"samla sig" English translation

SV

"samla sig" in English

SV samla sig
volume_up
{verb}

samla sig (also: vinna, , plocka, samla ihop)
När de ser detta, kommer de att samla sig för dig.
When the people see this, they'll get rallied up.
Världsbanken måste samla sig och förse fattiga länder och tillväxtländer med tillräckliga medel för att kunna hantera underskott och höjda priser på marknadsresurser.
The World Bank must be rallied to provide the necessary finance for emerging and poor countries, enabling them to deal with the shortages and price increases in market resources.
samla sig (also: samlas, förena sig, blandas, förenas)

Context sentences for "samla sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt 128 länder slutligen kunde samla sig bakom en förklaring är en stor prestation.
It is after all quite something to get 128 countries backing one declaration.
SwedishVåra medlemsstaters regeringar borde samla sig för att ta itu med dessa barn.
Let our Member State governments get their act together in dealing with those children.
SwedishBorde inte EU då samla sig att göra ett särskilt gemensamt uttalande om Dawit Isaak.
Should the EU, then, not get together to issue a special joint statement on Dawit Isaak?
SwedishFör tjugo år sedan kunde Europa samla sig för att överbrygga klyftor och enas.
Twenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
SwedishKina håller snabbt på att samlasig utländska valutareserver samt tillskansa sig kontroll över knappa globala resurser.
China is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
SwedishNär de ser detta, kommer de att samla sig för dig.
When the people see this, they'll get rallied up.
SwedishUnder de senaste 10 åren, har jag använt min tid till att klura ut hur och varför människor börjar samla sig i sociala nätverk.
For the last 10 years, I've been spending my time trying to figure out how and why human beings assemble themselves into social networks.
SwedishDetta betänkande har utgjort ett utmärkt exempel på hur parlamentets alla delar kan samla sig för att ta fram vad jag hoppas är ett förnuftigt dokument.
This report has been an excellent example of all sides of Parliament coming together to produce what I hope is a sensible document.
SwedishAtt nöja sig med att uppmana kommissionen att föreslå medlemsstaterna att uppmuntra företagen att anställa funktionshindrade arbetstagare är att samlasig fromma önskningar.
It is a pious hope to merely ask the Commission to propose that Member States urge companies to employ disabled workers.
SwedishJag är inte helt säker på att det är den väg man gör sig beredd att gå vid toppmötet i Nice... men än finns det tid för medlemsstaterna att samla sig.
I am not a hundred percent certain that this is the path the Nice Summit is preparing to take... but there is still time for Member States to regroup.
SwedishDet var mycket svårt att föreställa sig att franska män och kvinnor inte skulle samlasig biljetter och sälja dem på detta sätt och helt klart skedde detta.
It was very difficult to imagine that French men and women would not pick up tickets and sell them in that way and clearly that was happening.
SwedishDen andra frågan handlar om hur kommissionen bedömer att praxisen när det gäller att samla in avfallet, göra sig av med det och så vidare fungerar.
The second question is the extent to which the Commission considers that the practice, especially as regards collection, destruction and so on, is or is not successful.
SwedishJag tycker att den viktigaste delen bland annat är att vi skall kunna övergå till ett majoritetsbeslutsfattande, eftersom det skulle betyda att Europa skulle kunna samla sig.
I think that one of the most important aspects is that we should move to majority voting, since it would mean that Europe was really working.
SwedishMitt i all fattigdom och allt lidande vet vi att många personer som var knutna till statsapparaten lyckades samlasig otroliga rikedomar på olaglig väg.
We know that in the midst of the poverty and the widespread suffering, countless individuals linked to the State apparatus managed illegally to accumulate incalculable wealth.
SwedishDet andra problemet är att övervakningssystemet är uppenbart ofullständigt, eftersom de länder som inte använder euro lätt kan samlasig skulder i utländsk valuta.
The other problem is that obviously the surveillance system is incomplete, since the countries which do not use the euro can simply run up debts in foreign currency.
SwedishVärldsbanken måste samla sig och förse fattiga länder och tillväxtländer med tillräckliga medel för att kunna hantera underskott och höjda priser på marknadsresurser.
The World Bank must be rallied to provide the necessary finance for emerging and poor countries, enabling them to deal with the shortages and price increases in market resources.
SwedishEkonomiska och finansiella grupper fortsätter att samlasig enorma vinster, arbetslösheten fortsätter att sprida sig och miljoner arbetstagare blir allt fattigare medan de arbetar.
Economic and financial groups continue to accumulate enormous profits, unemployment continues to spread, and millions of workers are becoming poorer as they work.
SwedishDetta har med rätta beskrivits som inriktningen mot en förnöjsamhetskultur, en inriktning som går stick i stäv mot trenden att till varje pris äga och ohämmat samlasig varor.
This has rightly been described as the move towards a culture of satisfaction, and it reverses the trend towards possession at any price and the unchecked accumulation of goods.
SwedishVi hoppas emellertid att resultatet av programmet blir tillräckligt övertygande för att medlemsstaterna i framtiden skall samla sig och bevilja Rafael-programmet en anständig budget.
However, we hope that the results of this programme will be sufficiently convincing for Member States to take future action to provide a decent budget for the Raphael programme.
SwedishIngenting sägs om kapitalägarna som har samlat på sig och fortsätter att samlasig stora vinster, bland annat genom omotiverade avskedanden och företagsnedläggningar.
There is no mention of those possessors of capital who have accumulated, and are accumulating, considerable profits, in particular by practising unfair dismissal and by dissolving companies.