"sammankalla" English translation

SV

"sammankalla" in English

SV sammankalla
volume_up
{verb}

I mars 2003 skall vi sammankalla ett möte med en arbetsgrupp med tekniska experter.
In March 2003, we will convene a meeting of a technical expert working group.
För detta fick vi lov att sammankalla ytterligare tre förlikningssammanträden.
For this we had to convene three more conciliation meetings.
285 parlamentsledamöter har samlats i en grupp som vill sammankalla parlamentet.
A group of 285 MPs has been formed which hopes to convene the Burmese Parliament itself.
sammankalla (also: samla, montera, dra samman, samlas)
Om ni i dag får möjlighet att sammankalla en kommission, är vi beredda att se till att ni håller fast vid dessa åtaganden i november och under hela er mandatperiod.
Should you be given the opportunity today to assemble a Commission, we will be standing ready to hold you to those commitments in November and throughout your term.
sammankalla
Därför ber jag det grekiska ordförandeskapet att sammankalla till ett sammanträde i generalförsamlingen.
Therefore, I ask the Greek Presidency to convoke a General Assembly meeting.
sammankalla (also: kalla, kalla in, inkalla, uppfordra)
Det orkar inte ens sammankalla ett turismråd.
They could not even be bothered to summon a tourism council.
Eftersom de flesta kommissionärerna är här skulle det vara klokt att sammankalla alla våra kolleger för att hålla en verklig debatt om Europeiska unionens utveckling.
Since most of the Commission is here, it would make sense to summon all our colleagues in order to hold a real debate on what the European Union is going to be.
Man planerar att sammankalla en konstitutionell församling för att fatta beslut om vilken form staten ska ha i framtiden, och maoisterna har förklarat sig beredda att godta församlingens beslut.
It is planned that a constitutional assembly be summoned to decide what form the state should take in future, and the Maoists have declared themselves willing to accept its decision.

Synonyms (Swedish) for "sammankalla":

sammankalla
Swedish

Context sentences for "sammankalla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska rådet i Laeken beslutade att sammankalla ett konvent om Europas framtid.
The Laeken European Council decided to set up a Convention on the future of Europe.
SwedishDet har gjort det nödvändigt att sammankalla flera extra sammanträden.
This has necessitated the convening of various extraordinary meetings.
SwedishDe ger oss tillfälle att sammankalla ännu ett toppmöte, och sedan förblir det allra mesta vid det gamla.
It is a chance to call another summit and then things remain largely as they were.
SwedishVi rekommenderade dem att sammankalla parlamentet och debattera situationen, och detta har nu skett.
We advised them to recall Parliament and have a debate on the situation and this has now happened.
SwedishOm så blir fallet, kommer vi att sammankalla ett möte i budgetutskottet kl. 10.30 i dag.
If that is agreed to, then we will be calling a meeting of the Committee on Budgets at 10.30 a.m. this morning.
SwedishSom jag nyss nämnde kan man även sammankalla ett nytt konvent.
We can also call a new Convention, as I have just said.
SwedishVarför inte också sammankalla konventet, som har legitimitet?
Why not also call the Convention, which has legitimacy?
SwedishJag ämnar följa upp dessa diskussioner genom att sammankalla ett ytterligare möte på samma höga nivå i juni.
I intend to follow up on these discussions by convening a further meeting at this high level in June.
SwedishMen även om tanken med att sammankalla rådet inte var en dålig idé, genomfördes den tyvärr inte på ett bra sätt.
Unfortunately, while the idea of convening the Council was not a bad idea, it suffered most in the execution.
SwedishJag röstade emot förslaget att sammankalla en regeringskonferens, eftersom en sådan sannolikt skulle vara improduktiv.
I have voted against the convening of an Intergovernmental Conference, as it is likely to be unproductive.
SwedishOm det krävs att man reformerar fördragen genom att sammankalla ett konvent för att skapa en politisk union, så är det så.
If establishing a political union requires reforming the Treaties by convening a convention, so be it.
SwedishVarför inte sammankalla exempelvis ett konvent, som skall förbereda Europeiska unionens nästa fleråriga finansiella program?
For example, why not call a convention to prepare the next European Union multi-annual financial programme?
SwedishJag vill uppmana kommissionen att sammankalla experter så att vi kan göra en ordentlig utvärdering av de senaste katastroferna.
I would like to ask the Commission to bring experts together so that we can properly assess the recent disasters.
SwedishMen även om tanken med att sammankalla rådet inte var en dålig idé, genomfördes den tyvärr inte på ett bra sätt.
On the subject of the single market, now: I hope that you will agree with me that competition also needs to be fair and balanced.
SwedishDen andra är om stats- och regeringscheferna kan sammankalla en regeringskonferens för att ändra protokoll nr 36.
The second is whether or not the Heads of State or Government can call an Intergovernmental Conference to amend Protocol (No 36).
SwedishDet lovar inte så gott för en närvaro från EU:s sida, men vi kommer att kunna sammankalla en EU-delegation om det blir möjligt.
The auguries for an EU presence are not too good, but we will be able to mount an EU mission should this be feasible.
SwedishDet lovar inte så gott för en närvaro från EU: s sida, men vi kommer att kunna sammankalla en EU-delegation om det blir möjligt.
The auguries for an EU presence are not too good, but we will be able to mount an EU mission should this be feasible.
SwedishDetta innebär att vi måste sammankalla ett trepartsmöte inom ett fåtal dagar efter antagandet av Vidal-Quadras Rocas betänkande.
That means that we must have a trialogue meeting called within days after the passing of Mr Vidal-Quadras Roca's report.
Swedish(EL) Att efter terroristattacken i USA sammankalla ett för Europeiska unionen extraordinärt toppmöte var nödvändigt.
Calling an Extraordinary European Council meeting was undoubtedly the right move following the terrorist attack in the United States.
Swedish. - (EN) Jag röstade emot detta betänkande eftersom jag är emot att inte sammankalla ett konvent för översynen av fördragen.
in writing. - I voted against this report because I am against not convening a Convention for the revision of Treaties.