SV samlas
volume_up
{verb}

Experterna är oeniga om hur mycket fröspill som kan samlas i jordens fröbank och hur länge.
The experts argue about how much waste seed might be accumulated in the seed bank of the earth and for how long.
Eftersom dessa ämnen samlas i fettvävnaden hos djur – och även människor – löper vissa av oss per definition större risk än andra!
As these substances accumulate in fatty tissue in animals – including humans – by definition some of us are more at risk than others!
Jag hoppas att ni ser till att de räntor, som nu samlas i Bonn, även kommer regionerna till godo.
I hope you are taking note that the interest that has meanwhile accumulated in Bonn also benefits the regions.
Religiösa gruppers rätt att samlas och utöva sin religion måste vara ovillkorlig.
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Assemble all the chariots at the city gate.
Det är dock inte var dag som vi samlas till ett högtidligt möte.
It is not every day, though, that we assemble in formal session.
samlas (also: samla)
När det är problem i EU samlas folk i Bryssel: mer integration.
When there are problems in Europe, people congregate in Brussels: more integration.
Få se om de alla samlas runt ett antal idéer.
Let's see if they congregate around certain ideas.
Soldaterna befallde alla män och pojkar mellan 15 och 55 att lämna sina hem och samlas på två platser i lägret.
The soldiers ordered all men and boys between 15 and 55 to leave their homes and congregate at two locations in the camp.
Detta är den utmaning som EU: s ledare står inför när de samlas inför morgondagens vårmöte.
So that is the challenge facing Europe’ s leaders when they convene for tomorrow’ s Spring Council.
Detta är den utmaning som EU:s ledare står inför när de samlas inför morgondagens vårmöte.
So that is the challenge facing Europe’s leaders when they convene for tomorrow’s Spring Council.
På torsdag samlas alla våra nationella ledare i London för att diskutera vilket Europa vi vill bygga.
. – Mr President, on Thursday our national leaders convene in London to discuss what sort of Europe we want to build.
samlas (also: avbilda, tappa, få ut, vinna)
EU: s idrottsministrar måste snarast samlas för att fastställa en möjlig europeisk handlingsplan.
EU sports ministers must quickly meet in order to draw up a possible European action plan.
Jag anser att slutsatserna från dessa förhandlingar är mycket positiva, inte minst vad gäller den information som samlas in och lagras.
The conclusions drawn from those negotiations are extremely positive, not least, in my view, in relation to the information on collection and storage.
Jag syftar på tanken att demokratiska länder inom FN skall kunna samlas och träffas inom organisationen för att skapa gemensamma åtgärder för att främja demokrati.
I am referring to the idea of democratic countries in the UN being able to assemble and meet within the organisation to draw up joint measures to promote democracy.
samlas (also: bestrida, träffa, täcka, uppfylla)
I morgon samlas medlemsstaternas ledare till ett toppmöte.
Mr President, tomorrow the heads of Member States meet in summit.
Egentligen är det som om vi kommer att samlas i globalogins kyrka i Seattle den 30 november.
It is basically as if in Seattle on 30 November the Church of Globology was going to meet.
EU: s idrottsministrar måste snarast samlas för att fastställa en möjlig europeisk handlingsplan.
EU sports ministers must quickly meet in order to draw up a possible European action plan.
Vi måste försöka få parterna att samlas och övertala dem att samarbeta.
We must try to unite the parties and try to persuade them to work together.
Vi vet nu att EU kan samlas kring en aktiv och handlingsinriktad globaliseringsstrategi.
We know now that Europe can unite around an activist, proactive approach to globalisation.
Nästan hela Europa kommer nu att samlas i en gemenskap.
Almost the whole of Europe will now be united as a community.
Det finns för få rum för besökare att samlas i, och det är för mycket köande.
We need to focus attention on services for visitors and visitor groups.
Vi måste här börja med det enklaste, nämligen PVC som lättare kan samlas in i stora mängder.
In this connection, we should start with the simplest task, namely to focus on PVC which is easy to collect in large quantities.
Vi har Ekofinrådet och vi har Europaparlamentet, där den här debatten måste samlas ihop och där man måste förklara för medborgarna varför vissa beslut tas på europeisk nivå.
We have the Ecofin Council, and we have the European Parliament, where this debate must be focused, and where the reasons for certain decisions at European level must be explained to the people.
samlas (also: mötas)
Hjorden expanderar och den samlas igen.
The herd explodes and it gathers back again.
Hur tätt skall djur och fjäderfän få samlas - något som kan leda till snabb sjukdomsspridning?
How densely should animals and poultry be herded together - something which could lead to the rapid spread of disease?
De samlas i massor i till exempel Ceuta och Melilla, städer som inte ligger långt från deras eget land.
They end up herded together, living in cramped conditions in Ceuta or Melilla, for instance, two cities which are not far from their own country.
samlas (also: hopa sig)
Min partigrupp vill se val inom en snar framtid, dock med det förbehållet att alla skall ha tillgång till massmedia och att vapnen samlas in.
My group is in favour of early elections, but a precondition for those elections is universal access to the mass media and the laying-down of arms.
Detta skulle innebära att en ofattbar mängd uppgifter skulle samlas in och i värsta fall skulle hårt pressade utredare tvingas gå igenom dem med luskam.
To do so would be to accumulate an unimaginable mass of data, which, if the worst came to the worst, hard-pressed investigators would have to work through with a fine-tooth comb.
När ett sådant avtal har nåtts, kommer de militära styrkor som nu samlas i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att kunna spela en mycket konstruktiv roll.
When this agreement has been reached, the armed forces which are currently massing in the Former Yugoslav Republic of Macedonia will be able to play a more constructive role.
Tror ni inte att skattebetalarna, vartefter dessa bidrag samlas på hög, till slut har fått nog av detta lättsinne?
As these subsidies pile up, do you not think that taxpayers will eventually have had their fill of this recklessness?
Man befarar att betalningsbemyndigandena inte motsvarar tidigare utfärdade åtaganden och att det därför uppstår nya RAL, det vill säga att det samlas utestående åtaganden på hög.
It is feared they do not correspond to the commitments made earlier and that there will be new RALs as a result, which is to say, unpaid appropriations will pile up.

