product and sound information.
Jag är säker på att industrin inte vill ha det så.
I question whether this is legally sound, and it is a poor approach to legislation.
säker
volume_up
sure {adj.} (certain)
Jag är säker...... Stacey är säker, Holly är säker...
I'm sure...... Stacey's sure, Holly's sure...
Och jag var säker att det skulle vara positivt för demokratin och för vårt samhälle.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
Jag är inte säker på detta och jag vill återvända till det i en röstförklaring.
I am not sure about this and I want to return to it in an explanation of vote.
säker (also: bestämd, fast, hållfast, hård)
volume_up
firm {adj.}
Men det återstår fortfarande att konkretisera många saker.
But many things still need to be put on a firm footing.
Slutligen måste personen tro på gemenskapsmetoden, för att man ska vara säker på hans eller hennes starka övertygelse om europeisk integration.
Finally, in order to be sure of the person's firm belief in European integration, he or she has to believe in the Community method.
Om ledningen i ett privat företag hade gjort sådana tabbar, är jag rätt säker på att ägarna hade avskedat dem.
If the management of a private firm had committed such major blunders, then I am almost certain that the owners would have given them the sack.
Man kan börja göra saker som, kollektivtrafik som faktiskt funkar för att transportera människor, på ett effektivt och lagom bekvämt sätt.
You can start doing things like, you know, transit systems that actually work to transport people, in effective and reasonably comfortable manners.
säker (also: ofelbar, osviklig)
säker (also: värdig, beredd, balanserad, samlad)
volume_up
poised {adj.}
säker (also: envis, elak, arg, fast)

2. "tillförlitlig"

Därför måste dessa organisationer ha en trygg och säker finansiering.
These organisations therefore need reliable and secure financing.
Detta inbegriper medicinsk utrustning och hjälp med att upprätta en pålitlig och säker blodbank.
This includes medical equipment and help in establishing a reliable and safe blood bank.
Den är också den billigaste utsläppssnåla energin, och är pålitlig och säker.
It is also the cheapest low-carbon energy, it is reliable and it is safe.

3. business

säker
volume_up
safe {adj.}
Världen är inte säker så länge som det finns en oreglerad lucka i hjärtat av Afrika.
The world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
Cirka 350 miljoner kvinnor förvägras fortfarande tillgång till säker familjeplanering.
Around 350 million women are still denied access to safe family planning.
Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (debate)
säker
volume_up
secure {adj.}
Sahelregionen kan endast bli säker genom att förbättra befolkningens situation.
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
Vi är båda strängt engagerade för att uppnå en säker internationell ordning.
Both of us are firmly committed to achieving a secure international order.
Förvaringen måste göras säker, vilket både föreslås i betänkandet och av rådet.
Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
säker (also: idiotsäker)

Context sentences for "säker" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDå kan du vara säker på att bara de raderna är markerade och att bara de raderas.
This ensures that only these rows are selected and only these are then deleted.
SwedishOm EU kan uppfylla denna stora uppgift anser jag att unionen har en säker framtid.
If the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
SwedishJag är säker på att om omröstningen gjordes om skulle resultatet bli detsamma.
I am convinced that if the vote was taken again, the result would be the same.
SwedishJag vill vara säker på att vi är precisa när vi talar om känsliga rättsliga frågor.
I want to ensure we are precise when we are talking about sensitive legal issues.
SwedishDetta är viktigt för att man skall kunna vara säker på att nå krisernas offer.
This is important for the purpose of securing access to the victims of crises.
SwedishJag är säker på att detta skulle stärka dess kompetens och rekommendationer.
I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
SwedishJag är säker på att Moldavien kommer att få hjälp från flera olika aktörer.
I strongly believe that Moldova will receive assistance from a number of quarters.
SwedishÄven om den var tillämplig är jag inte säker på hur mycket längre den skulle ta oss.
This is a very important subject, which makes a real difference to our environment.
SwedishJag är säker på att en oberoende ställning bara stärker byråns slagkraft.
I am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
SwedishDen andra punkten är systemsäkerheten och framför allt en säker gasförsörjning.
The second concerns the security of systems and, above all, the security of gas supply.
SwedishJag är säker på att ni får full handlingsfrihet att ta upp denna punkt under debatten.
I think that you will have ample opportunity to raise that point during the debate.
SwedishOm jag ska vara uppriktig så är jag inte riktigt säker på att det kommer att bli så.
I have to be honest with you: my spirits are sinking a bit in that regard.
SwedishJag är säker på att Hélène Flautres betänkande nöjaktigt tillgodoser sådana krav.
I am satisfied that Mrs Flautre's report adequately covers such points.
SwedishJag är säker på att också de återstående tre månaderna kommer att bli framgångsrika.
I trust this success will be maintained during the remaining three months.
SwedishInte desto mindre är jag säker på att ni tillåter mig att filosofera lite i denna fråga.
Nonetheless, I trust you will allow me to philosophise a little on this issue.
SwedishDet menar jag är självklart och jag är säker på att kommissionen håller med om detta.
That goes without saying, in my view, and the Commission must surely agree.
SwedishJag är säker på att kammaren förstår hans personliga övertygelse i den här frågan.
I know the House will understand his personal conviction in this matter.
SwedishEmellertid är jag ganska säker på att majoriteten av min grupp delar Haugs uppfattning.
However, I believe that the majority of my Group will possibly agree with it.
SwedishIdag är det myndigheterna som måste bevisa att en kemikalie inte är säker.
At present, it is the authorities who have to demonstrate that a chemical is unsafe.
SwedishDärför förordar jag att vi ändrar begreppet till " säker användning av Internet ".
That is why I am in favour of changing the whole concept to'safer use of the Internet '.