"sätta igång" English translation

SV

"sätta igång" in English

SV sätta igång
volume_up
{verb}

1. general

sätta igång (also: förlöpa, försvinna, leda, göra sig av med)
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
If that is the case, it should go and get the data.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
sätta igång (also: lägga, ordna, rigga, orsaka)
Vi har avsatt 9 miljoner euro som kan användas när vi kan sätta igång där.
We have set aside EUR 9 million even when conditions allow for us to be mobilised.
Vi arbetar redan med att sätta igång denna mekanism.
We are already working towards beginning to set that mechanism in motion.
Det skulle sätta igång inflationsspiralen än en gång.
That would set the inflationary spiral in motion once again.
sätta igång (also: starta, utlösa, trigga, väcka)
Förordningen kommer att sätta igång en rad reformer.
The regulation will trigger a raft of reforms.
Målet var att sätta igång en gemensam process för överväganden för att tillsammans söka efter lösningar och för att lära av varandra.
The aim was to trigger a process of joint reflection to look together for solutions and to learn from each other.
Bristen på gemensamma regler leder till olika effekter för EU:s medborgare, även om alla medlemsstater har bidragit till att sätta igång krisen.
The lack of common rules is having different effects on Europe's citizens, even though all Member States have helped trigger the crisis.
sätta igång (also: startas)
volume_up
launches {vb} (third pers. sing. simple present)
sätta igång (also: dra igång)
sätta igång (also: pågå, utvecklas, gå på, fortsätta)
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
If that is the case, it should go and get the data.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
sätta igång (also: börja, utsätta sig för, göra sig)
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
If that is the case, it should go and get the data.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
sätta igång
volume_up
to crack on {vb} [Brit.] [coll.]

2. military

sätta igång
Det är lika uppenbart att Europa inte har resurser för en europeisk försvarsidentitet: vi kan inte sätta igång en kampanj utan stöd från Förenta staterna och Nato.
It is equally clear that Europe does not have the resources for a European defence identity: we cannot mount a campaign without American and NATO support.

Similar translations for "sätta igång" in English

sätta verb
igång adjective

Context sentences for "sätta igång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu måste vi sätta igång, eftersom det är viktigt att kommissionen är samordnad.
We now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
SwedishVi skall inte sätta igång en debatt om frågan och kommer att föreslå honom detta.
We are not about to start a debate on this matter. I shall put this proposal to him.
SwedishSom ni nämnde, herr Kallas, behöver EU sätta igång med ett digitaliseringsprogram.
As you said, Mr Kallas, Europe needs to undertake a digitisation programme.
SwedishMusiker och skådespelare bidrog till att sätta igång den gröna vågen inom ekonomin.
Musicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
SwedishJag önskade att vi, kommission och parlament, gemensamt kunde sätta igång något.
I would like to see the Commission and Parliament working together to get things moving.
SwedishJag ber er därför att tillsammans med parlamentet sätta igång med detta.
So I would ask you to give an impetus in that direction, together with Parliament.
SwedishVi måste faktiskt se till att unionen är redo att sätta igång den 1 januari 2007.
We must in fact see to it that the Union is ready to get down to the job on 1 January 2007.
SwedishLiberaler och demokrater ger er lov att sätta igång med arbetet.
Mr President-elect, Liberals and Democrats offer you a licence to get to work.
SwedishVi måste faktiskt se till att unionen är redo att sätta igång den 1 januari 2007.
We must in fact see to it that the Union is ready to get down to the job on 1 January 2007.
SwedishFör att kunna sätta igång denna konversation med kroppen måste vi tala kroppens språk.
So to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
SwedishNu, efter bara några månader, måste vi tydligen sätta igång med ännu ett.
We are now, just a matter of months later, apparently to embark on another.
SwedishEuropa måste nu på allvar sätta igång arbetet med energibesparing och förnybar energi.
Europe must now seriously look into renewable energy and saving energy.
SwedishDet är bara genom att sätta igång som det som tycks ouppnåeligt kan bli uppnåeligt.
It is only by starting that the unachievable can become achievable.
SwedishJag vet att ni kommer att sätta igång med den här processen och det är också viktigt.
I know you will put this process in motion and that is important too.
SwedishVi kan därefter sätta igång förändringarna, sannolikt i slutet av detta år.
We can then embark upon the changes probably by the end of this year.
SwedishDock kan Europeiska unionen sätta igång många konkreta insatser.
There are, however, many practical actions that the European Union can establish.
SwedishVi måste försöka sätta igång förslaget så fort som möjligt.
Having said that, we must try to move the proposal forward as soon as possible.
SwedishI dag kan nuvarande UCLAF sätta igång utredningar på eget initiativ, vilket den också gör.
As things stand, the present UCLAF can and does launch investigations on its own initiative.
SwedishDe är å sin sida redo att snabbt sätta igång utan problem och svårigheter.
For their part, they can see no problems or obstacles and are ready to get off to a quick start.
SwedishFör att kunna sätta igång ett sådant omfattande program, krävs det ett effektivt instrument.
In effect, an effective instrument would be needed to undertake a programme of such a scale.