SV sätta ihop
volume_up
{verb}

Eller så kanske jag kan sätta ihop ett av långa och korta isbitar -- isbits-morse.
Or perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Alla var väldigt exalterade av detta arkeologiska fynd, för det innebar att de till slut kanske skulle kunna sätta ihop ett helt dodo-skelett.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
sätta ihop
sätta ihop (also: pressa samman, konsolidera)

Synonyms (Swedish) for "sätta ihop":

sätta ihop

Similar translations for "sätta ihop" in English

sätta verb
ihop adverb
English

Context sentences for "sätta ihop" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu kan sätta ihop etikettpåskriften av de olika databasfälten i databasen.
You can compose the label inscription by transferring the respective fields from a database.
SwedishOch jag vilar inte förrän du kan sätta ihop en strålpistol med ögonbindel.
I am not gonna rest until you can build a ray gun blindfolded.
SwedishTill Ford vill jag säga att vi ibland kanske är stela i vårt sätt att sätta ihop våra delegationer.
To Mr Ford, maybe we are sometimes rigid in how we set up our delegations.
SwedishDu måste lära dig att plocka isär och sätta ihop den med ögonbindel.
You have to learn to take it apart and put it together blindfolded.
SwedishVi räknar med att vi ska kunna sätta ihop ett ambitiöst paket som kommer att ge ny fart åt samarbetet.
We expect to be able to put together an ambitious package that will give renewed impetus.
SwedishLäget är detsamma som förut, dvs. att vi måste försöka sätta ihop avdelningen på ett mer konsekvent sätt.
We simply have what we had before, trying to bring it together in a more coherent way.
SwedishAtt sätta ihop ett gemensamt program för samtliga EU-institutioner är ett steg i rätt riktning.
Putting together a common programme for all the EU institutions is a step in the right direction.
SwedishPlanerar man att snabbt sätta ihop en kampanj på det sättet?
Are there plans afoot to quickly set up a campaign in this way?
SwedishOm vi skulle sätta ihop ett fotbollslag för att representera oss skulle vi ju inte välja spelarna gemensamt.
After all, if you were putting out a football team to represent you, you would not select them en bloc.
SwedishDen nominerade ordföranden skulle följaktligen ges ett verkligt val och skulle kunna sätta ihop en välavvägd kommission.
On it also depends good cooperation between the two institutions in this legislative period.
SwedishKan inte jag gå upp och sätta ihop en fin lista med krav?
Why don't I go up and make a nice list of demands?
SwedishDet gäller allt från innehåll i projekt till att sätta ihop information i viktiga beslut, säger hon.
This includes everything from the content of projects that bring together information on key decisions, "she says.
SwedishDet kan man inte bara sätta ihop hur som helst.
It therefore requires considerable thought.
SwedishJag behöver ett ställe att sätta ihop grejorna.
I need a place to put this thing together.
SwedishDen nominerade ordföranden skulle följaktligen ges ett verkligt val och skulle kunna sätta ihop en välavvägd kommission.
The elected President would thus be given a real choice and would be able to put together a balanced Commission.
SwedishHela processen med att sätta ihop olika delar av kött innebär att den yta som kan infekteras av patogena bakterier väsentligt ökar.
In addition, the whole process of linking different pieces of meat greatly increases the surface that can be infected by pathogenic bacteria.
SwedishJag ser det bara som ett verklighetspussel där du kan ta flera olika delar av verkligheten och sätta ihop dem för att skapa en alternativ verklighet.
I just see it as a puzzle of reality where you can take different pieces of reality and put it together to create alternate reality.
SwedishHur han lyckas sätta ihop en ny regering för den palestinska myndigheten kommer att påverka utsikterna för fred i Mellanöstern och också få återverkningar för oss alla.
He is doing one of the most difficult jobs in the world just now, which was not made any easier by yesterday's events.
SwedishVi har beslutat att avreglera den och håller på att sätta ihop ett andra järnvägspaket, vilket kommer att innebära sänkta tariffer och priser.
We have decided to deregulate them, and are in the process of putting together a second railways package, which will mean cutting tariffs and prices.
SwedishJag skall tala om hur kommissionen, rådet och parlamentet delar ansvaret för den balanserade politik vi kommer att sätta ihop.
What I am going to talk about is the way in which the Commission, the Council and Parliament share in the responsibility for the balanced policy we will be putting together.