"saluföra" English translation

SV

"saluföra" in English

SV saluföra
volume_up
{verb}

Det konstateras att 47 slakterier är godkända för att saluföra kött på gemenskapsmarknaden.
47 slaughterhouses are recorded as being approved for placing meat on the Community market.
Användningen av trombin är jämförbart med att saluföra ett slags prefabricerat, artificiellt kött.
Using thrombin amounts to placing on the market a sort of prefabricated, artificial meat.
Europa måste visa sig kapabelt att utveckla och saluföra sådana produkter.
Europe must show that it is capable of producing and marketing such products.

Synonyms (Swedish) for "saluföra":

saluföra

Context sentences for "saluföra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHär har en region av egen kraft skapat något för att saluföra sina egna produkter.
Here, a region has, by its own efforts, created a means of marketing its own products.
SwedishEuropa måste visa sig kapabelt att utveckla och saluföra sådana produkter.
Europe must show that it is capable of producing and marketing such products.
SwedishAtt saluföra en produkt är utmärkt, med förutsättning att man har tillgång till den nämnda produkten.
Product promotion is a good thing, provided that the product concerned is available.
SwedishMen vissa EU-länder framställer vin som inte går att saluföra, till en kostnad av 500 miljoner euro per år.
However, some EU countries produce unsellable wines at the cost of EUR 500 million a year.
SwedishVilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att underlätta för SMF att saluföra livsmedel i alla medlemsländer?
What measures will it take to make marketing in all Member States easier for SME food producers?
SwedishVi fördömer öppet möjligheten att ta patent på och saluföra liv, människan och hela det biologiska arvet.
We roundly condemn the patenting and commercialisation of life, of the human being and of all natural heritage.
SwedishMan borde använda speciella medel för att stötta den ekologiska produktionen och sprida och saluföra produkterna.
Special funding should be made available to assist organic production and the promotion and sale of such products.
SwedishDen diskriminerar oss, straffar oss oavbrutet för att vi inte har gett vårt stöd till produktion av vin som inte går att saluföra.
It discriminates against us, penalising us permanently for not having supported the production of unsellable wines.
SwedishKommissionen bör också försöka höja kompensationsnivåerna för merkostnaderna för att saluföra vissa fiskeriprodukter.
It should also look to increase compensation levels in respect of the additional costs involved in marketing certain fisheries products.
SwedishOm vi skulle använda artikel 175 skulle det bli nästan omöjligt att saluföra produkter som innehåller dessa gaser i hela Europeiska unionen.
If we were to use Article 175 it would make marketing of products containing these gases almost impossible across the whole of the European Union.
SwedishParametrarna för att saluföra dessa arter får inte revideras nedåt så att den enda möjlighet som kvarstår är att göra fiskmjöl av dessa utmärkta bestånd.
The marketing parameters must not be revised downward so that the only possibility left is to make fishmeal from such excellent stocks.
SwedishDet värsta scenariet i rapporten bygger på antagandet att Brasilien snabbt kommer att börja saluföra en genetiskt modifierad sojabönssort som inte är godkänd i EU.
The worst-case scenario in the report rests on the assumption that Brazil will rapidly commercialise a GM soya bean variety not approved in the EU.
SwedishDetta kommer särskilt att gynna små och medelstora företag, exempelvis mindre vinföretag, som försöker saluföra sina varor direkt i andra medlemsstater.
That will especially benefit small and medium-sized companies such as small wine traders who try to commercialise their products directly in other Member States.
SwedishOch genom undersökningar, bland annat också i Förenta staterna, vet vi att det finns en stor potential för att så att säga saluföra befintliga handlingar från den offentliga sektorn.
We know from research, in the United States for example, that there is great potential in, as it were, marketing existing public information.
SwedishOm vi skulle använda artikel 175 skulle det bli nästan omöjligt att saluföra produkter som innehåller dessa gaser i hela Europeiska unionen.
As we know, CFCs are much more environmentally damaging than HFCs, being ozone-depleting gases which we have very successfully grappled with under the auspices of the Montreal Protocol.
SwedishDet är kriminellt att utnyttja vissa människors svaghet för att saluföra en frihetsideologi som skapar ytterligare lidande och som till syvende och sist är lierad med döden.
It is criminal to use the weakness of certain individuals to promote a libertarian ideology which spreads distress further afield and ultimately smells of death.
SwedishSlovakien och andra medlemsstater har genomfört en kompromisslös nedskärning av vinsektorn, och detta är anledningen till att de inte längre framställer vin som inte går att saluföra.
The Slovak Republic and other Member States have carried out an uncompromising reduction of their wine sector, which is the reason why they no longer produce unsellable wines.
SwedishJunilistan stödjer kommissionen i att det skall bli tillåtet att producera och saluföra konsumtionsmjölk som inte underordnas någon av de tre kategorier som för närvarande gäller.
The June List supports the Commission on the point that it must be permitted to produce and sell drinking milk that is not classified in any of the three categories that apply at present.