SV sätt
volume_up
{neuter}

sätt (also: stycke, vana, råd, metod)
volume_up
way {noun}
Vi måste faktiskt hitta ett sätt att stödja de här länderna på ett bättre sätt.
We have to really find a way of supporting those countries in a better way.
På detta sätt skulle institutionerna vara bundna på samma sätt som länderna.
In this way, the institutions would be bound in the same way as the countries.
Men metaforen är ett sätt att tänka innan den blir ett sätt att uttrycka sig.
But metaphor is a way of thought before it is a way with words.
Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
Gemenskapens sätt att ta itu med de här regionernas problem har utvecklats långsamt.
A changes in the Community approach to the problems in those regions has been slow.
Det finns mycket att hylla i det sätt att angripa problemet som föreslås av föredraganden.
There is much to be praised in the approach to the problem suggested by the rapporteur.
sätt (also: förlopp, följd, bana, fält)
volume_up
course {noun}
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Det är naturligtvis en sak som på intet sätt kan göra mig och min partigrupp tillfreds.
This is of course totally unsatisfactory as far as I and my group are concerned.
Det är ju på ett sätt det de har valt oss parlamentsledamöter för att göra.
That is of course, in a way, what they have elected ourselves, as MEPs, to do.
sätt (also: snitt, mode, mönster, vis)
(EN) Jag försökte verkligen inte svara på ett diplomatiskt sätt, utan på ett tydligt sätt.
I certainly did not try to reply in a diplomatic fashion, but in a clear fashion.
Och kungen svarade på ett sätt som faktiskt har förvandlat oss fyra årtionden senare.
The king responded in a fashion that actually has transformed us four decades later.
Vi behandlar dessa patienter på ett väldigt grovt och klumpigt sätt i nuläget.
We treat these patients in a rather crude fashion at this point in time.
sätt (also: typ, art, sort, slag)
volume_up
kind {noun}
På ett sätt är det att gå tillbaka till den gamla idén om centraliserad kalkylering.
And in some ways, it's sort of back to the kind of old idea of centralized computing.
Sådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Sådana omlokaliseringar är skadliga för våra intressen på många sätt.
Relocation of this kind is detrimental to our interests in many ways.
sätt (also: vis)
volume_up
manner {noun} (different types of, a variety of)
Planeringsprocessen måste genomföras på ett rättvist och nyskapande sätt.
The planning process must be implemented in a fair and innovative manner.
Kina och Vietnam subventionerar exporten av skor på ett oacceptabelt sätt.
China and Vietnam are subsidising the export of footwear in an unacceptable manner.
Konsten med livet är att hantera dessa risker och osäkerheter på ett förståndigt sätt.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
sätt (also: metod, system)
volume_up
method {noun}
På ett enhetligt sätt regleras också sättet för beräkning av tidsfristerna.
There are also uniform rules on the method for calculating such periods.
Åldersgränsen har varit ett sätt att reglera mängden ansökningar.
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Då borde man väl kunna göra på samma sätt med de nya kandidatländerna.
The same method could no doubt be adopted with the new candidate countries.
sätt (also: metod, ritning, plan, planen)
volume_up
plan {noun}
På vilket sätt avser kommissionen att jämka samman alla dessa aspekter på problemet?
How does the Commission plan to reconcile all these aspects of the problem?
För det tredje måste vi arbeta på ett konsekvent sätt med en bindande sysselsättningsplan.
Thirdly, we must work in a consistent manner on a binding employment plan.
Först då kan den på ett trovärdigt sätt ta ledningen i Accra och lägga fram en ambitiös plan.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
sätt (also: metod, typvärde)
volume_up
mode {noun}
The European Central Bank' s mode of functioning is to stay on the surface.
Men den här funktionen sätter du på eller stänger av redigeringsläget.
Use this function to activate/deactivate the edit mode.
Med den här ikonen sätter du på och stänger av redigeringsläget för den aktuella databastabellen.
Use this icon to turn the edit mode for the current database table on or off.
sätt
volume_up
modus {noun}
This modus operandi is unacceptable.
Ni anser att vi här behöver nya sätt att agera.
You feel that we need a new modus operandi here.
Det skulle leda till ett helt annat sätt att relatera till varandra i framtiden.
That would, of course, enable us to change the whole modus operandi between us in the future.
sätt (also: design, stift, stil, elegans)
volume_up
style {noun}
På samma sätt ändrar du mallen Högersida så att den har Vänstersida som nästa formatmall.
You can modify the Right Page style in the same way, setting Next Style to Left Page.
I Kroatien kom förra året en ny regering till makten på ett något mindre dramatiskt sätt.
In somewhat less dramatic style, Croatia changed governments last year.
Detta är elementen i fredsprocessen på Netanyahus sätt!
Such is Mr Netanyahu's style of peace process.
sätt (also: vis)
volume_up
wise {noun}
Det här är ett sätt att vidareutbilda sig och utvecklas både professionellt och karriärmässigt, säger Silje Gustafsson.
This is a way to continue to learn and develop both professionally and career-wise, says Silje Gustafsson.
   – För all del, herr kommissionär, ni har till fullo utnyttjat er talartid på ett klokt sätt.
You have made full and wise use of your speaking time.
Och vi missbrukar denna stora förmåga vi har att styra världen på ett klokt sätt och håller på att förstöra världen.
And we are abusing this great power we have to be wise stewards, and we're destroying the world.

Synonyms (Swedish) for "sätt":

sätt
sätta

Context sentences for "sätt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishOch det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
SwedishDetta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
This has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
SwedishPå detta sätt uppfyller vi också två viktiga rekommendationer av föredraganden.
In this sense we are responding to two of the rapporteur's main recommendations.
SwedishHär har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.
Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
SwedishDet finns mycket vi kan göra, men vi måste betrakta situationen på ett annat sätt.
There is a lot that we can do, but we have to look at the situation differently.
SwedishPå vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
SwedishVi måste se till att organ utses som kan lösa detta problem på ett rättvist sätt.
We must ensure that bodies are appointed which can resolve this problem fairly.
SwedishJag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
I can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
SwedishSamtidigt händer det fortfarande att direktiven tillämpas på ett felaktigt sätt.
However, there are still cases where these directives are incorrectly applied.
SwedishNi vet, precis som jag, att det finns många sätt att uppnå politiskt inflytande.
You know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.
SwedishDestabiliserades inte denna region på ett avgörande sätt först genom Natos krig?
Surely the region was not effectively destabilised until NATO waged war on it?
SwedishPå så sätt säkerställs att globala mallar och textblock kan användas individuellt.
This ensures that the global templates and text blocks can be used individually.
SwedishÄnda sedan EU grundades har unionen letat efter sätt att förstöra dessa resurser.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
SwedishPå samma sätt som ni är lyhörd för oss, måste vi vara lyhörda för våra väljare.
Just as you are responsive to us, we have to be responsive to those who elect us.
SwedishDet stora problemet var att medlemsstaterna genomförde direktivet på olika sätt.
The big problem was that Member States implemented the directive differently.
SwedishOm vår lagstiftning ska vara trovärdig måste den tillämpas på ett effektivt sätt.
If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
SwedishDäremot skyddade parlamentet inte de boende på det sätt som miljöutskottet ville.
However, Parliament did not protect residents as the Environment Committee wanted.
Swedish- WTO, som på ett tillfredsställande sätt verkar för en effektiv resursfördelning,
- the WTO, which satisfactorily promotes the efficient distribution of resources;