"samlad" English translation

SV

"samlad" in English

SV samlad
volume_up
{adjective}

1. general

samlad (also: kollektiv)
Vad kostar de, och vad har de för samlad effekt på integritet och frihet?
What do they cost and what is their collective effect on privacy and liberty?
Vi erbjuder en unik samlad forskarkompetens inom området.
We offer a unique collective research expertise in the area.
Endast genom en samlad insats kan vi vara framgångsrika i kampen mot en fiende som cancer.
Only through collective effort can we achieve success in fighting an enemy like cancer.
samlad (also: balanserad, samman)
It is not Paris, but let us keep the peloton together.
Mot en självsäker koalitionshöger vill vi därför ställa en samlad och offensiv vänster...
We want to contribute from the outset, to opposing a united and self-confident Right with a Left which is rallying together and on the offensive...
Det är viktigt att alla EU: s institutioner arbetar tillsammans för att säkerställa en samlad strategi mot organiserad brottslighet.
It is important that all EU institutions work together to ensure a coherent strategy against organised crime.
volume_up
central {adj.} (of or located in the middle)
samlad (also: lugn, tålig)
samlad (also: värdig, säker, beredd, balanserad)
volume_up
poised {adj.}
samlad (also: lugn, behärskad)
volume_up
self-controlled {adj.} (calm and collected)

2. "behärskad"

samlad (also: sansad, fattad)
Det är bra att ha all relevant vetenskaplig information om klimatförändringen samlad i detta betänkande.
It is good to have all the relevant scientific information on climate change collected in this report.
Om jag får koppla detta till personer tycker jag att ni, Paula Lehtomäki, var fru avslappnad, Matti Vanhanen, ni var herr lugn, och ni, Erkki Tuomioja, var herr samlad.
Mr Vanhanen, you were Mr Calm, and I think you, Mr Tuomioja, were Mr Collected.
Vi behöver bättre statistik över kärnenergi, samlad och sammanställd på EU-nivå, och statistiken måste behandlas mycket snabbare så att vi får tidig feedback.
We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback.

Synonyms (Swedish) for "samlad":

samlad

Context sentences for "samlad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
SwedishUniversitetets gruv-, bygg- och miljöforskning finns samlad vid institutionen.
Mining, construction and environmental research is gathered at the department.
SwedishDärför behöver detta program en metodisk, samlad och progressiv strategi.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
SwedishDetta kräver en samlad insats från kommissionen, att medel anslås till detta.
It requires a joint effort to provide the means for achieving such an end.
SwedishKrediterna är en del av en samlad strategi som samordnas av Internationella valutafonden.
These credits are part of an overall strategy which is coordinated by the IMF.
SwedishNyligen presenterades hans forskning i Milano för en samlad europeisk forskarkår.
Recently his research was presented in Milan to European researchers.
SwedishVi kräver en samlad översyn och omprövning av hela den gemensamma jordbrukspolitiken.
We demand a comprehensive review and reappraisal of the entire common agricultural policy.
SwedishMin slutsats för er, fru kommissionär, är att vi vill ha en samlad politik.
My conclusion for you, Commissioner, is that we want joined-up policy.
SwedishDet har emellertid aldrig förekommit någon sådan samlad åtgärd för någon humanitär katastrof.
However, there has never been such concerted action for any human disaster.
SwedishVi behöver därför en samlad strategi redan nu för att kunna säkra tillgången till världsmarknaden.
We therefore need an integrated strategy today to ensure access to world markets.
SwedishEuropa måste här, annorlunda än i Singapore, tala med en samlad röst.
Europe must speak with a single voice here - something which it failed to do in Singapore.
SwedishDet är endast genom en sådan samlad uppläggning som samarbetet kan utvecklas konstruktivt.
It is only through such a coherent approach that cooperation can constructively move forward.
SwedishHur kan man få staden att utvecklas till en mer samlad stad där allas behov kan tillgodoses?
How can we make the city develop into a more united town where everyone's needs can be met?
SwedishDessa förslag ingår i en samlad attack från kommissionens sida på vägtransportsnäringen.
These proposals form part of a concerted attack by the Commission on the road haulage industry.
SwedishEn samlad, konsoliderad text kommer att skapa en oflexibel situation.
A combined, consolidated text would create an inflexible situation.
SwedishFör övrigt än en gång hjärtligt tack, och jag hoppas att vi i samlad skara kan bemöta rådet.
In any case, thank you very much, and I do hope we can stand united as we oppose the Council.
SwedishDetta försiggår inom EU och vi måste agera på samlad front inom EU för att bemöta det.
It is happening in Europe and we must tackle it from Europe.
SwedishSyftet med detta beslut är att skapa en samlad rättslig ram för att ta fram denna finansiering.
They provided me with a point of reference in designing, assessing and approving buildings.
SwedishFörfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (debatt)
Single application procedure for residence and work (debate)
SwedishMen det var först för drygt 100 år sedan som de första stegen togs till en samlad kunskap.
But it was only about 100 years ago that the first steps were taken towards an accumulated knowledge.