Synonyms (Swedish) for "samlas":

samlas

Context sentences for "samlas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
SwedishDe kommer senare att samlas ihop i syfte att förverkliga en experimentprototyp.
They can then be assembled with a view to making an experimental prototype.
SwedishFör det andra finns det en ständigt ökande risk att data som samlas in missbrukas.
Secondly, there is an ever-increasing danger of all the data collected being misused.
SwedishVi har samtyckt till att information kan samlas in, bevaras och användas om oss.
We have consented to the fact that information can be collected, retained and used on us.
SwedishDessa uppgifter samlas för närvarande in frivilligt av 18 medlemsstater.
At present, these data are collected on a voluntary basis by 18 Member States.
SwedishDe kommer alla att samlas för att ha en ärlig diskussion om förvaltning.
They will all gather together in order to hold a genuine debate on governance.
SwedishKvalitetsinformationen som samlas in påverkar det framtida resultatet för ditt konto.
The quality information collected will affect your account performance in the future.
SwedishDen ekonomiska ledningen är inget " Ekofinråd" som ska samlas tre gånger i veckan.
Economic government is not an Ecofin Council meeting three times a week.
SwedishArbetsgruppen kommer åter att samlas under det österrikiska ordförandeskapet.
The group of experts will be meeting again under the Austrian Presidency.
SwedishNär allt kommer omkring är det viktigt att sådana uppgifter samlas in på den nivån.
It is in fact important that such data should be collected at that level.
SwedishÄn mer chockad blev jag över att uppgifterna bara skulle samlas in från kvinnor.
I was even more taken aback by the fact that this data was only to be collected from women.
SwedishUnderskrifterna måste samlas in skriftligt eller via Internet och måste kontrolleras.
The signatures must be collected in writing or over the Internet and must be verified.
SwedishDen ekonomiska ledningen är inget " Ekofinråd " som ska samlas tre gånger i veckan.
Economic government is not an Ecofin Council meeting three times a week.
SwedishNu måste EU och hela världen samlas kring kravet: frige Perwez Kambakhsh.
The EU and the entire world must now rally behind this demand: free Perwiz Kambakhsh.
SwedishDessa uppgifter samlas för närvarande in frivilligt av 18 medlemsstater.
These data are currently collected on a voluntary basis by 18 Member States.
SwedishDär samlas närmare 60 procent av batterierna in.
Of those six, Belgium is the star pupil: it collects getting on for 60% of batteries.
SwedishJag hoppas att den kan antas så snart som det nya parlamentet samlas.
It must also be able to provide an appropriate response on more specific matters.
SwedishDet kommer i alla fall mitt svar att vara om några veckor när vi samlas i Laeken.
That will, at any rate, be my reply in a few weeks' time when we are all meeting in Laeken.
SwedishJag hoppas att det blir den sista gången som medlemsstaterna måste samlas i detta syfte.
I hope it will be the last time that the Member States have to get together for this.
SwedishInformationen samlas in med spårningskoden som finns installerad på alla dina webbsidor.
The information is gathered by the tracking code installed on each of your web pages.