"sammanhang" English translation

SV

"sammanhang" in English

SV

sammanhang {neuter}

volume_up
sammanhang (also: kontext, miljö, omgivningar)
I detta sammanhang är resolutionen från Europaparlamentet mycket viktig.
In this context the resolution from the European Parliament is very important.
I detta sammanhang skall särskilt EBRD: s mikrofinansieringsprogram framhävas.
The EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
Avser kommissionen att vidta några kompletterande åtgärder i detta sammanhang?
Does the Commission envisage any additional measures in this context?
Jag kan inte med bästa vilja se något sammanhang mellan er fråga och dessa händelser.
With the best will in the world I cannot see what bearing your question has on that incident.
I detta sammanhang och med unionens rättsliga struktur i åtanke är förslaget till rådets förordning helt motiverat.
In this context, and bearing in mind the Union’s legal structure, this proposal for a Council regulation makes perfect sense.
Därför har jag ett par kommentarer av betydelse i sammanhanget.
Let me now raise a number of points which have an important bearing on this debate.
sammanhang (also: sammanhållning)
I detta sammanhang är frågan om samstämmighet av central betydelse.
The question of coherence is central in this context.
Den begäran som framfördes har sin egen styrka, giltighet och sammanhang.
The request that was made has a strength, validity and coherence of its own.
Vi måste nu utveckla Lissabonprocessens inre sammanhang ytterligare samt underbygga processen.
At this time, we need to further develop the coherence of the Lisbon process and reinforce it.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
I detta sammanhang kommer samarbetet med tobaksindustrin att vara avgörande.
In this connection the cooperation of the tobacco industry will be essential.
Miljöaspekterna har inte diskuterats tillräckligt i detta sammanhang.
The environmental aspects in this connection have not been adequately addressed.
sammanhang (also: förbindelse)
sammanhang (also: förbindelse, samband)
volume_up
tie-up {noun} [Brit.]

Synonyms (Swedish) for "sammanhang":

sammanhang

Context sentences for "sammanhang" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
SwedishMan får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
In this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
SwedishHar kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
Is the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
SwedishÄndringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
Amendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
SwedishDe förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.
On those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.
SwedishDetta är, som jag nämnde tidigare, den första EU-lagstiftningen i detta sammanhang.
This is the first truly European legislation on this subject, as I said earlier.
SwedishI detta sammanhang har naturligtvis Europeiska unionen också ett betydande ansvar.
Of course the European Union has a considerable responsibility in this respect.
SwedishÄven i detta sammanhang borde de nya medlemmarnas bidrag kunna bli omfattande.
The contribution to this by new members may be significant in this respect too.
SwedishDet är i detta sammanhang som vi nu diskuterar det nya förslaget till förordning.
This is the background to our current debate on the new proposal for a Regulation.
SwedishLedamotens betänkande kommer att utgöra ett betydande bidrag i detta sammanhang.
The honourable Member's report will make a significant contribution to that .
SwedishTunisien är ett land som i arabvärldens ögon har kommit långt i detta sammanhang.
Tunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
SwedishDet har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.
One problem has arisen in this regard, however, namely the Tractor Directive.
SwedishÄnnu en gång är jag dock tvungen att framföra två reservationer i detta sammanhang.
However, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
SwedishLedamotens betänkande kommer att utgöra ett betydande bidrag i detta sammanhang.
The honourable Member's report will make a significant contribution to that.
SwedishNär det rör religion / tro välkomnar EPLP principen om skydd i detta sammanhang.
On religion/ belief, the EPLP welcomes the principle of protection on these grounds.
SwedishJag vill säga rent ut att kommissionen delar parlamentets oro i detta sammanhang.
I want to make it absolutely plain that the Commission shares these concerns.
SwedishEn ökning av dagens budget får här fullt ut sin betydelse och sitt sammanhang.
Today's increase in the budget is therefore extremely significant and logical.
SwedishI detta sammanhang anser jag att de etiska gränserna är mycket väl definierade.
In that respect, I believe that the ethical boundaries are defined very well.
SwedishI vissa fall kan det i sådana sammanhang vara lämpligt med konkreta hjälpåtgärder.
In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
SwedishVi undersöker emellertid tydligen inte effekterna av droger i dessa sammanhang.
However, it is clear that we are not researching the effect of drugs in these cases.