SV samfund
volume_up
{neuter}

1. general

samfund (also: avdelning, ämne, organisation, samling)
volume_up
body {noun}
Dessa bestämmelser gäller för alla religiösa samfund och inte uteslutande för kristna.
These provisions apply not only to Christians, but also to all religious bodies, and were introduced to reduce the risk of conflicts and clashes motivated by religion.
samfund (also: broderskap, brödraskap)
Vi är ett samfund med värderingar, särskilt värderingarna med frihet och solidaritet.
We are a community of values, particularly the values of freedom and solidarity.
Ibland får jag intrycket av att det är ett religiöst samfund snarare än ett parlament.
Sometimes I have the impression of being in a religious community rather than a parliament.
Deras enda brott är att de tillhör ett religiöst samfund.
Their only crime is belonging to a religious community.
samfund (also: tjänst, praktik, umgänge, släktskap)
volume_up
connexion {noun} [Brit.]
I allmänhet var större delen av det liberala, marknadsöppnande samfundet nöjt över att få in direktivet i lagboken.
In general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
Kyrkor och religiösa samfund ska delta i dialogen med unionens institutioner på samma sätt som övriga organisationer.
Churches and religious communities should take part in the dialogue with the Union's institutions in the same way as all other organisations.
Kyrkor och religiösa samfund ska delta i dialogen med unionens institutioner på samma sätt som övriga organisationer.
Churches and religious communities should take part in the dialogue with the Union's institutions in the same way as all the other organisations.
De europeiska institutionernas rättstjänster är samfund som åtnjuter den största handlingsfrihet och vars initiativ inte kontrolleras på något sätt.
The Legal Services of the European Institutions are a corporation which enjoys the greatest freedom to act and whose initiatives are not subject to any control.
samfund (also: förening, sällskap, land, stad)
Det är mycket viktigt att skydda domstolarnas oberoende i ett modernt demokratiskt samfund.
Protecting the independence of the judiciary is of vital importance in a modern democratic society.
Dessutom är det felaktigt att kyrkor och religiösa samfund ges en särställning bland organisationerna i civilsamhället.
It is also wrong for churches and religious communities to be given a special status among civil society organisations.
Att uppträda som ett demokratiskt samhälle i det internationella samfundet får allt vårt stöd.
Conduct in the international community that reflects a democratic society will have the support of us all.

2. "bolag grundat på aktier"

Offentligrättsliga samfund måste även vid sin upphandlingsverksamhet kunna genomföra socialpolitiska målsättningar.
Public corporations have also had to meet certain social policy objectives while involved in the business of procurement.
De europeiska institutionernas rättstjänster är samfund som åtnjuter den största handlingsfrihet och vars initiativ inte kontrolleras på något sätt.
The Legal Services of the European Institutions are a corporation which enjoys the greatest freedom to act and whose initiatives are not subject to any control.

3. religion

samfund
volume_up
connection {noun} [Amer.]

Synonyms (Swedish) for "samfund":

samfund

Context sentences for "samfund" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn regim som beskjuter sin egen befolkning har inte någon plats inom nationernas samfund.
A regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
SwedishAttentat mot religiösa samfund är alltid oförsvarliga oavsett var de äger rum.
Attacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.
SwedishÖkningen av antalet attacker mot kristna samfund under 2010 var oroväckande.
In 2010, the number of attacks on Christian communities rose worryingly.
SwedishAtt angripa dessa samfund är att underminera våra mest grundläggande värden.
To attack these communities is to undermine our most fundamental values.
SwedishSituationen för de religiösas samfund tycks bli svårare och svårare i Vietnam.
The position of religious communities seems to be becoming more and more difficult in Vietnam.
SwedishDärför bör vi stödja resolutionen om attackerna nyligen mot kristna samfund.
For this reason, we should endorse the resolution on recent attacks on Christian communities.
SwedishKristna måste skyddas mot bakgrund av likvärdig respekt för alla samfund.
Protection must be afforded to Christians on the basis of equal respect for any denomination.
SwedishLåt oss arbeta mer inom idrotten för att föra våra samfund närmare varandra.
Let us do more work in sport to bring our communities together.
SwedishMånga av de brev som jag mottar i Dublin kommer till exempel från medlemmar i religiösa samfund.
Many of the letters I receive in Dublin are from members of religious orders, for example.
SwedishDet är viktigt att upprepa appellen från olika religiösa samfund.
It is important to repeat the appeal made by religious communities.
SwedishReligionsfriheten och freden är hotad för samfund som har funnits i hundratals år.
What is being threatened is the religious freedom and peace of communities that have existed for centuries.
SwedishOm den inte gör det gör vi som ett internationellt samfund helt rätt i att fördöma den.
As the girls were recruited by criminal organisations, all the victims were between 14 and 18 years old.
SwedishNästa punkt är debatten om sju resolutionsförslag rörande kristna samfund i Mellanöstern
The next item is the debate on seven motions for resolutions on Christian communities in the Middle East.
SwedishDet stöds också av samfund som Anglesey i North Wales som redan har ett kärnkraftverk.
It is also supported by communities like Anglesey in North Wales, who already have a nuclear power station.
SwedishSlaget om hjärtat och själen kräver att vi undviker att demonisera hela religiösa samfund.
The battle for hearts and minds requires us to avoid demonising whole communities of religious believers.
SwedishSedan till problemet med hinder för olika kristna samfund.
I will turn now to the problem with the civil disabilities imposed on Christian associations.
SwedishUtrikesminister och minister för portugisiska samfund i utlandet
Minister for Foreign Affairs and the Portuguese Communities
SwedishIraks kristna samfund tillhör världens äldsta, och här talar folket arameiska, Kristus språk.
Iraq's Christian communities are amongst the world's most ancient, speaking Aramaic, the language of Christ.
SwedishReligionsfrihet, i synnerhet för kristna samfund, ska vara flaggskeppet för europeisk diplomati.
Freedom of religion, in particular of Christian communities, should be the flagship of European diplomacy.
SwedishResultatet har blivit att omkring 12 000 buddhistiska munkar och nunnor har uteslutits från sina samfund.
The outcome has been that some 12 000 Buddhist monks and nuns have been expelled from their communities.